Een bezoek aan M-Leuven is als een wandeling doorheen een prachtige tuin: in alle hoeken en uithoeken valt er wat te ontdekken en omdat M steeds gaat voor een mix van hedendaags en Klassiek , is er meestal voor elk wat wils. 

De hoofdbrok is Richard Long met zijn gedocumenteerde wandelingen. Zich meditatief verplaatsen in de natuur wordt tot kunstwerk verheven. Het zien/beleven van zijn werken maakt in ons iets kosmisch los, een diepe instinctmatige drang naar echtheid, naar zuiverheid. 

Daarnaast zijn de hoofdzalen van het museum tot 16 januari ingepalmd door ‘De Verbeelding van het Universum’. Deze uitzonderlijke tentoonstelling is aan onze verwondering voor het universum gewijd . Een prachtige enscenering van een 300-tal curiosa gaande van een Egyptische mummie tot middeleeuwse miniaturen, astrolabiums en andere instrumenten.

 Er zijn nog een vijftal andere activiteiten in het museum, meestal rond de eigen collectie en eveneens een solotentoonstelling van Alexis Gautier maar dat was voor mij wat te cryptisch.

M schrijft:

Bij het maken van een wandeling, volg je de hele geschiedenis van de mensheid, van de vroege migraties te voet uit Afrika die mensen over de hele wereld brachten. 

RICHARD LONG

Inspiratie

Richard Long heeft vooral wandelen het medium van zijn kunst gemaakt, waarbij de natuur en  verwilderde landschappen zijn belangrijkste inspiratie vormen. Tijdens zijn lange wandelingen overal ter wereld maakt hij vaak sculpturen onderweg, als sporen van doorgang en transformatie. Zijn werk in geometrische vormen benadrukt zowel de orde als de diversiteit van de kosmos. Ze kunnen gezien worden als metaforen voor het bestaan en zijn een neerslag van zijn ideeën over reizen, plaatsen, afstanden, tijd, ruimte en beweging.

Natuur als kunst

Richard Long is zowel gefascineerd door hedendaagse ideeën als door de prehistorie. Hij hanteert klassieke geometrische vormen zoals lijnen en cirkels in relatie tot bergen, woestijnen, kustlijnen, graslanden, rivieren en sneeuwlandschappen. Vergankelijkheid is een belangrijk aspect van zijn werk in de natuur. Hij gebruikt voornamelijk ruwe vulkanische gesteentes, drijfhout, water, soms leisteen, naast zijn eigen voetstappen. Zijn modderwerken in binnenruimtes, gemaakt met zijn eigen handafdrukken, kunnen gezien worden als een verwijzing naar prehistorische grotschilderingen. Richard Long beschrijft elk van zijn afzonderlijke werken als eenvoudig, hoewel er toch complexiteit optreedt door de diverse media die hij gebruikt: fotografie, tekstwerken, sculpturen, publicaties, tekeningen en modderwerken.

M Leuven

Musée MLeopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

Dagelijks, behalve op woensdag: 11:00 – 18:00

Donderdag: 11:00 – 22:00

Gesloten Elke woensdag en op deze data.

12€

Une visite à M-Leuven est comme une promenade dans un beau jardin : dans chaque recoin il y a quelque chose à découvrir et du fait que M opte toujours pour un mélange de contemporain et de classique, il y en a généralement pour tous les goûts.

 L’expo principale est consacrée à Richard Long avec ses cheminements à travers des régions sauvages. Se déplacer dans la nature est élevé au rang d’œuvre d’art. Voir/vivre ses œuvres libère en nous quelque chose de cosmique, un besoin profond d’authenticité, de pureté. 

Les salles principales du musée sont occupées par « L’Imagination de l’Univers » jusqu’au 16 janvier. Cette exposition exceptionnelle est consacrée à notre émerveillement devant l’univers. Une belle mise en scène d’environ 300 curiosités allant d’une momie égyptienne à de fascinantes miniatures médiévales, des astrolabes et autres instruments. Il y a également cinq autres activités dans le musée, principalement autour de sa collection propre et également une exposition de l’artiste contemporain Alexis Gautier, un peu trop cryptique pour moi.

M écrit :

Richard Long a fait de la marche le médium principal pour son art, avec la nature et des paysages sauvages comme sources d’inspiration. En faisant de longues promenades partout dans le monde, il réalise souvent des sculptures lors de son passage, des marques de présence et de transformation. Ses œuvres de forme géométrique soulignent à la fois l’ordre et la diversité du cosmos. Elles peuvent être considérées comme des métaphores de l’existence et véhiculent ses idées sur le voyage, des lieux, la distance, le temps, l’espace et le mouvement.

Quand on se promène, on suit toute l’histoire de l’humanité, depuis les migrations originelles effectuées à pied de l’Afrique qui ont disséminé les humains sur toute la planète. 

RICHARD LONG

La nature comme art

Richard Long est fasciné à la fois par les idées contemporaines et la préhistoire. Il opte pour des formes géométriques classiques comme des lignes et des cercles, tracées en relation avec les montagnes, les déserts, les rivages, les prairies, les rivières et les paysages enneigés. La fugacité est caractéristique de ses créations dans la nature. Il se sert principalement de pierres volcaniques brutes, de bois flottant, d’eau, parfois d’ardoise, mais aussi de ses pas. Ses peintures en boue réalisées avec l’empreinte de ses mains peuvent être mises en lien avec les peintures rupestres préhistoriques. Richard Long décrit chaque œuvre comme une réalisation simple, même si de la complexité est ajoutée à travers les différents médias utilisés : photographie, texte, sculpture, livre, dessin et œuvres en boue.

Musée M

Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

Ouvert

Lu, ma, ve, sa, di: 11:00 – 18:00

Jeudi: 11:00 – 22:00

Fermé

Tous les mercredi.

12 €