Ons commentaar: De tweejaarlijkse prijs voor beeldende kunst is voor de Provincie Oost-Vlaanderen het instrument bij uitstek om beloftevolle kunstenaars te ontdekken, aan te moedigen en doorgroeikansen te bieden in hun verdere artistieke carrière. Dit kan men lezen in de publiciteitsfolder. In de catalogus, waar ik het verder nog zal over hebben, wordt deze prijs verder beschreven als “een instrument bij uitstek om aanstormend talent te ontdekken en om een opstap te bieden voor hun verdere carrière”.

 

Klinkt mooi, maar roept vragen op als je ziet dat één van de genomineerden, Gideon Kiefer, 44 jaar oud is en al meerdere jaren tentoonstellingen had in binnen- en buitenland; vorig jaar had hij o.a. een belangrijke tentoonstelling in Londen en in het Dr. Guislain Museum in Gent. Kiefer is zeker geen “aanstormend” talent, eerder een gevestigd, zij het nog ietwat miskend, talent.

Het grafisch werk van Kiefer leunt zowel aan bij het magisch realisme als bij het hyperrealisme. Bij het bekijken van zijn werk, ga ik onbewust (of bewust) gaan denken aan M. Borremans

Voor de drie overige, Sander Buyck (30 j.), Sylvie De Meerleer (28 j.) en Kato Six (28 j.) kan men nog enigszins spreken van aanstormend talent, alhoewel ook zij al een aantal jaren in het tentoonstellingscircuit meedraaien.

De winnaar van de Provinciale prijs beeldende kunst is Sander Buyck die mooie eigenzinnige foto’s toont. Zijn mooiste werk is echter Rendez-vous au paradis, waarin hij het Israëlisch-Palestijns conflict toont (aanklaagt ?), door vergane martelarenposters te portretteren. Het is een kritische beeld van de lokale martelarencultus.

De twee jonge dames zijn zeker begenadigde kunstenaars, maar daar is het nog wachten op bevestiging.

Indien u niet bekend bent met het Caermersklooster, dan is het beslist een bijkomend argument om deze tentoonstelling te bezoeken. Ze is gratis en er is een spotgoedkope en mooie catalogus(1.5 €), waarin kleurenfoto’s staan van de tentoongestelde werken.

De mededeling van de organisatoren:

De tweejaarlijkse prijs voor beeldende kunst is voor de Provincie Oost-Vlaanderen het instrument bij uitstek om beloftevolle kunstenaars te ontdekken, aan te moedigen en doorgroeikansen te bieden in hun verdere artistieke carrière. Op die manier wil de Provincie ook aan het publiek een staalkaart tonen van wat er zich vandaag op de hedendaagse kunstscène in Oost-Vlaanderen afspeelt.

De oogst in 2013 was opnieuw rijkelijk, want Oost-Vlaanderen bulkt van het talent. De jury selecteerde Sander Buyck als laureaat en duidde Sylvie De Meerleer, Gideon Kiefer en Kato Six aan als genomineerden. Deze vier kunstenaars kregen de gelegenheid om de prachtige ruimte van het Caermersklooster zich toe te eigenen met een bijzondere en representatieve tentoonstelling als resultaat.

Sander Buyck (Gent, 1984) is fotograaf wiens werk als het ware als een visueel onderzoek naar het ontstaan, het transformeren en het verdwijnen van beeldculturen kan worden gezien. Zijn foto’s getuigen van een grote coherentie met sterke, homogene composities.
Sylvie De Meerleer (Brugge, 1986) beeldt in haar tekeningen en schilderijen op een trefzekere manier menselijke figuren uit in al hun fragiliteit en kwetsbaarheid.
Gideon Kiefer (Neerpelt, 1970) verbeeldt in zijn schilderijen metaforen van macht en orde maar ook van onvrijheid en chaos en confronteert de toeschouwer met de relativiteit van vrijheid en de tragiek van de onmacht.
Kato Six (Brugge, 1986) maakt architecturale installaties waarvan de vormen geabstraheerde fragmenten zijn uit het geheugen van de kunstenares en telkens in de context van een andere ruimte een nieuwe situatie oproepen.

Practisch:

Open van 10 tot 17 uur
(toegang tot 16u30)
Gesloten maandag

Gratis

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroersstraat 6 – 9000 Gent
tel. +32 (0)9 269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.caermersklooster.be

 

Notre commentaire

Le prix bisannuel des arts graphiques, décerné par la province de Flandre Orientale, est l’instrument de choix pour découvrir des artistes prometteurs, les encourager et leur offrir des possibilités de réussite dans leur carrière artistique. En plus de ce commentaire du dépliant publicitaire, on peut lire dans le catalogue que ce prix est “un instrument idéal pour découvrir de nouveaux talents et stimuler leurs futures carrières” .

Sonne bien, mais on peut se poser des questions quand on sait que l’un des candidats, Gideon Kiefer, 44 ans, a déjà eu plusieurs expositions, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger.

L’année dernière il a exposé à Londres et au Musée Dr. Guislain à Gand.

Kiefer est plus qu’un artiste prometteur mais peut-être pas toujours reconnu à sa juste valeur. Le travail graphique de Kiefer s’apparente à la fois au réalisme magique comme à l’ l’hyper-réalisme. En voyant son travail, je pense inconsciemment (ou consciemment) à Michael Borremans.
Pour les trois autres, Sander Buyck (30 ans), Sylvie De Meerleer (28 ans) et Kato Six (28 ans), on peut parler de talent prometteur, même si on les voit depuis plusieurs années déjà dans différentes expositions.

Le gagnant du prix provincial pour les arts graphiques est Sander Buyck avec de belles photos originales. Son travail le plus remarquable est cependant : Rendez-vous au paradis, dans lequel il montre (il accuse ?) le conflit israélo-palestinien avec es photos d’affiches abîmées de martyrs. C’est une approche critique du culte des martyrs.

Les deux jeunes femmes sont certainement des artistes talentueuses, mais il faut attendre confirmation.

Si vous ne connaissez pas le couvent des Carmes, cela vous donne un argument supplémentaire pour visiter cette exposition. Elle est gratuite et il y a un très bon petit catalogue bien illustré et bon marché (1,5€)

Le communiqué officiel:

Pour la province de Flandre Orientale, le prix bisannuel pour les arts plastiques est un moyen idéal de découvrir des artistes prometteurs, de les encourager et de leur offrir des opportunités de développer leur carrière artistique. C’est aussi l’occasion de présenter au public un aperçu des tendances actuelles de l’art contemporain en Flandre Orientale.

Comme la Flandre Orientale regorge de talents, la moisson 2013 a encore été abondante. Le jury a couronné Sander Buyck comme lauréat et a sélectionné Sylvie De Meerleer, Gideon Kiefer et Kato Six comme finalistes. Ces quatre artistes ont pu s’approprier le magnifique espace du Caermersklooster pour présenter une exposition particulière et représentative.

Sander Buyck (Gand, 1984) est un photographe dont on peut considérer le travail comme une recherche visuelle axée sur l’émergence, la transformation et la disparition des cultures de l’image. Ses photos font preuve d’une grande cohérence avec des compositions homogènes et fortes.
Dans ses dessins et peintures, Sylvie De Meerleer (Bruges, 1986) ne craint pas de présenter des figures humaines dans toute leur fragilité et leur vulnérabilité.
Gideon Kiefer (Neerpelt, 1970) peint des métaphores du pouvoir et de l’ordre, mais aussi de l’asservissement et du chaos. Il confronte le spectateur à la relativité de la liberté et au tragique de l’impuissance.
Kato Six (Bruges, 1986) crée des installations architecturales dont les formes sont des fragments tirés de la mémoire de l’artiste et qui engendrent chaque fois une nouvelle situation dans le contexte d’un espace différent.

Informations pratiques

Ouvert 10 à 17 h
(accès jusqu’à 16.30 h)
Fermé lundi

gratuit

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster

Vrouwebroersstraat 6 – 9000 Gand

tel. +32 (0)9 269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.caermersklooster.be