De tentoonstelling bij de Herbert Foundation in Gent zal de (te zeldzame) liefhebbers van conceptuele kunst verheugen dankzij de werken van Hanne Darboven, Gilbert & George en Sol LeWitt. Voor anderen blijft conceptuele kunst een complexe en vaak moeilijk te begrijpen vorm van artistieke expressie. Afwijkend van traditionele kunstwerken verleggen de hier tentoongestelde kunstenaars de grenzen van creativiteit door zich te richten op abstracte concepten, systemen, structuren en ideeën.

Hanne Darboven, met haar complexe mathematische series, neemt ons mee in de diepte van haar conceptuele denken, terwijl Gilbert & George ons confronteren met provocerende schilderijen die de conventies van de kunst uitdagen. Sol LeWitt daarentegen verkent kunst als een concept met zijn minimalistische en geometrische werken.

Hoewel ik doorgaans aanbeveel om de eerste stappen in conceptuele kunst te zetten door dit iconische Gentse instituut te bezoeken, vrees ik dat deze tentoonstelling, ondanks goed uitgewerkte uitlegboekjes, als zeer complex kan worden ervaren vanwege het hermetische karakter van het werk van Hanne Darboven en Sol LeWitt, wat verwarrend kan zijn voor niet-ingewijde bezoekers.

Er zijn echter ook geleide bezoeken voor geheel de collectie die en mooie introductie zijn tot de conceptuele kunst: https://herbertfoundation.org/nl/visits

02.10.2023 – 31.01.2024

 
OPENINGSTIJDEN

 • Wekelijks op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14:00 – 18:00
 • Wekelijks op zondag is er een rondleiding met gids: 
  Start rondleiding: 16:30
  Duur: ca. 90 minuten
  Geen reservatie noodzakelijk
 • Gesloten op wettelijke feestdagen

 
TOEGANGSPRIJS

 • Standaardtarief: 12 €
 • Studenten / docenten: 8 €
 • Tickets te koop aan de balie, betalen met de kaart

 
TOEGANKELIJKHEID

 • Ingang via Coupure Links 627A
 • De Loods is toegankelijk voor minder mobiele mensen

L’exposition à la Herbert Foundation à Gand comblera de bonheur les amateurs (trop rares) d’art conceptuel grâce aux œuvres de Hanne Darboven, Gilbert & George et Sol LeWitt. Pour les autres, l’art conceptuel demeure une forme d’expression artistique complexe et souvent difficile à appréhender. En marge des œuvres d’art traditionnelles, les artistes présentés ici repoussent les limites de la créativité en se focalisant sur des concepts abstraits, des systèmes, des structures et des idées.

Hanne Darboven, avec ses séries mathématiques complexes, nous plonge dans la profondeur de sa pensée conceptuelle, tandis que Gilbert & George nous confrontent à des tableaux provocateurs qui bousculent les conventions de l’art. Quant à Sol LeWitt, il explore l’art en tant que concept à travers ses œuvres minimalistes et géométriques.

Si je recommande généralement de faire ses premiers pas dans l’art conceptuel en visitant ce lieu emblématique à Gand, je crains que cette exposition, malgré des livrets d’explications très bien conçus, puisse être perçue comme très complexe en raison du caractère hermétique du travail de Hanne Darboven et de Sol LeWitt, ce qui pourrait dérouter les visiteurs non initiés.

Par contre, il ay a des visites guidées de la collection qui sont une excellent entrée en matière pour cet art : https://herbertfoundation.org/fr/visits

02.10.2023 – 31.01.2024

 
HORAIRES D’OUVERTURE

 • Chaque semaine, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche de 14h00 à 18h00
 • Visites guidées tous les dimanches: 
  Départ de la visite guidée: 16h30
  Durée : environ 90 minutes
  Réservation en ligne n’est pas nécessaire
 • Fermé les jours fériés

 
PRIX D’ENTREE

 • Tarif plein: 12 €
 • Etudiants / professeurs: 8 €
 • Billets en vente au guichet, paiement par carte

 
ACCESSIBILITÉ

 • Entrée par la Coupure Links 627A
 • Le Loods est accessible aux personnes à mobilité réduite