Eerlijk gezegd ik ben geen fan van politiek geëngageerde  kunst, maar met dit criterium kan ik vandaag Quovadis sluiten. Politiek is terug van weggeweest bij ongeveer alle tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars. Voor Anna Boghiguian wil ik ook wel een uitzondering maken want het is een zeer subtiel en prachtig poëtisch geënsceneerd verhaal. De Armeense kunstenares reist de wereld rond met haar schets- en notaboekjes en waar ze een tentoonstelling organiseert is dit altijd verbonden met de geschiedenis van de locatie. Zo ook Gent met als thema’s textiel , katoen, Lieven Bauwens, industrialisatie, sociale onrust enz. Het is één grote installatie  die alle zintuigen begeestert . Meer info vindt u hieronder .Vergeet  het bezoekersboekje  niet te downloaden. Ter plaatse zijn er wel QR codes die u leiden naar meer info ,maar praktisch is dat niet. Tot 3 januari loopt ook nog de tentoonstelling van Chris Martin. Een mooie zaal is eveneens geweid aan Panamarenko .Het Broodthaers-kabinet zeker niet vergeten waar de collectie bij ieder bezoek uitbreidt.

SMAK schrijft: Anna Boghiguian, een in 1946 in Caïro geboren Armeense, maakt kunst sinds het begin van de jaren ’70. Ze ontwikkelde een praktijk die aansluit bij de traditie van de reizende kunstenaar en die haar al  tot in de uithoeken van de planeet bracht. Onderweg zijn inspireert haar en versterkt haar engagement. Het maakt haar alert voor de veranderlijkheid van de wereld en het specifieke karakter van omstandigheden. Als uiterst belezen en vrijgevochten denker, koppelt ze betekenis aan het verloop en de verbondenheid van de dingen. Met grote interesse onderzoekt ze hoe stromen van ideeën, goederen, mensen en kapitaal vorm krijgen, zich verplaatsen en ook uitmonden in ongelijkheden.

Uit ervaringen, literatuur en nieuwsberichten kristalliseert Anna Boghiguian tekeningen, collages, boeken, figuren knipselfiguren en complexe installaties. Schilderen doet ze in encaustiek, een oude techniek met pigment en bijenwas, die licht en transparantie geeft. Haar werken zijn uitgesproken visueel en expressief, maar laten zich ook lezen als verhalen. Boghiguian kaart er mondiale kwesties mee aan die ze op een persoonlijke manier interpreteert en terugvoert naar de belevingen van mensen, vooral van zij die het slachtoffer zijn van onderdrukking.

In haar tentoonstelling voor S.M.A.K. traceert Anna Boghiguian de geschiedenis van de mondiale katoenhandel aan de hand van een nieuwe installatie en bestaande werken. Katoen werd al in de Oudheid verbouwd en groeide uit tot één van de vroegste massaconsumptiegoederen. Gent heeft een bijzondere relatie met deze grondstof. Vanaf de 18de eeuw voerde de stad katoen in vanuit Indië en later ook vanuit de Verenigde Staten. Met de mechanisering van haar textielproductie zette ze de 19de-eeuwse industriële revolutie op het Europese vasteland in. Tot voor kort werd vanuit Gent gesponnen, geweven en bedrukt katoen over de hele wereld verhandeld. Katoen maakte de stad en haar textielmagnaten rijk, maar leidde ook tot de sociale uitbuiting van textielarbeiders, de exploitatie van gronden en gedwongen arbeid op de katoenplantages in Kongo.

Anna Boghiguian (°1946, Caïro) groeide op in Caïro en studeerde economie en politieke wetenschappen aan de plaatselijke Amerikaanse universiteit. Ze verhuisde naar Montreal om er een kunst- en muziekopleiding te volgen. Het werk van Boghiguian kwam voor het eerst onder de internationale aandacht in 2012 tijdens dOCUMENTA 13 in Kassel. Ze werd vervolgens uitgenodigd door tal van internationale musea en kunstinstituten en toonde werk op de biënnales in Sharjah (2011), Istanbul (2015), Venetië (2015), Santa Fe (2016), Sydney (2019) en op Manifesta 13 in Marseille (2020). De afgelopen vijf jaar maakte Anna Boghiguian solotentoonstellingen voor Carré d’Art, Nîmes (2016), Castello di Rivoli, Turijn (2017), New Museum, New York (2017), Museum der Moderne, Salzburg (2018) en Tate St. Ives (2019). Haar werk is opgenomen in de collecties van onder meer Castello di Rivoli, Turijn; Centre Pompidou, Parijs; Tate Modern, Londen; Museum of Modern Art, New York en Metropolitan Museum, New York.

Practisch

download expo booklet

alle info op website

maandag gesloten

Honnêtement, je ne suis pas un fan de l’art politiquement engagé, mais en suivant ce critère je peux tout aussi bien arrêter Quovadis tant le politique est de retour dans presque toutes les expositions d’artistes contemporains. Pour Anna Boghiguian, je voudrais faire une grosse exception car il s’agit d’une narration très subtile, très poétique et magnifiquement mise en scène. L’artiste arménienne voyage à travers le monde avec ses carnets de croquis et de notes et lorsqu’elle organise une exposition, celle-ci est toujours liée à l’histoire du lieu. Ainsi donc également à Gand avec les thèmes du textile, du coton, de l’industrialisation, des troubles sociaux, etc. C’est une grande installation qui fait appel à tous les sens.
Vous trouverez plus d’informations ci-dessous.
N’oubliez pas de télécharger la brochure pour les visiteurs. Sur place, il y a des codes QR qui vous permettront d’obtenir plus d’informations, mais ce n’est pas très pratique. L’exposition de Chris Martin se déroule encore en parallèle jusqu’au 3 janvier. Une belle salle est également consacrée à Panamarenko . N’oubliez certainement pas le cabinet-Broodthaers où la collection s’enrichit à chaque visite.

SMAK écrit: Anna Boghiguian, une Arménienne née au Caire en 1946, fait de l’art depuis le début des années 1970. Elle développa une pratique qui correspond à la tradition de l’artiste itinérant, qui l’a déjà amenée aux quatre coins du monde. Le fait d’être en vadrouille l’inspire et renforce son engagement. Cela lui permet d’être attentive à l’évolution du monde et à la spécificité des circonstances. En tant que penseuse extrêmement érudite et libre d’esprit, elle donne du sens au cheminement et à la cohésion des choses. Avec grand intérêt, elle étudie comment les flux d’idées, de biens, de personnes et de capitaux prennent forme, se déplacent dans le monde entier et entraînent également des inégalités.

Anna Boghiguian cristallise des dessins, des collages, des livres, des figures découpées et des installations à partir d’expériences, de littérature et de reportages. Elle peint à l’encaustique, une technique ancienne à base de pigment et de cire d’abeille, qui émet de la lumière et de la transparence. Ses œuvres sont particulièrement visuelles et expressives, mais peuvent également être perçues comme des histoires. Au travers de celles-ci, Boghiguian pointe des problèmes mondiaux qu’elle interprète de manière personnelle et qui renvoie aux expériences des gens, en particulier de ceux victimes d’oppression.

Dans son exposition pour le S.M.A.K., et sur base d’une nouvelle installation et d’œuvres existantes, Anna Boghiguian retrace l’histoire du commerce mondial du coton. Le coton fut déjà cultivé dans l’Antiquité et devint rapidement l’un des premiers biens de consommation de masse. Gand a une relation particulière avec cette matière première. Dès le XVIIIe siècle, la ville importa du coton depuis l’Inde et, plus tard, depuis les États-Unis. Avec la mécanisation de sa production de textile, la ville entama la révolution industrielle du XIXe siècle sur le continent européen. Jusqu’à récemment, le coton filé, tissé et imprimé fût exploité vers le monde entier depuis Gand. Bien que le coton fut une sacrée source de richesse pour la ville et ses magnats du textile, cette matière entraina également l’exploitation sociale des travailleurs du textile, l’épuisement des terres et le travail forcé dans les plantations de coton du Congo.

Anna Boghiguian (°1946, Le Caire) grandit au Caire et étudia l’économie et les sciences politiques à l’université américaine locale. Elle s’installa à Montréal afin d’y suivre des études d’art et de musique. En 2012, pour la première fois, le travail de Boghiguian attira l’attention internationale lors de dOCUMENTA 13 à Kassel. Elle fut ensuite invitée par de nombreux musées et instituts d’art internationaux et exposa ses œuvres lors des biennales de Sharjah (2011), Istanbul (2015), Venise (2015), Santa Fe (2016), Sydney (2019) et à la Manifesta 13 à Marseille (2020). Au cours des cinq dernières années, Anna Boghiguian réalisa des expositions solo au Carré d’Art, Nîmes (2016), Castello di Rivoli, Turin (2017), New Museum, New York (2017), Museum der Moderne, Salzbourg (2018) et Tate St. Ives (2019). Ses œuvres font partie des collections de, entre autres, Castello di Rivoli, Turin; du Centre Pompidou, Paris; de Tate Modern, Londres; du Museum of Modern Art, New York et du Metropolitan Museum, New York.

Infos pratiques

toute info et réservations :site smak

download expo booklet

fermé le lundi