Ik volg het kunstenaarsduo Denicolai & Provoost al geruime tijd en bij iedere tentoonstelling ben ik onder de indruk van de poëtische kracht van hun werk. Dat het gaat over ‘kunstwerken’ uitgestald aan de vensterramen die we dagelijks voorbijwandelen, taarten als een alternatief monument voor de stad Genk, de Disney-like herinterpretatie van een wandeling door het Zoniënwoud of absurde  rotondeprojecten : alle werken raken een poëtische snaar in ons. Soms doet het denken aan Francis Alÿs, soms aan Broodthaers,  soms Jacques Tati : hun kunst is moeilijk onder één noemer terug te brengen. En als er toch één noemer is , dan is het wel het poëtiseren van het dagelijks leven. Om tijdens het bezoek niet verloren te lopen in de verborgen betekenissen  moet u zeker het bezoekersboekje hier downloaden , want ter plaatse is het niet beschikbaar. Een bezoek aan het Smak kan rustig een hele namiddag in beslag nemen er is nog altijd de tentoonstelling van Anna Boghiguian die loopt tot 21 mei ,  Olivier Loïc met een herdefiniëring van de materialiteit van sculptuur, een ‘curators choice’ met onder anderen  het prachtige werk van Jacqueline Mesmaeker (die reeds in  Strombeek te zien was) en natuurlijk het Broodthaers cabinet die een uitstekende inleiding vormt voor Denicolai & Provoost. Ter plaatse zijn enkele mappen met uitstekende uitleg over deze nogal cryptische kunstenaar.

Ruim twintig jaar werken Simona Denicolai (°1972, Milaan, Italië) en Ivo Provoost (°1974, Diksmuide, België) als kunstenaarsduo aan een multidisciplinaire praktijk die ons gewoontedenken en routinegedrag probeert te verstoren. Via protocollen en scenario’s, die ze met veel aandacht voor de eigenheid van een plek uitschrijven, betrekken ze mensen, objecten en verhalen als ‘medewerkers’ bij het artistieke proces. De uitwisselingen die zo ontstaan zijn ingebed in een lokale realiteit, maar raken ook aan universele thema’s zoals burgerschap, identiteit en solidariteit. 

Hun procesmatige werkwijze benoemen ze als ‘sculpturale actie’ en omvat handelingen die bestaande elementen van hun vertrouwde context loskoppelen, herschikken of verbinden tot nieuwe vormen. Ze vinden hun neerslag in uiteenlopende vormen zoals performances, videowerk, installaties, modellen en studies, die allen betekenis putten uit de invulling van kunst als een actief begrip. 

de mededeling van het SMAK

De tentoonstelling biedt een uitgebreid overzicht van het werk van Denicolai & Provoost en verzorgt de eerste museumpresentatie van hun recente animatiefilm ‘HELLO, ARE WE IN THE SHOW?’ (2019). De film is een co-productie met S.M.A.K. en werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een indrukwekkende installatie

.Expogids

Je m’intéresse au duo d’artistes Denicolai & Provoost depuis un certain temps déjà je suis impressionné à chaque exposition par la puissance poétique de leur travail. Qu’il s’agisse d'”œuvres d’art” exposées dans les vitrines de maisons que nous croisons tous les jours, de gâteaux en tant que monument alternatif pour la ville de Genk, de la réinterprétation à la Disney d’une promenade dans la forêt Soignes ou de projets absurdes pour des ronds-points : toutes les œuvres touchent en nous une fibre poétique. Parfois en rappelant Francis Alÿs, parfois Broodthaers, parfois Jacques Tati… leur art est difficile à ramener sous un seul dénominateur. Et s’il y en a un, c’est la poétisation de la vie quotidienne. Afin de ne pas vous perdre dans les significations cachées et les second degrés lors de votre visite, vous devez télécharger absolument le livret du visiteur, car il n’est pas disponible sur place. Vous pouvez consacrer aisément une après-midi à la visite. Il reste l’exposition d’ Anna Boghiguian qui se poursuit jusqu’au 21 mai, Olivier Loïc, qui redéfinit la matérialité de la sculpture, un “choix de commissaire” avec entre autres le splendide travail de Jacqueline Mesmaeker (déjà exposé à Strombeek) et bien sûr le cabinet Broodthaers, qui est une excellente introduction à Denicolai & Provoost. Dans le cabinet vous trouverez  quelques dossiers avec d’excellentes explications sur cet artiste plutôt cryptique.

Le communiqué du SMAK

Depuis plus de vingt ans, Simona Denicolai (°1972, Milan, Italie) et Ivo Provoost (°1974, Diksmuide, Belgique) travaillent comme duo d’artistes sur une pratique multidisciplinaire qui tente de perturber nos habitudes et nos comportements routiniers. Au moyen de protocoles et de scénarios, qu’ils rédigent attentivement face au caractère unique d’un lieu, ils impliquent des personnes, des objets et des histoires en qualité de ‘collaborateurs’ dans le processus artistique. Les échanges ainsi créés s’inscrivent dans une réalité locale, mais touchent également des thèmes universels tels que la citoyenneté, l’identité et la solidarité. Ils qualifient leur processus d’‘action sculpturale’ comprenant des actions dans lesquelles des éléments existant sont déconnectés de leur contexte habituel et réorganisés ou rattachés à de nouvelles formes. Ces actions se traduisent sous diverses formes telles que des performances, des travaux vidéo, des installations, des modèles et des études, qui toutes tirent leur sens de l’interprétation de l’art en tant que concept actif. L’exposition offre un aperçu approfondi du travail de Denicolai & Provoost et constitue la première présentation au musée de leur récent film d’animation ‘HELLO, ARE WE IN THE SHOW?’ (2019). Le film est une coproduction avec le S.M.A.K. et fut transformé en une impressionnante installation pour cette exposition.

.Guide du visiteur