Beeldenmaker –> 14/1 @ M-Leuven

Na de turbulentie in de tentoonstellingen rond twee andere Vlaamse meesters (Covid voor Van Eyck en dakproblemen in het MRAHB voor Rogier Van der Weyden) waren we des te verwachtingsvoller voor Dirk Bouts in M-Leuven. Het is een groot succes en we hebben de kans om in de opvallende wereld te duiken van deze meester van de Vlaamse schilderkunst die in 1410 in Haarlem werd geboren en zich in Leuven vestigde, waar hij een uitzonderlijk werk creëerde dat een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op de kunstgeschiedenis. De tentoonstelling “Bouts à M-Leuven” is een unieke gelegenheid om meer dan 40 werken van de meester te ontdekken, waarvan sommige nog nooit aan het publiek zijn getoond. De curatoren van de tentoonstelling hebben opmerkelijk werk verricht door deze kunstschatten uit musea en privécollecties over de hele wereld samen te brengen. Bovendien worden veel van de werken geflankeerd door kunstenaars die tijdgenoten waren van Bouts (Van der Weyden, Petrus Christus, enz.) of zijn zoon Albrecht.

Zoals M aankondigt:”het concept van deze tentoonstelling is zonder meer radicaal: we mogen Bouts niet bekijken als kunstenaar. Het beeld dat we vandaag hebben van de artiste peintre bestond in de 15de eeuw nog niet. Dieric Bouts was geen romantisch genie of briljante uitvinder, hij was een beeldenmaker. Hij schilderde wat van hem verwacht werd en excelleerde daarin – denk maar aan topstukken als ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De marteling van de heilige Erasmus’. Daarom is het zinvol om Bouts te confronteren met de beeldenmakers van vandaag: sportfotografen, filmmakers, game-ontwikkelaars. In M zullen ze zij aan zij staan met de oude meester.

De tentoonstelling is opgedeeld in verschillende secties die de bezoekers door de verschillende facetten van Bouts’ carrière leiden. We beginnen met zijn begin, gekenmerkt door een diepgaande invloed van de Vlaamse kunst van die tijd, in het bijzonder door Rogier van der Weyden. Zijn vroege werken onthullen een vroege beheersing van compositie en licht, evenals een gevoeligheid voor de expressie van menselijke emoties. De landschappen zijn meer dan achtergronden, maar prachtige kleine werken op zich. De tentoonstelling opent met een van de hoogtepunten van de tentoonstelling: ‘Het martelaarschap van de heilige Erasmus’, een mooie samenvatting van Bouts’ kunst: de gedurfde compositie, de rijkdom van de kleuren, de landschappen en de diepte van de afgebeelde emoties die ons eraan herinneren waarom Bouts wordt beschouwd als een van de grootste schilders van zijn tijd. Een kleine waarschuwing: het is niet voor bangeriken! Terwijl je door de tentoonstelling loopt, kun je de beroemde religieuze werken van Bouts bewonderen. Zijn “Triptiek van de Heilige Maagd” is een buitengewoon voorbeeld van zijn talent om spiritualiteit vast te leggen door middel van schilderkunst. De levendige kleuren, minuscule details en zachtheid van de gezichten van de heiligen brengen ons in vredige contemplatie. In de laatste zaal is The Last Scene te zien, een absoluut meesterwerk. Je moet absoluut reserveren, anders kom je er niet in.


Elke dag, behalve op woensdag: 11:00 – 18:00

Donderdag: 11:00 – 22:00

12€

Après les turbulences dans les expositions autour de deux autres maitres flamands ( Le covid pour Van Eyck et les problèmes de toit au MRAHB pour Rogier Van der Weyden ) on était d’autant plus dans l’expectative pour Dirk Bouts au M-Leuven.

C’est une réussite complète et nous avons la chance de plonger dans l’univers saisissant de ce maître de la peinture flamande né à Haarlem en 1410, et qui s’est installé à Louvain où il a créé une œuvre exceptionnelle qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de l’art. L’exposition “Bouts à M-Leuven” est une occasion unique de découvrir plus de 40 œuvres du maître, dont certaines n’ont jamais été exposées au public. Les commissaires de l’exposition ont fait un travail remarquable pour rassembler ces trésors artistiques de musées et de collections privées du monde entier. De plus beaucoup d’œuvres sont flanquées d’artistes contemporains de Bouts ( Van der Weyden, Petrus Christus… ) ou de son fils Albrecht.


Comme l’annonce M ,” le concept de cette exposition est radical : il ne faut pas considérer Bouts comme un artiste. L’image contemporaine de l’artiste peintre n’existait pas encore au XVe siècle. Dieric Bouts n’était pas un génie romantique, ni un inventeur brillant, mais un créateur d’images. Il peignait ce que l’on attendait de lui et il y excellait, comme le démontrent entre autres ses chefs-d’œuvre « La Cène » et « Le martyre de saint Érasme ». Voilà pourquoi il est judicieux de le rapprocher de créateurs d’images d’aujourd’hui : photographes sportifs, cinéastes, développeurs de jeux vidéo. À M, ils se retrouvent tous aux côtés du Maître ancien.”

L’exposition est divisée en plusieurs sections qui guident les visiteurs à travers les différentes facettes de la carrière de Bouts. On commence par ses débuts, marqués par une profonde influence de l’art flamand de l’époque, notamment de Rogier van der Weyden. Ses premières œuvres dévoilent une maîtrise précoce de la composition et de la lumière, ainsi qu’une sensibilité à l’expression des émotions humaines . Les paysages sont plus que des arrière fonds, mais des petites œuvres merveilleuses à part entière.

L’expo ouvre sur l’un des moments forts de l’exposition :”Le Martyre de Saint Érasme,” qui est un beau résumé de l’art de Bouts : la composition audacieuse, la richesse des couleurs, les paysages et la profondeur des émotions dépeintes qui nous rappellent pourquoi Bouts est considéré comme l’un des plus grands peintres de son temps. Un petit avertissement quand-même : ce n’est pas pour les âmes sensibles !

En avançant dans l’exposition, on peut admirer les célèbres œuvres religieuses de Bouts. Son “Triptyque de la Sainte Vierge” est un exemple extraordinaire de son talent à capturer la spiritualité à travers la peinture. Les couleurs vibrantes, les détails minutieux et la douceur des visages des saints nous transportent dans une contemplation paisible. La dernière salle montre La dernière scène, chef d’œuvre absolu.

Il faut absolument réserver, sinon vous ne rentrerez pas.


Tous les jours, sauf le mercredi : 11:00 – 18:00

Jeudi : 11:00 – 22:00

12€