Help! ik begrijp er niks meer van …of dan misschien een fractie van de hele opzet na het introductieboekje en enkele teksten van collega’s grondig gelezen te hebben. Om “là” te begrijpen moet men:

  1. vertrouwd zijn met de biografie van Chantal Akerman
  2.  het werk “là bas “ kennen en het visuele lexicon van Chantal Akerman goed begrijpen 
  3. vertrouwd zijn met de Israëlische-Joodse codes: Bijvoorbeeld worden teksten soms in Yddish, soms in Hebreeuws gesproken en dat geeft een volledig andere interpretatie.
  4.  vertrouwd zijn met de geschiedenis van het zionisme en de interne wrijvingen in Israël goed begrijpen. 

Daarenboven zijn de -opzettelijk- slecht gefilmde sequenties soms ontwikkeld met zout water van de dode zee… U hebt het begrepen, ik heb dat werk van Sirah Foighel Brutman & Eitan Efrat niet kunnen smaken, en dit niettegenstaande mijn bewondering voor het werk van Chantal Akerman en één indrukwekkende zaal met elf 16mm-projectoren die gelijktijdig in v-continu draaien. . 

In een andere zaal wordt werk van Terek Atoui gepresenteerd. Een eindeloze opstelling van geluidsbronnen (de bijsluiter spreekt van muziekinstrumenten) zoals waterdruppels op een cymbalon, perslucht, veren, takjes … het oogt bijzonder mooi , maar het is materiaal voor een preformance en zonder de kunstenaar aan te knoppen is dit een levenloos gedoe. Het schijnt dat bezoekers en zaalpersoneel het geheel kunnen experimenteren, maar dit moet op voorhand gepland worden. ik veronderstel dat dit wel een interessant moment kan zijn voor wie van deze muziekstijl kan genieten. 

practisch:

13€

Jan Hoetplein

ma-vr : 9:30-17

WE : 10-18

Au secours! Je n’y comprends rienou du moins, une infime fraction de l’ensemble après avoir lu attentivement le livret d’introduction et quelques critiques de collègues. Pour comprendre “là”, il faut :

a) Être familier avec la biographie de Chantal Akerman

b) Connaître l’œuvre “Là-bas” et connaître le lexique visuel de Chantal Akerman

c) Être familier avec les codes israélo-juifs : Par exemple, les textes sont parfois parlés en yiddish, parfois en hébreu, ce qui donne une interprétation complètement différente.

d) Être familier avec l’histoire du sionisme et bien comprendre les frictions internes en Israël.

De plus, les séquences – délibérément – mal filmées sont parfois développées avec de l’eau salée de la mer Morte… Vous l’aurez compris, je n’ai pas pu apprécier cette œuvre de Sirah Foighel Brutman & Eitan Efrat, malgré mon admiration pour le travail de Chantal Akerman et une salle impressionnante avec onze projecteurs 16 mm tournant simultanément en continu.

Dans une autre salle, le travail de Terek Atoui est présenté. Un dispositif infini de sources sonores (la notice parle d’instruments de musique) comme des gouttes d’eau sur un cymbalum, de l’air comprimé, des plumes, des brindilles… Cela semble très beau, mais c’est du matériel pour une performance et sans la présence aux manettes de l’artiste, c’est un bidouillage sans vie. Il paraît que les visiteurs et le personnel de la salle peuvent expérimenter l’ensemble, mais cela doit être planifié à l’avance. Je suppose que cela peut être un moment intéressant pour ceux qui apprécient ce style de musique.

13 €

Jan Hoetplein

lu-ve : 9:30-17

WE : 10-18