Na mijn bezoek aan het Dr. Guislain Museum, ging ik naar het SMAK om “normaal” te vergelijken met “minder dan normaal”. En SMAK is, voor het ogenblik, de perfecte plaats voor dergelijke vergelijkingen, want daar zijn momenteel drie tentoonstellingen te zien.
Er is een vierde, maar de commentaren op de foto’s van Thomas Ruff zijn al in Quovadisart verschenen.

 

De drie actuele tentoonstellingen zijn: Coming People 2014 – Wilfredo Prieto | Badly Sprekend over Stones – David Instituto Buena Bista en Baden (BWI​​) | Zwaan Kleef Aan
– “Coming People 2014” is een tweejaarlijkse tentoonstelling gewijd aan het werk van jonge kunstenaars. Het zijn dertien jonge kunstenaars, niet allen Belgen, maar die wel hun master in de beeldende kunst bekomen hebben aan één van de Belgische kunstacademies.

Mijn commentaar zal kort zijn: Het is jammer dat na 4 of 5 jaar studie deze jongeren zich nog steeds in het idee van kunst van de jaren1960-1970 bevinden. Betekent dit dat de leraren ze niets nieuws konden leren, of is het gewoon dat alles al is gezegd of gedaan? Het “been there, done that” dat ook te zien is in de jazz of de mode.

– Wilfredo Prieto is een Cubaanse kunstenaar van 38 jaar en hoewel afgestudeerd in de schilderkunst, heeft hij niet meer geschilderd sinds meer dan tien jaar. Bewonderaar van Marcel Duchamp, heeft hij zich met hart en ziel in de conceptuele kunst gestort.

Het kan zijn dat voor een Cubaanse kunstenaar het moeilijk is om contacten te leggen buiten zijn land maar dat is het enige excuus dat ik vind voor zijn overjaarse creaties; de jaren 60 – 70 zijn voorbij. Ik begrijp dan ook niet waarom men hem “veelbelovend” noemt.

Eén van zijn werken is getiteld “Much ado about nothing” en hij heeft volkomen gelijk, want om dit werk te verwezenlijken moet je: een gigantische diesel aangedreven generator, een tankwagen gevuld met water en een tiental meters lange brandweerslang tot op de eerste verdieping van het SMAK om een minuscuul plantje druppelsgewijs van water te voorzien. Er is ook nog een tiental meters elektrische kabel nodig om wat licht te geven aan dit plantje.

En SMAK geeft hierbij als commentaar: ”Zo legt hij een kritische vinger op de wonde van hedendaagse heikele kwesties als overconsumptie en energieverspilling”

U mag hier zelf over oordelen.

– David Bade en Instituto Buena Bista (IBB). Wonend in Curaçao, is David Baden medeoprichter van het IBB, het Centrum voor Hedendaagse Kunst van Curaçao. Multidisciplinaire kunstenaar, en tevens leraar, kan de kunst van Bade op geen enkele wijze worden gelinkt aan de Outsider Art of Art Brut.
Maar wat hij in het SMAK toont, kan even goed passen in de huidige tentoonstelling van het Dr.Guislain Museum. Dit is trouwens geen kritiek, maar een vaststelling. Ik ken Curaçao slechts van de weinige documentaires op televisie en kan dus deze hedendaagse Caraïbische kunst niet echt beoordelen, maar ze lijkt vrolijk en kleurrijk. Ik zal me dus beperken tot de tekst uit de brochure: “Vormelijk citeert hij vrijelijk uit de banale hedendaagse cultuur, de kunstgeschiedenis en de beeldtaal van zijn geboorteland Curaçao, waar invloeden uit de Westerse en Afrikaanse cultuur samengaan met de traditie van het kleurrijke Caraïbische carnaval en het volksgeloof”

Tot slot, is het niet Landschip, de kunstenaar in het Guislain museum, die gelijk heeft : “WYSIWYG (wat je ziet is wat je krijgt) Beeldende kunst is een communicatiemiddel dat zich kenmerkt door het vermogen om woorden te overstijgen”.

SMAK mededeling:

Nog tot 21 september 2014 loopt in S.M.A.K. de tentoonstelling ‘Zwaan kleef aan’ van David Bade. ‘Wailing Wall’ (klaagmuur), een sculptuur die de kunstenaar in 1996 voor S.M.A.K. maakte, fungeerde als vertrekpunt voor een wervelend, zaaloverbruggend totaalkunstwerk. Dit werk werd aangevuld met een mix van ouder werk, nieuwe creaties en ingrepen van het Instituto Buena Bista. Vormelijk verwijst het werk naar de westerse populaire cultuur, de kunstgeschiedenis en de beeldtaal van Curaçao, het geboorteland van David Bade.

Wilfredo Prieto (°1978, Sancti Spiritus) is een van de meest veelbelovende jonge kunstenaars uit het hedendaagse Cuba. Hij wordt vaak omschreven als een ‘barokke minimalist’: met een minimum aan vorm en materiaal bereikt hij een maximum aan verhalende kracht, betekenis en emotie. Prieto’s werk is echter nooit zwaar op de hand, integendeel. Hoewel hij de sociaal-politieke thema’s van zijn vaderland Cuba (en de rest van de wereld) niet schuwt, blijft zijn werk humoristisch, poëtisch en licht.

‘Speaking Badly about Stones’ brengt voor het eerst een dwarsdoorsnede van Wilfredo Prieto’s artistieke praktijk van de laatste vijftien jaar. Daarnaast focust de tentoonstelling op het onderbelichte maatschappijkritische aspect in Prieto’s oeuvre, dat relevante actuele thema’s aan de orde stelt zoals (overdreven) consumptiedrang, energieverspilling en (hyper)kapitalisme.

Ondanks heel wat geweldige initiatieven voor jonge kunstenaars, blijft het moeilijk voor pas afgestudeerden om door te stromen naar het kunstenveld. Veel bewegingen blijven underground en de organisatoren kiezen vaak voor kunstenaars die al een aantal jaren actief zijn. S.M.A.K. wil zich toeleggen op een selectie van kunstenaars die nog maar pas zijn afgestudeerd maar al over voldoende maturiteit beschikken om deel uit te maken van een institutioneel platform. Op die manier wil ‘Coming People’ een brug creëren tussen het academische en het professionele domein.

De geselecteerde kunstenaars ‘Coming People 2014’ zijn:

Magda Amariorarei (°1988, Roemenië)
Leyla Aydoslu (°1987, België)
Kasper Bosmans (°1990, België)
Karolien Chromiak (°1989, België)
Lisette de Greeuw (°1990, Nederland)
Thomas Gilissen (°1987, België)
Nadia Guerroui (°1988, Frankrijk)
Bert Huyghe (°1989, België)
Margarita Maximova (°1990, Rusland)
Max Pinckers (°1988, België)
Jura Shust (°1983, Republiek Belarus)
Jóhanna Kristbjörg Sigurdardóttir (°1982, IJsland)
Lut Vanautgaerden (°1960, België)

Practisch:

S.M.A.K.

De Liemaeckereplein 2, 9000 Gent

T +32 (0)9 240 76 01

E info@smak.be

Het museum is dagelijks open van 10:00 tot 18:00, sluitingsdag is op maandag.

8 euro pp: individueel bezoek

 

 

Notre commentaire :

Le lendemain de ma visite au Musée Dr Guislain, je me suis rendu au SMAK de façon à pouvoir comparer « normal » et «moins normal ». Et le SMAK est, pour l’instant, l’endroit idéal pour ce genre de comparaison puisqu’on a l’occasion d’y voir trois expositions.

Il y en a une quatrième mais les commentaires sur les photos de Thomas Ruff ont déjà paru sur notre Site.

Pour les trois expos actuelles il s’agit de : Coming People 2014Wilfredo Prieto | Speaking Badly about Stones – David Bade & Instituto Buena Bista (IBB) | Zwaan kleef aan;

– « Coming People 2014 » est une exposition biennale consacrée à l’œuvre d’artistes qui viennent de terminer leurs études dans une école supérieure artistique en Belgique ». Treize “artistes en herbe”, pas nécessairement des Belges, mais qui ont obtenu leur Master en Art Visuel dans une des écoles d’art de Belgique.

Mon commentaire sera bref : il est regrettable qu’après 4 ou 5 ans d’études ces jeunes en sont encore à l’idée de l’art comme dans les années après 1960. Est-ce à dire que leurs professeurs n’ont pas pu leur apprendre quelque chose de plus nouveau, ou est-ce tout simplement que tout a déjà été dit ou fait ? Le « been there, done that » que l’on retrouve aussi dans le jazz ou la mode.

– Wilfredo Prieto est un artiste cubain de 38 ans. Diplômé en peinture il n’a plus peint depuis plus de dix ans. Et pour cause, admirateur de Marcel Duchamp il s’est donné corps et âme à l’art conceptuel. Il est possible que pour un artiste cubain il soit difficile d’avoir des contacts à l’extérieur de son pays, mais c’est là la seule excuse que je lui trouve pour des « créations » que je trouve dépassées ; les années ’60, ‘70, c’est du passé. Je ne vois donc pas pourquoi on l’annonce comme prometteur. Une de ses œuvres a comme titre « Much ado about nothing » et il a tout à fait raison, car pour réaliser cette œuvre, il faut : un gigantesque générateur actionné au diesel, une remorque citerne remplie d’eau, un gros tuyau de plusieurs mètres pour amener l’eau au premier étage du SMAK où il alimente une minuscule plante au compte-goutte. Il lui faut encore un câble électrique de plusieurs mètres pour donner un peu de lumière à cette minuscule plante. Commentaire du SMAK : “Il dénonce de manière critique les interrogations délicates actuelles sur la surconsommation et le gaspillage d’énergie ”

A vous de juger !

– David Bade & Instituto Buena Bista(IBB). Originaire de Curaçao, David Bade est co-fondateur de l’IBB, qui est le Centre d’Art Contemporain de Curaçao. Artiste multidisciplinaire, Bade est professeur et son art ne peut d’aucune manière être rattaché à l’Art Brut.

Et pourtant, ce qu’il a réalisé au SMAK peut parfaitement prendre place dans l’exposition actuelle du Musée Dr.Guislain. Ceci n’est d’ailleurs pas une critique mais une constatation. Je ne connais de Curaçao que les quelques rares documentaires à la télévision et ne peux donc pas juger cet art contemporain des Caraïbes qui semble joyeux et plein de couleurs. Je me contenterai de citer le texte de la brochure : « Sur le plan formel, il reprend librement des citations de la banale culture contemporaine, de l’histoire de l’art et du langage imagé de sa ville natale Curaçao où les traditions des cultures occidentales et africaines se mêlent à la tradition du carnaval multicolore des Caraïbes et de la croyance populaire »

 

En conclusion, n’est-ce pas Landschip, l’artiste du musée Guislain qui a raison : WYSIWYG (what you see is what you get) L’art visuel est un outil de communication qui se caractérise par la capacité de transcender les mots.

La communication du SMAK

“Attache-toi au cygne” de David Bade est un Gesamtkunstwerk à caractère social et interactif. Comme point de départ, Bade choisit “Wailing Wall”, une de ses sculptures qui se trouve dans la collection permanente du S.M.A.K.. Au musée, il agrandit ce “Mur des Lamentations” en un vaste environnement éblouissant en utilisant un mélange d’oeuvres anciens, des nouvelles créations et des interventions de l’Institut Buena Bista.

Wilfredo Prieto (°1978, Sancti Spiritus) est un des jeunes artistes contemporains les plus prometteurs de Cuba. On le décrit souvent comme un ‘minimaliste baroque’: avec un minimum de forme et de matériaux, il atteint un maximum en force narrative, sens et émotion. Mais le travail de Prieto n’est pas ‘lourd’ pour autant, au contraire. Bien qu’il n’évite pas les thèmes socio-politiques de sa patrie Cuba (et du reste du monde), son oeuvre reste humoristique, poétique et légère.

‘Speaking Badly about Stones’ présente pour la première fois une coupe transversale de la pratique artistique de Wilfredo Prieto au cours des quinze dernières années. Par ailleurs, l’exposition se concentre sur l’aspect sous-exposé dans l’oeuvre de Prieto consacré à la critique de la société, qui aborde des thèmes actuels pertinents, tels que la propension à la consommation (excessive), le gaspillage d’énergie et le (hyper)capitalisme.

Malgré toute une série d’initiatives de grande ampleur pour de jeunes artistes, il reste difficile pour les jeunes diplômés de réussir le passage vers le monde des arts. De nombreux mouvements restent underground et les organisateurs optent souvent pour des artistes déjà actifs depuis quelques années. Le S.M.A.K. souhaite à présent se tourner vers une sélection d’artistes qui viennent seulement de terminer leurs études, mais qui disposent déjà d’une maturité suffisante pour faire partie d’une plate-forme institutionnelle. De cette manière, ‘Coming People’ veut créer un pont entre le domaine académique et professionnel.La sélection des artistes ‘Coming People 2014’:

Magda Amariorarei (°1988, la Roumanie)
Leyla Aydoslu (°1987, la Belgique)
Kasper Bosmans (°1990, la Belgique)
Karolien Chromiak (°1989, la Belgique)
Lisette de Greeuw (°1990 Nederland)
Thomas Gilissen (°1987, la Belgique)
Nadia Guerroui (°1988, la France)
Bert Huyghe (°1989, la Belgique)
Margarita Maximova (°1990, la Russie)
Max Pinckers (°1988, la Belgique)
Jura Shust (°1983, la Biélorussie)
Jóhanna Kristbjörg Sigurdardóttir (°1982, l’Island)
Lut Vanautgaerden (°1960, la Belgique)

 

Informations pratiques:

Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00

€ 8: visite individuelle

Chaque dimanche matin entre 10h et 13h et pendant les Fêtes de Gand, le musée est accessible gratuitement pour les Gantois.

S.M.A.K. – Citadelpark – 9000 Gand

T +32 (0)9 240 76 01

E museum.smak@gent.be