Liefhebbers van conceptuele – minimalistische – seriële kunst zullen in hun nopjes zijn met dynamic project in het SMAK. Philippe Van Snick (1945-2019) kan wel in zijn eigen land minder bekend zijn , hij blijft een hoeksteen van onze kunstgebeuren vooral in de jaren 70 en 80. Hij vertaalt de wereld die hij ervaart  in werken gebaseerd op permutaties, een eigen tien-kleurenpalet, cijferreeksen en andere mathematische wetmatigheden. Zelf opgelegde beperkingen dus waarmede hij een speels, poëtisch en kleurrijk oeuvre tovert. Het is geen gemakkelijke tentoonstelling en de eerste zalen die zijn zoektocht beschrijven zijn wat academisch en intellectueel. Daarna exploderen zijn werken met zijn 10 kleuren pallet. Philippe Van Snick had veel succes bij collega’s kunstenaars en velen hebben zich door hem laten inspireren. Bij het bewandelen van de 10 zalen van deze schitterende monografie deed elk werk mij aan een of andere tijdgenoot denken die door hem werd beïnvloed.

SMAK schrijft : dynamic project toont het veelomvattende oeuvre van Philippe van Snick (Gent, 1946 – Brussel, 2019). De tentoonstelling is opgebouwd aan de hand van tien clusters, verwijzend naar het decimaal systeem (0-9), dat inherent is aan het oeuvre van Philippe Van Snick. Als kunstenaar observeerde Van Snick de complexiteit van de wereld en het leven. Hij vertaalde zijn inzichten en reflecties naar een vereenvoudigde vormentaal. In de tentoonstellingszalen worden sleutelwerken afgewisseld met verrassende minder bekende werken. Het oeuvre van Philippe Van Snick laat zich nauwelijks categoriseren door de drang naar vrijheid, de openheid en het non-conformisme dat eruit spreekt.

Van Snick integreerde in zijn methodiek een variërend systeem, dat zowel wiskundig als poëtisch van aard is. Reeds in de jaren zeventig ontwikkelde hij een eigen alfabet dat bestaat uit de tien getallen (0-9) en een consistent, helder tienkleurenpalet. Dit kleurenschema omvat de primaire kleuren (rood, geel en blauw), de secundaire kleuren (oranje, groen en violet), de niet-kleuren (wit en zwart) en de materiële kleuren (goud en zilver). Later voegde hij daaraan nog lichtblauw toe. Van Snick zette op een economische manier materialen en technieken in ten voordele van een geconcentreerde beeldtaal.

Het oeuvre van Philippe Van Snick vertoont geen abrupte stilistische breuken, maar is een meanderend reflectieproces waarin zijn intenties zichtbaar worden. Zijn werken worden gekenmerkt door een persoonlijke noot, een ingetogen artistiek gebaar en de echo van kwetsbaarheid. Speciale aandacht gaat naar Van Snicks intieme leefomgeving in Brussel, maar ook naar zijn tuin en huis in Frankrijk en zijn levenslange fascinatie voor de natuur en haar fraaie structuren en cycli. In zijn werk speelt hij instinctief met elementen uit de natuur, die hij aanvult met geometrisch ingrepen.

dynamic project toont Van Snicks eerste sculpturale analyses en op wiskunde gebaseerde verkenningen van tijd en ruimte. Ook conceptuele foto’s en kortfilms komen aan bod. De tentoonstelling staat eveneens stil bij Van Snicks latere experimenten met kleur, waarbij hij zijn tien kleuren ging mengen. Daardoor ontstond een genuanceerder kleurenpalet, dat nog dichter aansloot bij zijn interne wereld en tegelijkertijd verderbouwde op zijn interesse in het landschap, de externe wereld.

Philippe Van Snicks artistieke productie omvat ook talrijke innovatieve permanente projecten in de openbare ruimte.

Curatoren: Luk Lambrecht & Marta Mestre

DI-VR: 9:30 – 17:30

MA gesloten

WE : 10-18

15€

Les amateurs d’art conceptuel – minimal – sériel seront comblés par dynamic project au SMAK. Philippe Van Snick (1945-2019) est peut-être moins connu, mais il reste une pierre angulaire de notre scène artistique, en particulier dans les années 1970 et 1980. Il traduit son expérience du monde dans une œuvre basée sur des permutations, une palette réduite à 10 couleurs, séquences de nombres et autres lois mathématiques. Des restrictions auto-imposées avec lesquelles il crée une œuvre ludique, poétique et colorée.

 Ce n’est pas une exposition facile et les premières salles qui documentent son cheminement initial sont quelque peu académiques et intellectuelles. Plus tard ses oeuvres explosent avec sa palette de 10 couleurs. Philippe Van Snick a eu beaucoup de succès auprès d’autres artistes et beaucoup se sont inspirés de lui. En parcourant les 10 salles de cette magnifique monographie, chaque œuvre m’a rappelé certains contemporains influencés par lui.

SMAK écrit : dynamic project explore l’œuvre protéiforme de Philippe van Snick (Gand, 1946 – Bruxelles, 2019). L’exposition se présente comme un cercle axé sur la lutte de l’artiste avec la complexité de la vie et du monde. On y voit aussi bien des œuvres phares que des œuvres moins connues. L’œuvre de Philippe Van Snick est difficilement classable en raison de la soif de liberté, d’ouverture et de non-conformisme qu’elle exprime.

L’œuvre de Van Snick brode sans cesse sur un système changeant qui est de nature mathématique mais aussi poétique. Le système décimal (0-9) et la palette cohérente de 10 couleurs inaugurent son projet artistique, dans lequel l’artiste utilise le système comme alibi pour la production d’une infinité de possibilités.

L’œuvre de Philippe Van Snick ne présente pas de fractures stylistiques abruptes, mais est faite d’un processus méandreux de réflexion dans lequel ses intentions deviennent visibles. Ses œuvres sont caractérisées par une note personnelle, un geste artistique posé et l’écho de la fragilité. Une attention spéciale est accordée au cadre de vie intime de Van Snick : son jardin et sa maison en France, sa fascination de toujours pour la nature et ses structures et cycles de toute beauté. Il combine d’instinct ces éléments et jette des ponts entre eux avec des interventions géométriques.

dynamic project montre ses premières analyses sculpturales et explorations du temps et de l’espace basées sur les mathématiques. Des photos et des courts métrages conceptuels sont également présentés. L’exposition s’attarde en outre sur la rencontre plus tardive de Van Snick avec la couleur. La couleur comme ready-made, mais à un moment donné aussi comme mélange, comme métaphore du doute et de la vulnérabilité. La couleur comme expression indépendante de l’espace.

La production artistique de Philippe Van Snick comprend également de nombreux projets artistiques innovants dans l’espace public.

Commissaires : Marta Mestre et Luk Lambrecht

MA-VE : 9:30-17:30

LU : fermé

WE : 10-18

15€