De tentoonstelling Museum Dirk De Wachter, heeft als ondertitel: Kunst & psychiatrie in borderlinetijden. Bij het binnekomen in de tentoonstelling, kan je lezen wat de ‘Diagnostische et statistische handleiding van psychische stoornissen’ bedoelt met borderline persoonlijkheidsstoornis.
Jullie kunnen de wetenschappelijke verklaring zelf ontdekken, maar in het kort komt het neer op, instabiliteit, impulsiviteit, emotionele labiliteit en leegte bij de “patiënt”.

Walter Swennen

De tentoonstelling Museum Dirk De Wachter, heeft als ondertitel: Kunst & psychiatrie in borderlinetijden. Bij het binnekomen in de tentoonstelling, kan je lezen wat de ‘Diagnostische et statistische handleiding van psychische stoornissen’ bedoelt met borderline persoonlijkheidsstoornis.

Jullie kunnen de wetenschappelijke verklaring zelf ontdekken, maar in het kort komt het neer op, instabiliteit, impulsiviteit, emotionele labiliteit en leegte bij de “patiënt”.

De tentoonstelling is niet de privécollectie van psychiater D. De Wachter, maar werken geselecteerd door hem en zijn confrater Erik Thys; zowel “normale” als outsider art wordt er getoond.

Voor outsider art of art brut is de definitie relatief eenvoudig, daar het gaat over werken uitgevoerd door personen zonder artistieke vorming. Het is dus spontane kunst van personen met al dan niet een psychische stoornis

Voor de normale kunst lijkt de definitie vrij simpel, maar ze wordt complexer wanneer men de uitvoerder ontdekt.

IMG_0814Want het geniale heeft vaak een prijs en de gekwelde kunstenaar is eerder de norm dan de uitzondering en talloze schilders, componisten, schrijvers en musici hebben geleden aan depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie. Een studie heeft aangetoond dat bipolaire stoornissen vaker voorkomen bij mensen met een artistiek beroep.
De keuze is vrij groot maar maak u geen zorgen, ik vernoem er slechts enkelen zeer bekenden, die ondanks bepaalde stoornissen, kunst hebben gemaakt die nog steeds door miljoenen wordt bewonderd:

Ludwig van Beethoven leed aan depressie en vermoedelijke aan bipolaire stoornissen

Edvard Munch was niet alleen depressief, maar leed ook aan agorafobie en hallucinaties.

Vincent van Gogh was manisch-depressief, bipolaire en had hallucinaties

Francisco Goya leed aan een mysterieuze lichamelijke ziekte vergezeld van depressies en hallucinaties.

De grens tussen normale kunst en art brut is dus moeilijk te trekken, zeker in moderne en hedendaagse kunst. Twee voornbeelden: Jean-Michel Basquiat et Marina Abramović. De eerste was bipolair, schizofreen en een drug addict, en toch werden onlangs twee van zijn werken bij Christie’s verkocht voor dan $11 miljoen; de tweede was een Servisch die door haar moeder werd getiranniseerd (2 werken zijn van haar te zien)

En wat dan met de pseudo-naïeve werken van Walter Swennen (ook aanwezig op de expo) deze dichter die slechts laattijdig begon te schilderen en die schilderen een misverstand noemt.

Je sais que le sarcasme ou la simple moquerie est une façon pour des artistes de s’arranger avec l’institution de l’art. Mais la leçon de leur attitude leur échappe : il n’y a pas de second degré en art (W. Swennen 1985)

Waar is het verschil tussen een getraumatiseerd leven, dat de trigger is voor de kunst, en de patiënt in de psychiatrie die schildert of tekent. Zijn we niet allemaal, op één of andere manier, getraumatiseerd?

Een tentoonstelling waarin u geen grote meesterwerken zult ontdekken, maar ze blijft zeer interessant omdat ze interpelleert en kan doen nadenken, en dat is lekker meegenomen voor de liefhebbers van hedendaagse kunst

 

Info van het museum

 

Museum Dr. Guislain wordt een zomer lang Museum Dirk De Wachter. In Borderline Times maakt psychiater Dirk De Wachter een scherpe diagnose van de actuele samenleving: we leven in borderlinetijden. Impulsiviteit, affectlabiliteit, leegte…: het zijn niet alleen individuele symptomen, maar ook kenmerken van een bredere, collectieve evolutie. In die diagnose ruimt Dirk De Wachter veel plaats voor literatuur, filosofie en ook kunst. Museum Dirk De Wachter gaat op zoek naar de manier waarop hedendaagse kunst de huidige samenleving en tijd verbeeldt, en hoe ze, met haar eigen taal, de tekortkomingen en mogelijkheden blootlegt.

De grote aandacht voor boek en auteur vertelt veel over de pijnpunten die de psychiater met zijn werk aanroert, maar het zegt ook iets over de plaats die hij in de maatschappij inneemt. Museum Dirk De Wachter gaat in op het fenomeen Dirk De Wachter en werpt licht op andere populaire psychiaters die doorheen de tijd het publieke podium bestegen, de samenleving kritisch benaderden, en daarbij kunst beschouwden als een onmisbare schakel.

Marina Abramovic, Philip Aguirre y Otegui, Giovanni Anselmo, Bart Baele, Charles Benefiel, Florian Bijloos, Paul Blockx, Dirk Braeckman, Bruneau, Paul Chiappe, Sander Claessens, Leo Copers, Michiel De Cleene, Jos De Gruyter & Harald Thys, Jan De Maesschalck, Ronny Delrue, Stan Douglas, Jaime Fernandes, Baudouin Fierens, Koen Fillet, Luke Fowler, Michel François, Regina José Galindo, Jerry Galle, Claudia Gambadoro, Dora Garcia, Gianni Berengo Gardin, Nan Goldin, Rodney Graham, Viviane Joakim, Franz Kernbeis, Dirk Martens, Jed Martin, Bruce Nauman, Sophie Nys, ORLAN, Thomas Schütte, Judith Scott, Helmut Stallaerts, Walter Swennen, Cheyney Thompson, Koen van den Broek, Patrick Vandewyer, Daan van Golden, Gert Verhoeven, Liliane Vertessen, Leen Voet …

De tentoonstelling Museum Dirk De Wachter is een samenwerking tussen de psychiaters Dirk De Wachter en Erik Thys en de curatoren van het Museum Dr. Guislain.

 

Openingsuren:

di – vrij: 9 – 17 u
za – zo: 13 – 17 u
Gesloten: maandag / 24, 25 & 31/12 & 1/1

Toegangsprijzen:

8 €
6 € (reductie)
3 € (- 26 jaar)
1 € (- 22 jaar)
0 € (- 12 jaar & vrienden van het museum)

L’exposition Musée Dirk De Wachter, porte en sous-titre : Art & psychiatrie dans une époque borderline. Dans la première salle de l’expo, vous pouvez lire ce que le ‘Manuel diagnostique et statistique de troubles mentaux’ entend par personnalité borderline. Je vous laisse découvrir l’explication scientifique, mais en résumé cela revient, en bref, à instabilité, impulsivité, labilité émotionnelle et vide chez le « patient ».

L’exposition n’est pas la collection privée du psychiatre D. De Wachter, mais bien des œuvres choisies par lui et son confrère Erik Thys; aussi bien de l’art “normal” de que de l’art brut y est à voir.

IMG_0799Pour l’art brut, la définition est relativement facile, car il s’agit d’œuvres exécutées par des personnes qui n’ont aucun bagage artistique. C’est donc de l’art spontané de personnes ayant ou n’ayant pas un déséquilibre psychique.

Pour l’art normal, la définition, apparemment simple, devient plus compliquée lorsqu’on découvre qui a exécuté l’œuvre dite normale.

Car le génie a souvent un prix, et l’artiste torturé est plutôt la norme que l’exception et nombreux sont les peintres, compositeurs, écrivains et musiciens qui ont souffert de dépression, de trouble bipolaire et de schizophrénie. Une étude a constaté que les troubles bipolaires sont plus fréquents chez les personnes ayant une profession artistique.

Ils sont fort nombreux donc, mais rassurez-vous, je n’en citerai que quelques-uns de très connus qui, tout en souffrant d’un mal, ont créé de l’art que des millions admirent encore toujours :

Ludwig van Beethoven souffrait de dépression et on le soupçonne même bipolaire

Edvard Munch était non seulement dépressif, mais souffrait aussi d’agoraphobie et d’hallucinations.

Vincent van Gogh était maniaco-dépressif, bipolaire et souffrait d’hallucinations

Francisco Goya souffrait d’une maladie physique mystérieuse, accompagnée de dépressions et d’hallucinations

Délimiter la frontière entre l’art dit normal et l’art brut est donc fort difficile, surtout dans l’art moderne et contemporain. Deux exemples : Jean-Michel Basquiat et Marina Abramović. Le premier était bipolaire, schizophrène et drogué, mais 2 de ces œuvres viennent d’être vendues chez Christie’s pour plus de $ 11 millions ; quant à Abramović, c’est une serbe tyrannisée par sa mère (il y a deux œuvres de Marina dans l’exposition).

Et que dire de l’exécution pseudo-naïve des œuvres de Walter Swennen (aussi présent à l’expo), ce poète venu tardivement à la peinture et qui considère la peinture comme un malentendu.

Je sais que le sarcasme ou la simple moquerie est une façon pour des artistes de s’arranger avec l’institution de l’art. Mais la leçon de leur attitude leur échappe : il n’y a pas de second degré en art (W. Swennen 1985)

Où est la différence entre une vie traumatisée, qui est le détonateur de l’art, et le patient en psychiatrie qui peint ou dessine. Ne sommes-nous pas tous, d’une manière ou d’une autre, des traumatisés ?

Une exposition dans laquelle vous ne découvrirez peut-être pas de grands chefs-d’œuvre, mais elle reste fort intéressante car elle interpelle et peut faire réfléchir, ce qui n’est pas pour déplaire aux amateurs d’art contemporain.

 

Commentaire du musée

 

Cheyney ThompsonLe Musée Dr. Guislain devient le Musée Dirk De Wachter le temps d’un été. Dans son livre Borderline Times, le psychiatre Dirk De Wachter dresse un diagnostic acéré de la société actuelle : nous vivons dans une époque borderline. Impulsivité, labilité émotionnelle, vide… Ce  sont non seulement des symptômes individuels, mais aussi les caractéristiques d’une évolution collective plus large. Dans ce diagnostic, Dirk De Wachter laisse beaucoup de place à la littérature, à la philosophie et à l’art. Le Musée Dirk De Wachter se met en quête de la façon dont l’art contemporain représente la société et l’époque actuelles, et de la façon dont il dévoile, avec son propre langage, les manquements et les opportunités.

Le grand intérêt porté au livre et à l’auteur en dit long sur les points névralgiques qu’aborde le psychiatre avec son œuvre, mais il évoque aussi la place qu’il occupe lui-même dans la société. Le Musée Dirk De Wachter rencontre le phénomène Dirk De Wachter et jette une nouvelle lumière sur d’autres psychiatres populaires qui, au fil du temps, ont occupé la scène publique, qui ont jeté un regard critique sur la société et qui ont ainsi considéré l’art comme un maillon indispensable.

L’exposition Musée Dirk De Wachter est une collaboration entre les psychiatres Dirk De Wachter et Erik Thys et les commissaires d’expositions du Musée Dr. Guislain.

 

Heures d’ouverture:

ma-ve: 9 – 17 h
sa – di: 13 – 17 h
Fermé: lundi/ 24,25 & 31/12 & 1/1

Tarifs:

8 €
6 € (réduction)
3 € (- 26 ans)
1 € (- 22 ans)
0 € (- 12 ans & amis du musée)