Alle commentaar op deze tentoonstelling is ondergeschikt aan het enige dat men kan en moet geven: Rinus Van de Velde is een fantastische tekenaar en hij gebruikt dit uitzonderlijk talent dan ook meesterlijk. Dit onderscheidt hem van de meeste hedendaagse kunstenaars.
Dit tekentalent wordt dan nog eens ondersteund door een begenadigde vertelkunst, wat van iedere tekening van Rinus een geïllustreerd verhaal maakt.

RINUS VAN DE VELDE, 'I am disappearing slowly.', 2016_highres

RINUS VAN DE VELDE IN SMAK

Alle commentaar op deze tentoonstelling is ondergeschikt aan het enige dat men kan en moet geven: Rinus Van de Velde is een fantastische tekenaar en hij gebruikt dit uitzonderlijk talent dan ook meesterlijk. Dit onderscheidt hem van de meeste hedendaagse kunstenaars.

Dit tekentalent wordt dan nog eens ondersteund door een begenadigde vertelkunst, wat van iedere tekening van Rinus een geïllustreerd verhaal maakt.

De tentoonstelling in het SMAK lijkt chaotisch en veel te druk: negen heel grote tekeningen op de muren rondom en in het midden de rekwisieten die model stonden voor zijn tekeningen. Tekeningen en rekwisieten zijn de uitbeelding door Rinus van een nooit verfilmd script van Jules Romains: Donogoo Tonka.

De chaotische indruk staat in schril contrast met de precisie van de tekeningen en modellen. Dit contrast is meteen het gespleten handelsmerk van de kunstenaar: een nonchalante je-m’en-foutist aan de buitenkant en een getormenteerde perfectionist aan de binnenkant.

IMG_0412Alle tekeningen tonen in feite de kunstenaar in verschillende exotische situaties, terwijl hij in feite de grootste moeite heeft om zijn atelier te verlaten. Reizen en avontuur zijn niet aan hem besteed, dus bouwt hij het decor van zijn tekeningen in zijn atelier

Deze ogenschijnlijke je-m’en-foutist heeft een grote dosis aan zelfkennis zoals blijkt uit één van zijn vele interviews: Ik teken het leven dat ik niet heb en dat ik ook nooit zal hebben. Ik teken de leugen. Het heeft geen zin om de waarheid te tekenen want die is redelijk saai. Daarom verzin ik mijn eigen biografie en zo vloeien leven en kunst in elkaar.

Elke tekening van Rinus is begeleid van een vrij lange tekst, dit is in feite een tweede verhaallijn die niet noodzakelijk een rechtstreeks verband heeft met de tekening, maar tekst en tekening zijn wel onafscheidelijk verbonden als een eeneiïge tweeling.

Tekeningen en tekst komen rechtstreeks op de muur van het museum in zijn geliefkoosde houtskool: It’s dry, dusty, dirty and unhealthy and it follows you everywhere…. It’s also easy and simple, primitive even. Burnt wood, very basic .It’s a very welcoming restriction in a world of endless freedom staat op één van de muren te lezen.

Negen tekeningen, ook al zijn ze zeer groot, in één zaal, kan op het eerste zicht een beetje mager lijken, maar als u ze goed wil bekijken, en de bijhorende teksten, zelfs niet integraal, wil lezen, dan hebt u een verrassende en degelijke tentoonstelling gezien.

En daarna mag u zeker niet naar buiten lopen zonder in de overige zalen van het SMAk te gaan kijken.

 DE MEDEDELING VAN SMAK

Rinus Van de Velde (°1983, Leuven, België) tekent zichzelf als acteur in een ingebeelde kunstenaarsbiografie. Hij construeert die op basis van gevonden foto’s of foto’s van door hem geënsceneerde taferelen. Daarin meet de kunstenaar zich de identiteit aan van diverse personages. Teksten bij de grote, gedetailleerde beelden bieden context. De tekeningen zien er virtuoos, direct, licht en cool uit. Maar al snel ontdek je onderliggende lagen: scherpe ironie, doorgedreven onderzoek, visuele intelligentie, vrije verbeelding en een grote gevoeligheid. Van de Velde tekent met houtskool. Zo kan hij snel en in een consequente stijl werken en komt het documentaire karakter van zijn werk het best tot uiting. Voor S.M.A.K. maakt de kunstenaar een nieuwe installatie met tekeningen.

Practisch:

S.M.A.K.

Jan Hoetplein 1, 9000 Gent

T +32 (0)9 240 76 01

E info@smak.be

Het museum is dagelijks open van 10:00 tot 18:00, sluitingsdag is op maandag.

8 euro pp: individueel bezoek

 

 

 

 

RINUS VAN DE VELDE, ''What isn't, can be done', I continued', 2016_highresTout commentaire que l’on puisse faire sur cette exposition n’ajoute rien au seul qui compte vraiment : Rinus Van de Velde est un fantastique dessinateur qui use et abuse de ce talent. Cela le différencie de beaucoup d’artistes contemporains. Ce talent graphique est doublé d’une excellente capacité narrative, qui fait de chaque dessin de Rinus une histoire illustrée.

L’exposition au SMAK semble chaotique et bien trop chargée : neuf très grands dessins sur les murs de la salle, et au milieu les accessoires qui ont servi de modèles pour ces dessins. Dessins et accessoires sont la représentation par Rinus d’un script de film jamais réalisé, de Jules Romains : Donogoo Tonka.

L’impression chaotique est en contradiction avec la précision des dessins et des modèles. Ce contraste symbolise la dualité de l’artiste : un je-m’en-foutiste en surface et un perfectionniste tourmenté à l’intérieur.

En fait, tous les dessins montrent l’artiste dans diverses situations exotiques alors qu’en fait il a le plus grand mal à quitter son studio. Voyages et aventures ne sont pas sa tasse de thé, donc il construit les décors de ses dessins dans son atelier. Ce je-m’en-foutiste en apparence possède une bonne connaissance de soi, comme en témoigne une de ses nombreuses interviews : Ik teken het leven dat ik niet heb en dat ik ook nooit zal hebben. Ik teken de leugen. Het heeft geen zin om de waarheid te tekenen want die is redelijk saai. Daarom verzin ik mijn eigen biografie en zo vloeien leven en kunst in elkaar.

Chaque dessin de Rinus est accompagné d’un texte assez long, formant une deuxième histoire qui n’a pas nécessairement de lien direct avec le dessin ; mais texte et dessin sont inséparablement liés comme des jumeaux identiques.

Dessins et textes sont exécutés directement sur le mur du musée, au fusain, son matériau fétiche: It’s dry, dusty, dirty and unhealthy and it follows you everywhere…. It’s also easy and simple, primitive even. Burnt wood, very basic .It’s a very welcoming restriction in a world of endless freedom peut-on lire sur un des murs.

Neuf dessins, même s’ils sont très grands, dans une pièce, cela peut sembler à première vue un peu maigre, mais si on veut bien les regarder et que l’on veut lire les textes qui les accompagnent, même pas en intégral, on aura vu une très belle et surprenante exposition.

Et ne quittez pas le musée sans visiter les autres salles du SMAK

LA COMMUNICATION DU SMAK

Rinus Van de Velde (°1983, Louvain, Belgique) se dessine lui-même comme l’acteur d’une biographie d’artiste imaginée. Il la construit en se servant de photos trouvées ou de photos de tableaux qu’il a mis en scène lui-même. L’artiste y adopte l’identité de divers personnages. Les textes joints aux grandes images détaillées donnent le contexte. Les dessins semblent virtuoses, directs, légers et cool. Mais on en découvre très vite les strates sous-jacentes: une vive ironie, une recherche poussée, une intelligence visuelle, une imagination libre et une grande sensibilité. Van de Velde dessine au fusain. Cela lui permet de travailler vite et dans un style cohérent, et d’exprimer au mieux le caractère documentaire de son oeuvre. L’artiste réalise pour le S.M.A.K. une nouvelle installation composé de dessins.

Informations pratiques:

Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00

€ 8: visite individuelle

Chaque dimanche matin entre 10h et 13h et pendant les Fêtes de Gand, le musée est accessible gratuitement pour les Gantois.

S.M.A.K. –  Jan Hoetplein 1 – 9000 Gand

T +32 (0)9 240 76 01

F +32 (0)9 221 71 09

E museum.smak@gent.be

RINUS VAN DE VELDE, 'On board of the Conrad, things take a weird turn.', 2016