“ HEALING THE MUSEUM “ is geen gemakkelijke tentoonstelling met meer vragen dan antwoorden. De Brits Keniaanse kunstenares Grace Ndiritu gaat het ‘levenloze museum’ te lijf met o.a. niet rationele sjamanistische technieken en groepsmeditatie. Dit om het museum opnieuw te bezielen en ethisch te maken. Het museum moet volgens de kunstenares opnieuw aansluiten bij de maatschappelijke veranderingen en de band terugvinden met de realiteit. De hegeliaanse pendelbeweging is dus opnieuw op gang en voor wie de bevragingsgolven van de jaren 60 en 90 hebben meegemaakt is het nogal ‘déjà vu’. Al zijn de thema’s natuurlijk anders: restitutie, kolonialisme, niet-rationaliteit, klimaat, migratie … 

Toch is het – mits de tijd te nemen om het bezoekersboekje goed te lezen -een interessante tentoonstelling met als hoogtepunten een surrealistisch interview met Jorge Luis Borges en de ’ temple’  waar werken uit de eigen collectie ( dit wordt stillaan de norm van onze tentoonstellingen ) in dialoog staan met eigen werk in een houten ‘Afrikaanse’ constructie met in het centrum een meditatie cirkel.

SMAK schrijft:

Performance, film, sjamanisme, sociale acties, publicaties, textielwerk, een collectie-onderzoek maken deel uit van dit gelaagd tentoonstellingsproject waarin de kunstenaar pleit voor het herbezielen en ethisch maken van de museale ruimte en bij uitbreiding van de hele maatschappij. Opmerkelijk aan de tentoonstelling is dat Ndiritu de bezoekers meeneemt op een holistische reis doorheen de museumzalen waarin zij thema’s aan bod brengt zoals protest, ecologie, inclusie en seksualiteit. Het traject eindigt bij “The Temple”, een door de kunstenaar ontworpen architectuur voor een kritische collectiepresentatie maar ook een spirituele ruimte voor ontmoeting, transitie en genezing.

In het kader van het langlopende project Healing The Museum, dat startte in 2012, is Grace Ndiritu op dit ogenblik actief als kunstenaar in residentie in S.M.A.K.. In de aanloop van de bouw van een nieuw museum werkt ze met alle medewerkers en het publiek rond “Spiritual Inventory of A 21st Century Museum” en denkt ze na over de invulling van het museum van de toekomst.

 info@smak.be

maandag gesloten

9:30 – 17:30

« HEALING THE MUSEUM » n’est pas une exposition facile avec plus de questions que de réponses. L’artiste britannique-kenyane Grace Ndiritu s’attaque au « musée sans vie » avec, entre autres, des techniques chamaniques non rationnelles et la méditation de groupe. Il s’agit de faire revivre le musée et de le rendre éthique. Selon l’artiste, le musée doit renouer avec les mutations sociales et renouer avec la réalité. Le mouvement pendulaire hégélien est donc à nouveau en marche et pour ceux qui ont vécu les vagues de ‘questionnement du musée’ des années ‘60 et ‘90, c’est plutôt du « déjà vu ». Évidement les thématiques sont bien sûr différentes : restitution des oeuvres, colonialisme, non-rationalité, climat, migration… Néanmoins – si l’on prend le temps de lire le livret du visiteur – cela reste une exposition intéressante, dont les temps forts sont un entretien surréaliste avec Jorge Luis Borges et le « Temple », une immense salle où se trouvent des œuvres de la propre collection du musée (cela devient peu à peu la norme pour nos expositions) qui dialoguent avec le propre travail de l’artiste dans une construction “africaine” en bois et  un cercle de méditation au centre.

Le SMAK écrit:

Performance, cinéma, chamanisme, actions sociales, publications, art textile et étude de la collection sont au programme de cette exposition protéiforme, dans laquelle l’artiste défend l’idée de rendre l’espace muséal – et par extension toute la société – à nouveau inspirant et éthique. L’exposition a ceci de singulier que Ndiritu emmène les visiteurs dans un voyage holistique à travers les salles du musée, abordant en cours de route des thèmes comme la contestation, l’écologie, l’inclusion et la sexualité. Le parcours se termine avec « The Temple », une architecture conçue par l’artiste pour une présentation critique de la collection, mais aussi un espace spirituel de rencontre, de transition et de guérison. 

Toujours dans le cadre de son projet au long cours Healing The Museum, Grace Ndiritu est en ce moment artiste en résidence au S.M.A.K.. En préambule à la construction d’un nouveau musée, elle dresse avec tous les collaborateurs et avec le public un « Spiritual Inventory of A 21st Century Museum » et s’interroge sur le contenu du musée de demain. 

 info@smak.be

9:30 – 17:30

fermé le lundi