In de begeleidende tekst van het museum wordt On Kawara beschreven als een van de belangrijkste kunstenaars uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Hij wordt ook nog erkend als een “sleutelfiguur van de Europese en Amerikaanse conceptuele kunstbeweging”.

Als dit effectief zo is, dan zegt dat veel over de kwaliteit van de kunstenaars uit die periode.

De meeste critici zien zich enkel als promotoren van tentoonstellingen, musea of kunstenaars, maar dat mag de bedoeling niet zijn. Het is niet omdat On Kawara belangrijk wordt genoemd, het is niet omdat hij een grote retrospectieve in het Guggenheim van NY heeft lopen dat daarom zijn tentoonstelling bij Dhondt-Dhaenens als een goede tentoonstelling moet beschreven worden.

Wat u te zien krijgt zijn 51 schilderijen: “date paintings”. Deze schilderijen zijn gewoonweg 51 datums geschilderd op een doek. De werken kunnen verschillen van kleur, of lettertype, maar voor de rest bijna identiek en allen uit het jaar 1966.

Deze werken zouden beter passen in de tentoonstelling “Ik zie wat jij niet ziet”, een tentoonstelling van kunstenaars met autisme, die plaats had in het Dr Guislain museum. Daar is On Kawara, volgens mij, op zijn plaats. Dit werk als grote kunst beschouwen is de reinste volksverlakkerij. Het kan wel getoond worden als een momentopname in het verloop van de kunstgeschiedenis; een voorbeeld van de uitwassen van de conceptuele kunst.

Maar persoonlijk zou ik dan de 51 schilderijen die hier in Deurle worden getoond, op één muur hangen in plaats van ze te verdelen over de drie zalen.

Met andere woorden, dit past in een groepstentoonstelling en niet in een solotentoonstelling.

DE MEDEDELING VAN HET MUSEUM

On Kawara (1933-2014) wordt beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars uit de tweede helft van de twintigste eeuw. De tentoonstelling in het museum Dhondt-Dhaenens spitst zich toe op zijn productie van 1966, sleuteljaar binnen het oeuvre van On Kawara, en tevens het startjaar van de Today Series (1966-2013). Deze schilderijen waarnaar ook met de term ‘date paintings’ verwezen wordt, documenteren de datum waarop ze gemaakt werden, elkeen conform een op voorhand bepaald formaat. 

Terwijl Kawara erkend wordt als een sleutelfiguur van de Europese en Amerikaanse conceptuele kunstbeweging, reikt zijn kunstenaarspraktijk verder dan de typische strikte beperkingen die het conceptualisme typeerden. De regels die zijn werk regeerden waren zeker rigide, maar door hun afhankelijkheid van tijd, was er een hoge mate van onvoorspelbaarheid in het spel.

Capture d’écran 2015-04-02 à 18.46.58De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door 51 schilderijen uit de Today series van het jaar 1966, waarvan de meesten niet eerder tentoongesteld werden. Deze werken worden getoond samen met een overzicht van 35 Journals, de logboeken die alle kleuren, titels en subtitels van de date paintings registreren, tot aan het jaar 2000. De tentoonstelling herneemt ook een reeks foto’s die genomen werden in het atelier van de kunstenaar op 13th Street in Manhattan, vermoedelijk aan het einde van het jaar 1966. Deze foto’s bieden een historisch tegengewicht voor de presentatie van de schilderijen in het museum.

De One Hundred Years Calendar —20th Century “23,928 days” geeft een verder inzicht in de vorming van de Today Series, door de frequentie te tonen waarmee hij zijn schilderijen uitvoerde in een bepaalde periode.

Dit is de eerste institutionele solopresentatie in België sinds de tentoonstelling On Kawara, 1973 – Produktie van een jaar in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel in 1975. Deels gelijktijdig loopt de grote retrospectieve On Kawara – Silence in het R. Solomon Guggenheim Museum in New York (06.02.2015 – 03.05.2015). Terwijl de Amerikaanse tentoonstelling een uitgebreid overzicht biedt van de werkzaamheden van de kunstenaar over zijn hele levensloop, focust ON KAWARA 1966 op een van de meest cruciale jaren in zijn oeuvre.

Deze tentoonstelling is gerealiseerd dankzij de steun van David Zwirner, New York/London. Curator van de tentoonstelling: Tommy Simoens.

Praktisch

Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle

Open dinsdag t.e.m. zondag (10u – 18u)

7 €

Maandag gesloten

Dans le dépliant du Musée, On Kawara est décrit comme l’un des artistes les plus influents de la seconde moitié du XXe siècle. Il fait également office de “figure emblématique de l’art conceptuel européen et américain”. Si tout cela est le cas, cela en dit long sur la qualité des artistes de cette période. La plupart des critiques se voient seulement comme promoteurs d’expositions, de musées ou d’artistes, mais cela ne peut être l’ambition.

img-4163Ce n’est pas parce qu’On Kawara est considéré comme important, ce n’est pas parce qu’il a une grande rétrospective au Guggenheim de NY, que pour cela son exposition au Dhondt-Dhaenens doit être décrite comme une bonne exposition.

Ce qu’on vous montre, sont 51 peintures : « date paintings ».Les œuvres peuvent varier de couleurs, ou de type de lettres, mais sont pour le reste presque identique et ce sont toutes des dates de l’année 1966. Ces toiles auraient été à leur place dans l’exposition « Je vois ce que vous ne voyez pas », une exposition d’artistes autistes, qui a eu lieu au Musée Dr. Guislain. Là, On Kawara serait à sa place.

Considérer ce travail comme du grand art, est une imposture. On peut le montrer comme un instantané au cours de l’histoire de l’art ; un exemple des excès de l’art conceptuel.

Mais personnellement j’exposerais les 51 toiles qui sont montrées ici, sur un mur, au lieu de les diviser sur trois salles.

En d’autres termes, ceci cadre dans une exposition collective et non dans une exposition solo.

 LE COMMUNIQUE DU MUSEE

ON KAWARA 1966  

On Kawara (1933-2014) est considéré comme l’un des artistes les plus influent de la seconde moitié du vingtième siècle. L’exposition lui étant consacré au musée Dhondt-Dhaenens rassemble une série d’oeuvres réalisées en 1966, une année clé dans la carrière d’On Kawara notamment car il s’agit du début de la série Today (1966-2013). Ces tableaux, notamment connu sous le nom de ‘date paintings’, documentent la date à laquelle ils ont été réalisés, suivant chacun un format prédéterminé. 

Si On Kawara fait office de figure emblématique de l’art conceptuel européen et américain, sa pratique va bien au-delà des strictes restrictions chères à ses pairs. De toute évidence, les règles qui régissaient son travail étaient rigides, mais la dépendance au temps ajoute des facteurs hautement imprévisibles à son travail.

Au centre de l’exposition se trouve une vaste sélection de 51 tableaux de 1966. La plupart n’ont jamais été exposés auparavant. Ces tableaux sont accompagnés de 35 Journals (datés de 1966 à 2000), soit des registres où sont compilés les couleurs, les titres, les dates et les sous-titres des date paintings. L’exposition comprend aussi une série de photographies montrant les date paintings de 1966 dans le studio de l’artiste, situé sur 13th Street à Manhattan. Ces photographies, datant vraisemblablement de la fin de l’année 1966, apportent un contrepoids historique à la présentation des peintures du musée.

One Hundred Years Calendar — 20th Century “23,928 days” nous donne plus d’informations sur la production de la série Today en montrant la fréquence, sur une période donnée, avec laquelle Kawara réalisait ses peintures.

Il s’agit de la première exposition institutionnelle en Belgique depuis celle qui s’est tenue en 1975 au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles: On Kawara, 1973 – Production d’une année. Parallèlement à l’exposition au musée Dhondt-Dhaenens, le Musée Solomon R. Guggenheim à New York présente la grande rétrospective On Kawara – Silence (06.02.2015 – 03.05.2015), soit un vaste aperçu du travail de l’artiste tout au long de sa vie.

Cette exposition est réalisée grâce à l’appui généreux de David Zwirner, New York/London. Commissaire d’exposition : Tommy Simoens.

Infos Pratiques

Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle

Mardi-Dim (10u – 18u)fermé le lundi

6 €