De triënnales van BEAUFORT hebben voor mij iets van paaseieren rapen:  het is leuk -tenminste als je pret beleeft bij het zoeken-, familiaal,  neemt heel veel tijd en wat je vindt kan een reuze-ei zijn of een niemendalletje. Soms blijven eieren achter een struik liggen omdat niemand ze gevonden heeft. Er zijn in totaal een 20 ‘eieren’ verspreid over een kustlengte van 60 km. Om dit te redden zijn wel twee dagen nodig, liefst met de kusttram . Na de dramatische 2015 editie is het dit jaar -zoals in 2018-  heel klassiek en toegankelijk, met veel werken rond de ecologische bekommernissen. Om het bezoek voor te bereiden vindt U hierbij een zeer volledige pdf met een beschrijving van alle kunstwerken en vooral kaarten en adressen on U te oriënteren .

Het lijstje kunstenaars is indrukwekkend en iedereen kan er zijn gading in vinden : LAURE PROUVOST, MICHAEL RAKOWITZ,HEIDI VOET,ELS DIETVORST,GOSHKA MACUGA, MAARTEN VANDEN EYNDE, OLIVER LARIC, RAPHAELA VOGEL, ROSA BARBA MONOKINO, NICOLÁS LAMAS, ROSSELLA BISCOTTI, MAEN FLORIN, JIMMIE DURHAM, MARGUERITE HUMEAU, TIMUR SI-QIN, SAMMY BALOJI, ADRIÁN VILLAR ROJAS, JEREMY DELLER, RUBEN BELLINKX, ARI BENJAMIN MEYERS, DIE VERDAMMTE SPIELEREI, SAÂDANE AFIF, NEL AERTS,GERT VERHOEVEN

Ik heb enkel het gedeelte Knokke- Blankenberge met de fiets afgereden maar zal in de komende weken dit artikel aanvullen met updates. Knokke was een tegenvaller: het werk van Jeremy Deller is nog niet aangekomen. In Heist staat op de dijk een maquette van een niet uitgevoerd werk van Ruben Bellinkx. Verbijsterend! In Zeebrugge heb ik me rot gezocht naar de werken van Villar Rojas en ze nooit gevonden. Daarentegen is het werk van Sammy Baloji op het strand dan weer wat gemakkelijker op te speuren. Het is wat ver gezocht met een verband tussen de munitie uit de Eerste Wereldoorlog nog aanwezig voor onze kust en de uitbuiting van de Congolese grondstoffen. Aan de kerk in de Albertstraat van Blankenberge staat een interessant werk van Timur Si-Qin die verkoolde bomen in Californië scande en verder aan de uitgang van de stad is een poëtisch werk van Marguerite Humeau ( ook wat moeilijk te vinden tenzij men het restaurant de Oesterput kent).

Ruben Bellinkx

16 JUNI

Ik waag mij aan de kusttramformule : een dagticket ( 7.50 €) en naar Wenduine; Het werk van Jimmie Durham staat eigenlijk aan de tramhalte; je hoeft niet uit te stappen ; aan de volgende halte is het wat zoekwerk naar de sculptuur van Maen Florin want het ligt verscholen in het bosje op een vijftigtal meter van de tramhalte ; wel fascinerend; een blik om nooit te vergeten. Verder naar Bredene Renbaan voor Rossella Biscotti en Nicolas Lamas : een berichtje wacht je op om te melden dat het werk van Biscotti na vandalisme in hertelling is en het werk van Lamas ligt op twee uur op en af stappen. Dus naar Oostende waar in het postgebouw een nieuwe desillusie wacht : een scherm type huiskamertelevisie en een niet te begrijpen soundtrack ( een andere luidspreker in de zaal speelde popmuziek). Ik stop ermee en ga naar MUZEE waar een uitzonderlijke tentoonstelling op mij wacht.

Langs de kust, in confrontatie met een stijgende zeespiegel, komt de verhouding van mens tot de natuur het best tot uiting. Terwijl de hoogbouw langs kust de vraag opwerpt  ‘hoe heeft de mens de kust veranderd’, draait Beaufort de rollen om en wordt de vraag: ‘hoe heeft de kust de menselijke geschiedenis veranderd?’. Dit perspectief van bescheiden invloed lijkt beter geschikt na een jaar van wereldwijde pandemie. Tijdens Beaufort 21 gaan de kunstwerken in dialoog met hun omgeving en werpen ze een nieuwe blik op bekende locaties, waarbij vooral de natuurlijke geschiedenis naar de voorgrond komt.

DE ORGANISATIE SCHRIJFT:

De geschiedenis van de gehele grotere regio is nauw vervlochten met de Noordzee. Zo is het getij aanwezig in de naam ‘Vlaanderen’, afgeleid van het Germaanse ‘flaumaz’, dat ‘overstroming’ betekent omdat het kustgebied tussen de 3e en 8e eeuw tweemaal per dag overstroomde. Het tweetalig graafschap Vlaanderen kreeg zo haar naam toegewezen vanuit het oogpunt van de zee. Daarnaast is de ontwikkeling van Brugge en later Antwerpen tot wereldsteden vooral te danken aan de maritieme handel. Vanuit Noorwegen, de Baltische staten of Italië bracht de Noordzee ons niet alleen kennis en welvaart, maar ook kunstvormen uit de Renaissance die de Vlaamse kunstenaars verder ontwikkelden.

Tegelijkertijd is de Noordzee één van de meest onvoorspelbare zeeën ter wereld. Ze ontstond ‘slechts’ 8000 jaar geleden, nadat het rivierenlandschap Doggerland overspoeld werd door een tsunami. Haar grillige karakter  is voor altijd gebeiteld in de naam ‘Oostende’, het ‘Oostelijk uiteinde’ van het schiereiland Testerep, dat in de 14e eeuw tijdens een zware storm gedeeltelijk door de zee werd opgeslokt.

In lijn met deze focus wordt tijdens Beaufort 21 de openbare ruimte uitgebreid tot de zeebodem. Restanten van schepen die tijdens stormen en oorlogen naar de bodem van de oceaan zonken, worden sinds kort erkend als cultureel erfgoed. Naar analogie met de heroïsche oorlogsmonumenten aan land, vormen deze scheepswrakken nieuwe gedenktekens onder water, die andere verhalen van de mensheid aan de kust vertellen. Ze onthullen elementen uit onze geschiedenis die doorgaans weinig aan bod komen en brengen een juister, vollediger verslag. Denk maar aan De Paardenmarkt, een onderzees munitiestort uit de Eerste Wereldoorlog dat een toxische dreiging vormt voor ons ecosysteem en parallellen vertoont met de donkerste periodes uit de koloniale geschiedenis.

De triënnale voor hedendaagse kunst aan zee streeft ernaar de huidige tijd historisch te benaderen. Onze blik op het verleden is doordrongen van eenzijdige denkbeelden en ouderwetse ideeën. Een zienswijze waar echter vele stemmen ontbreken en de mens zichzelf oppermachtig waant. De kunstwerken laten uitgewiste stemmen wél aan het woord, met aandacht voor alles dat leeft, en binnen een bewustwording van de kwetsbaarheid van de mens in het ecosysteem. De sculpturen van Beaufort 21 vormen op die manier gedenktekens van een andere aard, beter passend bij het huidige tijdperk.

https://www.beaufort21.be

Les triennales BEAUFORT sont un peu comme la chasse aux œufs de Pâques : c’est amusant – du moins si vous aimez passer votre temps à chercher -, familial, ça prend beaucoup de temps et ce que vous trouvez peut être un œuf géant ou minuscule. Parfois, des œufs restent derrière un buisson parce que personne ne les a trouvés. Il y a un total de 20 « œufs » répartis sur les 60 km notre côte. Deux jours sont nécessaires pour explorer cela, de préférence avec le ‘kusttram’. Après l’édition dramatique de 2015, Beaufort s’est assagi en devenant très classique et accessible, et cette année en proposant de nombreux ouvrages autour des préoccupations écologiques. Pour préparer la visite vous trouverez ci-joint un PDF très complet avec la description détaillée de chaque œuvre et surtout des plans et adresses qui permettront plus ou moins de vous orienter.

La liste des artistes est impressionnante : LAURE PROUVOST, MICHAEL RAKOWITZ,HEIDI VOET,ELS DIETVORST,GOSHKA MACUGA, MAARTEN VANDEN EYNDE, OLIVER LARIC, RAPHAELA VOGEL, ROSA, BARBA MONOKINO, NICOLÁS LAMAS, ROSSELLA BISCOTTI, MAEN FLORIN, JIMMIE DURHAM, MARGUERITE HUMEAU, TIMUR SI-QIN, SAMMY BALOJI, ADRIÁN VILLAR ROJAS, JEREMY DELLER, RUBEN BELLINKX, ARI BENJAMIN MEYERS, DIE VERDAMMTE SPIELEREI, SAÂDANE AFIF, NEL AERTS,GERT VERHOEVEN

Je n’ai parcouru que la partie de Knokke-Wenduine à vélo, mais je compléterai cet article avec des mises à jour dans les semaines à venir. Knokke fût une déception : l’œuvre de Jeremy Deller n’est pas encore arrivée. Sur la digue de Heist  il y a une petite maquette d’une œuvre non réalisée de Ruben Bellinkx. Étonnant! A Zeebruges, j’ai cherché les œuvres de Villar Rojas pendant une heure et je ne les ai jamais trouvées. En revanche, le travail de Sammy Baloji sur la plage est plus facile à repérer. C’est un peu tiré par les cheveux avec un lien entre les munitions de la Première Guerre mondiale encore enfouies au large de nos côtes et l’exploitation des matières premières congolaises. A l’église de l’Albertstraat à Blankenberge se trouve une œuvre intéressante de Timur Si-Qin qui a scanné des arbres calcinés en Californie et plus loin direction Wenduine on trouvera une œuvre poétique de Marguerite Humeau (également difficile à trouver à moins de connaître le restaurant de Oesterput).

Timur Si-Qin
MARGUERITE HUMEAU

16 JUIN

J’essaie la formule du tram : un ticket à la journée (7,50 €) et direction Wenduine ; l’œuvre inquiétante de Jimmie Durham se trouve en fait à l’arrêt du tram ; il n’est pas nécessaire de descendre ; à l’arrêt suivant, il faut un peu chercher pour trouver la sculpture de Maen Florin car elle est cachée dans le petit bois à une cinquantaine de mètres de l’arrêt du tram ; fascinant ; un regard qu’on n’oublie pas. En route vers Bredene Renbaan pour Rossella Biscotti et Nicolas Lamas : un message vous attend pour vous informer que l’œuvre de Biscotti est en cours de réparation après un acte de vandalisme et que l’œuvre de Lamas est à deux heures de marche aller-retour . Direction Ostende, où une nouvelle désillusion m’attends dans le bâtiment de la Poste : un petit écran type télévision de salon et une bande son incompréhensible (une autre enceinte dans le hall diffusait de la musique pop). J’arrête Beaufort et me rends à MUZEE où une exposition exceptionnelle m’attend.

La communication de Beaufort

Face à l’élévation du niveau de la mer, c’est à la mer que s’exprime le mieux la relation changeante avec la nature. Tandis que les grands immeubles le long de la côte soulèvent la question « Comment l’homme a-t-il changé le littoral ? », Beaufort inverse les rôles et la question est alors « Comment le littoral a-t-il changé l’histoire humaine ? ». Cette perspective d’influence discrète semble plus appropriée après une année de pandémie mondiale. Dans le cadre de Beaufort 21, les œuvres d’art créent un dialogue avec leur environnement et permettent de jeter un regard neuf sur des endroits familiers où l’histoire naturelle tient le devant de la scène.

BEAUFORT ECRIT: L’histoire de l’ensemble de la région est étroitement liée à la mer du Nord. La marée se retrouve ainsi dans le mot « Flandre », dérivé du germanique flaumaz qui signifie inondation, car entre le IIIe et le VIIIe siècle, la zone côtière était inondée deux fois par jour. Le comté de Flandre bilingue a donc été nommé d’après la mer. En outre, le développement de Bruges et plus tard d’Anvers en tant que métropoles est surtout dû au commerce maritime : de la Norvège, des États baltes ou encore de l’Italie, la mer du Nord nous a apporté non seulement connaissances et prospérité, mais aussi des formes d’art de la Renaissance que les artistes flamands ont approfondies.

Mais la mer du Nord est en même temps l’une des mers les plus imprévisibles au monde. Elle est apparue il y a « seulement » 8 000 ans, après que le paysage émergé du Doggerland a été submergé par un tsunami. Son caractère capricieux est à jamais gravé dans le nom « Ostende », l’« extrémité orientale » de la péninsule de Testreep qui a été en partie engloutie par la mer au XIVe siècle lors d’une violente tempête.

Conformément à cette idée, l’espace public s’étend jusqu’au fond de la mer lors de Beaufort 21. Les vestiges des bateaux qui ont coulé au fond de la mer durant les tempêtes et les guerres ont récemment été reconnus comme patrimoine culturel. Par analogie avec les monuments dédiés aux morts héroïques sur terre, ces épaves constituent de nouveaux monuments commémoratifs sous l’eau, qui racontent d’autres histoires de l’humanité sur le littoral. Elles dévoilent des éléments de notre histoire généralement peu abordés et fournissent un compte rendu plus juste et plus complet. Pensez par exemple au Paardenmarkt, une décharge de munitions immergée datant de la Première Guerre mondiale qui représente une menace toxique pour notre écosystème et rappelle les périodes les plus sombres de l’histoire coloniale.

L’exposition aspire à aborder l’époque actuelle d’un point de vue historique. Notre vision du passé est imprégnée d’idées partiales et archaïques, c’est une vision qui omet de nombreuses voix et dans laquelle l’homme se croit tout-puissant. Les œuvres d’art permettent aux voix réprimées de s’exprimer, avec une attention pour tout ce qui vit et une prise de conscience de la vulnérabilité de l’homme dans l’écosystème. Les sculptures de Beaufort 21 sont des monuments commémoratifs d’une autre nature, mieux adaptés à l’époque actuelle.