Z33, een huis voor actuele kunst, voorstellen lijkt mij een must. Enkele zeldzame uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, is dit centrum weinig gekend zijn. De naam Z33 is afgeleid van haar locatie, Zuivelmarkt 33, de historische begijnhofsite van de stad Hasselt.

“Sinds 2002 maakt Z33 projecten en tentoonstellingen die de bezoeker aanmoedigen om op een nieuwe manier naar dagdagelijkse dingen te kijken”, staat in de brochure te lezen en ik had de kans naar “dagdagelijkse dingen te kijken” die uit het brein van Konstantin Grcic komen.

    

En het is, nog steeds volgens de inrichters, niet zo maar een tentoonstelling het is de “grootste solo show gewijd aan het werk van één van de meest invloedrijke ontwerpers van onze tijd”

Persoonlijk had ik van het werk van Grcic alleen foto’s gezien en ik was dus wel nieuwsgierig. Hij is namelijk bekend als één van westerse exponenten van het Wabi-sabi denken.

Wabi-sabi is een Japans wereldbeeld gericht op de acceptatie van vergankelijkheid en onvolmaaktheid. Het wordt soms omschreven als een schoonheid die onvolmaakt, vergankelijk en onvolledig is.

Voor deze tentoonstelling ontwikkelde Konstantin Grcic drie grote installaties die zijn persoonlijke visie op het leven in de toekomst weergeven rond de thema’s wonen, werken en de publieke ruimte. Maar die visie lijkt mij alles behalve optimistisch. Zijn installaties en gebruiksvoorwerpen lijken onhandig, zelf lelijk, maar daar zit zijn Wabi-sabi idee voor iets tussen. En zoals het nu zo dikwijls gebeurt, komt hier dan weer een (pseudo) intellectuele uitleg: De tentoonstelling is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de huidige technologische veranderingen, innovaties en omwentelingen in het hedendaagse design…. Het resultaat is een opvallende, narratief en visueel intense presentatie, op de grens tussen heden en toekomst, realiteit en fictie.

Voor mij, een pessimistische versie van Brave New World.

De design van Grcic mag mij dan al niet bekoord hebben, de presentatie in Z33 vind ik dan weer wel goed gedaan. Het gebouw, met veel natuurlijke lichtinval, is een aangenaam alternatief voor de bunkers die vandaag meestal dienst doen als hedendaagse musea.

008

De mededeling van Z33

Konstantin Grcic* is een van de invloedrijkste ontwerpers van onze tijd. Veel van zijn creaties, zoals Chair_One of de Mayday lamp zijn nu al designklassiekers. Uit zijn werk spreekt een logisch en helder ontwerpproces, respect voor productiemethoden en een eerlijk gebruik van materialen.

Met Konstantin Grcic – Panorama presenteert Z33 in samenwerking met het Vitra Design Museum de tot op heden grootste solotentoonstelling van Grcic’s werk.

Tentoonstellingsconcept

Speciaal voor deze tentoonstelling ontwikkelde Konstantin Grcic drie grote installaties die zijn persoonlijke visie op het leven in de toekomst weergeven rond de thema’s wonen, werken en de publieke ruimte. Deze ruimtelijke installaties presenteren fictieve scenario’s die de bezoeker confronteren met de inspiratie, uitdagingen en vragen van de ontwerper en plaatsen zijn werken in een bredere sociale context. Het hoogtepunt van deze reeks presentaties is een 30 meter lang panorama dat een architectonisch landschap van de toekomst weergeeft.

Een vierde ruimte in de tentoonstelling toont Grcic’s ontwerpen, prototypes en tekeningen, aangevuld met werken van andere ontwerpers en alledaagse en gevonden voorwerpen – van een oude theepot en een vroege Apple-computer tot werken van Marcel Duchamp, Gerrit Rietveld en Enzo Mari – waarmee de ontwerper zijn inspiratiebronnen blootgeeft.
In deze tentoonstelling komt de veelzijdigheid van de ontwerper aan bod en wordt duidelijk dat design voor Konstantin Grcic meer is dan het zoeken naar oplossingen voor (ontwerp)problemen. Het is een complex proces van onderzoek, testen, mislukkingen en toevallige vondsten waaruit een diepe betrokkenheid van de ontwerper met de visuele cultuur van onze tijd spreekt.

Ontwerppraktijk Konstantin Grcic

Konstantin Grcic (°1965) werd aanvankelijk beïnvloed door het minimalistische design van Jasper Morrison bij wie hij zijn carrière startte in de late jaren 1980. Al snel ontwikkelde hij echter een eigen kenmerkende vormentaal en ontplooide hij zich tot een drijvende kracht van formele en technische innovatie binnen de internationale designwereld. Tegenwoordig werkt Grcic voor toonaangevende designbedrijven, waaronder Authentics, Flos, Magis, Vitra, ClassiCon, Plank, Krups en Muji. Zijn ontwerpen zijn verrassend en opmerkelijk cliché-vrij. Ze ontlenen hun radicale esthetiek aan een intensief onderzoek naar materialen, technologieën en productieprocessen.

Met Panorama betreedt Grcic nieuw terrein. Nooit eerder heeft hij een meer fundamentele reflectie op zijn eigen werk gegeven en een zo uitvoerige uiteenzetting gepresenteerd van zijn notie van design. De tentoonstelling is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de huidige technologische veranderingen, innovaties en omwentelingen in het hedendaagse design. Ze is het resultaat van drie jaar nauwe samenwerking tussen Grcic, Vitra Design Museum en Z33. Het resultaat is een opvallende, narratief en visueel intense presen- tatie, op de grens tussen heden en toekomst, realiteit en fictie.

*Spreek uit: “Grid-zitsj”

konstantin-grcic.com

Practisch

gratis

Di-Za: 11- 18
Zo: 14 – 17

Z33
Zuivelmarkt 33
B-3500 Hasselt

T: +32 (0)11 29 59 60
F: +32 (0)11 29 59 61
E: info@z33.be
www.z33.be

Vous présenter Z33, une maison pour l’art contemporain, me semble nécessaire car à quelques rares exceptions près, ce centre est peu connu. Le nom Z33, est dérivé de son adresse, Zuivelmarkt 33, site historique du béguinage de Hasselt. Depuis 2002, Z33 organise, selon sa brochure, des projets et des expositions qui doivent encourager le visiteur à regarder d’une autre façon les objets de tous les jours, et j’ai pu «regarder les objets de tous les jours » qui proviennent de l’imagination de Konstantin Grcic. Et, toujours selon les organisateurs, ce n’est pas seulement une exposition, c’est “La plus grande expo solo consacrée au travail de l’un des créateurs les plus influents de notre temps“

konstantingrcic-panorama-campaignimagePersonnellement, je ne connaissais les œuvres de Grcic, que par les photos et j’étais donc bien curieux. Il est connu comme un des représentants occidentaux de la pensée Wabi-sabi. Wabi-sabi est une vision japonaise du monde, basée sur l’acceptation de l’éphémère et de l’imperfection. Elle est parfois décrite comme une beauté ‘qui est imparfaite, éphémère et incomplète.

Pour cette exposition Konstantin Grcic a développé trois grandes installations qui reflètent sa vision personnelle de l’habitat, du travail et de l’espace public dans le futur. Mais cette vision me semble loin d’être optimiste. Ses créations semblent maladroites, même laides, mais sa vision Wabi-sabi y est pour quelque chose. Ces installations et « objets de tous les jours » semblent maladroit et même pas beau.

Comme cela arrive malheureusement si souvent, on croit devoir, ici aussi, donner une explication qui se veut (pseudo) intellectuelle : L’exposition est basée sur une analyse complète de l’évolution technologique actuelle, des innovations et des révolutions dans le design contemporain… Il en résulte une présentation intense au point de vue narratif et visuel, à la limite du présent et du futur, de la réalité et de la fiction

Pour moi, une version pessimiste de Brave New World.

Si le design de Grcic ne m’a pas séduit, je trouve par contre que la présentation au Z33 est bien faite. Le bâtiment avec beaucoup de lumière naturelle, présente une alternative agréable aux bunkers qui font actuellement office de musées d’art contemporain.

 

l’annonce de Z33

Konstantin Grcic est l’un des créateurs les plus influents de notre temps. Nombre de ses œuvres, comme Chair_One ou la lampe Mayday, sont aujourd’hui cataloguées au rang des classiques. Son travail est rythmé par un processus de conception logique et transparent, le respect des méthodes de production et l’emploi correct des matériaux. En collaboration avec le Vitra Design Museum, Z33 a l’honneur de présenter la plus grande expo solo consacrée au travail du créateur.

Concept d’exposition

Tout spécialement pour cet événement, on doit à Konstantin Grcic trois grandes installations qui reflètent sa vision de l’habitat, du travail et de l’espace public dans le futur. Ces installations spatiales présentent des scénarios fictifs confrontant le visiteur aux contin¬ gences du travail de création (l’inspiration, les défis, les questionne ments) et replacent l’œuvre dans un contexte social plus large. La réalisation phare de cette série de présentations est un panorama de 30 m, qui illustre un paysage architectonique du futur.

Un quatrième espace de l’exposition montre les projets, prototypes et dessins de Grcic, complétés d’œuvres d’autres stylistes ainsi que d’objets du quotidien, comme une vieille théière et un ancien ordinateur Apple, mais aussi des œuvres de Marcel Duchamp, Gerrit Rietveld et Enzo Mari – par lesquelles Konstantin Grcic révèle ses sources d’inspiration.

Cette exposition de Z33 souligne toute l’étendue du talent de Konstantin Grcic, pour qui le design est manifestement bien plus que la recherche de solutions aux problèmes (de conception). C’est au contraire un processus complexe de recherche, d’essais, d’erreurs et de trouvailles aléatoires, révélant en filigrane la profonde implication du designer avec la culture visuelle de notre temps.

Les créations de Konstantin Grcic

Né en 1965, Konstantin Grcic a d’abord été influencé par le design minimaliste de Jasper Morrison, chez qui il a commencé sa carrière à la fin des années 80. Bien vite, il a formulé un style caractéristique et s’est mué dans les sphères internationales du design en fer de lance de l’innovation formelle et technique. Aujourd’hui, Grcic travaille pour des entreprises de renom, dont Authentics, Flos, Magis, Vitra, ClassiCon, Plank, Krups et Muji. Ses créations sont surprenantes, mais évitent toujours les clichés. Elles empruntent leur esthétique radicale à une recherche intensive de matériaux, de technologies et de processus de production.

Avec son Panorama, Grcic se lance dans un nouveau domaine. Il n’avait jamais mené par le passé de réflexion aussi poussée sur son œuvre et présenté un exposé aussi détaillé de sa conception du design. L’exposition est basée sur l’analyse approfondie des changements technologiques, innovations et bouleversements actuels du design contemporain. C’est le fruit de trois années de collaboration étroite entre Grcic, Vitra Design Museum et Z33. Le résultat : une présentation saisissante, narrative, visuellement intense, flirtant à la frontière entre présent et futur, réalité et fiction.

konstantin-grcic.com

Infos pratiques

Entrée libre

Mardi – samedi: 11h > 18h
Dimanche: 14h > 17h

Z33
Zuivelmarkt 33
B-3500 Hasselt

T: +32 (0)11 29 59 60
F: +32 (0)11 29 59 61
E: info@z33.be
www.z33.be