Want ook als het woord “schoonheid” bijna is verbannen uit de woordenschat van de hedendaagse kunstscene, dan straalt het werk van James Lee Byars een bijna mystieke vorm van schoonheid uit door zijn zoektocht naar perfectie en absolute zuiverheid.

Na Beuys is James Lee Byars aan de beurt in de rij tentoonstellingen over de belangrijkste vertegenwoordigers van de naoorlogse Europese avant-garde. Hij wordt later opgevolgd door Broodthaers. Voor veel lezers zal zijn naam onbekend zijn omdat hij nooit een retrospectief had in België. Persoonlijk ontdekte ik zijn werk een paar jaar geleden een beetje bij toeval in Düsseldorf en deze tentoonstelling had een enorme impact op mij. Want ook als het woord “schoonheid” bijna is verbannen uit de woordenschat van de hedendaagse kunstscene, dan straalt het werk van James Lee Byars een bijna mystieke vorm van schoonheid uit door zijn zoektocht naar perfectie en absolute zuiverheid. Lees voor meer details het uitstekende commentaar van het museum. Het kan een tentoonstelling zijn die uw kijk op hedendaagse kunst definitief zal veranderen.

 

In dezelfde geest van zuiverheid en perfectie bezocht ik de Axel Vervoordt-collectie in Wijnegem. Het werd een spannende rondleiding van een uur. Er zijn werken van Anisch Kapoor en James Turell, maar vooral een meditatieve pelgrimstocht doorheen een twintigtal werken van kunstenaars uit de Gutai (Japanse) en Zero (Europese) bewegingen. Otto Piene, Heinz Mack, Jef Verheyen, Shozo Shimamoto… We zijn ver weg van de white cubeen eerder in een  black cubeenscenering ( zoals de interventie van Vervoordt in het MUKHA)waar alles proportie, lichtspel en meditatie is.

Let op: ga niet zonder afspraak voor een rondleiding. Het is gratis.

De mededeling van MUKHA

De nomadische performance- en installatiekunstenaar James Lee Byars (Detroit 1932 – Caïro 1997) provoceerde de naoorlogse kunstwereld met een poëtische houding geleid door drie motieven: de vraag, perfectie en dood. Zijn zoektocht naar uiterste zuiverheid van intentie en expressie werd aangestoken door de wens zich een direct, en daarmee onpersoonlijk, begrip te vormen van de wereld waardoor hij de Westerse romantische noties van zelfexpressie en genie oversteeg. Zijn oeuvre is een idiosyncratische mix van het meditatieve, het theatrale, het participatieve en het esthetische ‘perfect’.

Met meer dan honderd werken is The Perfect Kiss de eerste retrospectieve tentoonstelling van James Lee Byars in België en is het tegelijkertijd een eerbetoon aan Byars als Europees kunstenaar, als Belgisch kunstenaar, zelfs als Antwerps kunstenaar. Byars reisde gedurende tien jaar tussen New York en Kyoto alvorens hij in 1969 aankwam in Europa, uitgenodigd door Anny De Decker en Bernd Lohaus voor een tentoonstelling in de Wide White Space Gallery in Antwerpen (18 april – 7 mei 1969). Zo ging Byars al snel deel uitmaken van een groep artiesten en kunstliefhebbers rond deze baanbrekende galerie – Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Jef Cornelis, Nicole en Herman Daled, Isi Fiszman, en vele anderen – en werd hij een prominent figuur op de Europese kunstscène met deelnames aan vijf Documenta’s van 1972 tot aan zijn dood.

In 1976 organiseerde Flor Bex in het Antwerpse Internationaal Cultureel Centrum (ICC) het eerste veelomvattende onderzoek naar Byars werk. Het bevatte de collectieve performance The Shadow of an Extraterrestrial Man, waarvan het rekwisiet (ook bekend als De Zwarte Reus van Antwerpen) nu één van de kernwerken is in de collectie van het M HKA. Dit werk is natuurlijk opgenomen in deze tentoonstelling.

The Perfect Kiss bevat werken in verschillende genres en media (schilderen, beeldhouwen, installatie, video, performance en tekst), met de nadruk op Byars’ aanwezigheid in België van 1969 tot 1994, in het bijzonder Two in a Hat, Mask and Dress, 75 in a Hat, A Pink Silk Airplane for 100 en The World Question Center (allemaal uit 1969), The Black Book (1971) en de The Perfect Love Letter (1974). Het kloppend hart van de tentoonstelling is een selectie nooit eerder tentoongestelde brieven van Byars aan zijn vrienden in België.

James Lee Byars – The Perfect Kiss de tweede in een reeks monografische tentoonstellingen in het M HKA, die belangrijke figuren van de naoorlogse avant-garde presenteren die actief waren in Antwerpen en de stad situeren binnen een netwerk van scènes in de dichte regio van de Benelux en het Rijnland. De titel van de tentoonstelling verwijst naar een vaak en wereldwijd opgevoerde performance, waaronder in Brussel (1974) en in Antwerpen (1976) en is een uitnodigend gebaar na de Greetings from the Eurasian uit 2017, waarin Joseph Beuys’ activiteiten in Antwerpen werden onderzocht. Het drieluik zal in de herfst van 2019 afgesloten worden met Marcel Broodthaers.

Practisch

M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Leuvenstraat 32  2000 Antwerpen

T +32 (0)3 260 99 99

E info@muhka.be

www.muhka.be

DI–WO en VR–ZO 11u00–18u00

DO 11u00–21u00
€ 8

Vervoordt:

Kanaal
Stokerijstraat 19
2110 Wijnegem
Belgium
tel +32- 3 355.33.00
info@vervoordtfoundation.org
Only by appointment.

 

Virginie de Borchgrave a également fait les deux visites; son commentaire est ci-dessous)

Après Beuys et avant Broodthaers, voici le tour à James Lee Byars comme représentant capital de l’avant-garde Européenne de l’après-guerre. Pour beaucoup de lecteurs son nom sera inconnu car il n’a jamais eu de rétrospective en Belgique . Personnellement je l’ai découvert un peu par hasard il y a quelques années à Düsseldorf et cette exposition m’avait profondément marqué. Car si le mot ‘beau’ est presque banni du vocabulaire de beaucoup d’intervenants sur la scène de l’Art Contemporain, l’œuvre de James Lee Byars dégage une forme de beauté quasi mystique au travers de sa quête de perfection et de pureté absolue. Pour plus de détails lisez le commentaire du musée. Ce sera peut-être une expo qui changera définitivement votre regard sur l’Art Contemporain.

Dans le même registre de pureté et de perfection j’ai été voir la collection Axel Vervoordt à Wijnegem. C’est une visite guidée passionnante d’une heure. Il y a des œuvres d’Anisch Kapoor et James Turell,  mais surtout un parcours méditatif à travers une vingtaine d’œuvres d’artistes des mouvements Gutai ( Japon) et Zéro ( Europe) : Otto Piene, Heinz Mack, Jef Verheyen, Shozo Shimamoto. On n’est plus dans la mise en scène white cubemais plutôt dans le black cubeou tout est finesse, proportions, jeu de lumières, méditation. Attention ne pas y aller sans rendez-vous pour une visite guidée qui est gratuite.

La communication du musée

L’artiste nomade de la performance et de l’installation James Lee Byars (Detroit, 1932 – Le Caire, 1997) a provoqué le monde de l’art de l’après-guerre par une attitude poétique sous-tendue par trois motifs : la question, la perfection et la mort. Sa quête de pureté extrême de l’intention et de l’expression est née du souhait de se forger une compréhension directe et par conséquent impersonnelle du monde, ce qui lui a permis de transcender les notions occidentales d’auto-expression et de génie. Son œuvre idiosyncrasique mêle le méditatif, le théâtral, le participatif et la « perfection » esthétique.

Avec plus de cent œuvres, The Perfect Kiss constitue la première exposition rétrospective de James Lee Byars en Belgique et en même temps un hommage à l’artiste européen, belge et même anversois en lui. Byars a voyagé dix ans entre New York et Kyoto avant de venir en Europe en 1969, et plus précisément à Anvers, où Anny De Decker et Bernd Lohaus l’invitaient à exposer à la Wide White Space Gallery (18 avril-7 mai 1969). Ainsi, Byars a rejoint un groupe d’artistes, de collectionneurs et d’amateurs d’art qui gravitait autour de cette galerie pionnière – Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Jef Cornelis, Nicole et Herman Daled, Isi Fiszman, et bien d’autres – et est devenu une figure emblématique de la scène artistique européenne, avec cinq participations à Documenta, de 1972 à sa mort.

En 1976, Flor Bex a lancé la première recherche étendue sur l’œuvre de Byars à l’Internationaal Cultureel Centrum (ICC) à Anvers. Celle-ci incluait la performance collective The Shadow of an Extraterrestrial Man, dont l’accessoire (également connu comme Le Géant noir d’Anvers) est désormais l’une des œuvres phares de la collection du M HKA. Cette œuvre figure bien entendu dans l’exposition.

The Perfect Kiss comporte des œuvres de disciplines et de genres différents (peinture, sculpture, installation, vidéo, performance et texte) avec l’accent mis sur la présence de Byars en Belgique de 1969 à 1994, et en particulier Two in a Hat, Mask and Dress, 75 in a Hat, A Pink Silk Airplane for 100 et The World Question Center(toutes de 1969), The Black Book (1971) et The Perfect Love Letter (1974). Le cœur battant de l’exposition est une sélection de lettres – jamais présentées au public précédemment – de Byars à ses amis en Belgique.

 James Lee Byars – The Perfect Kiss est la deuxième d’une série d’expositions monographiques au M HKA consacrées à des artistes importants de l’avant-garde d’après-guerre, actifs à Anvers et qui situent la ville dans un réseau de scènes de la région très dense du Benelux et de la Rhénanie. Le titre de l’exposition fait référence à une performance présentée dans le monde entier, entre autres, à Bruxelles en 1974 et à Anvers en 1976. Il s’agit d’un geste invitant après l’exposition Greetings from the Eurasian en 2017, qui se penchait sur les activités de Joseph Beuys à Anvers. La trilogie se clôturera à l’automne 2019 par une exposition de Marcel Broodthaers.

infos pratiques

M HKA – Musée d’Art Contemporain à Anvers
Leuvenstraat 32 2000 Anvers

T +32 (0)3 260 99 99

E info@muhka.be
www.muhka.be

MAR–MER et VEN–DIM 11h00–18h00

JEU 11h00–21h00

€ 8 

Vervoordt:

Kanaal
Stokerijstraat 19
2110 Wijnegem
Belgium
tel +32- 3 355.33.00
info@vervoordtfoundation.org
Only by appointment.

JAMES LEE BYARS. The Perfect kiss 

Texte & Photo montage Virginie de Borchgrave

Première rétrospective en Belgique de l’artiste par excellence de l’installation et de la performance. Né à Détroit en 1932, JLB n’a cessé de voyager d’abord entre New York et Kyoto avant de venir en Europe au début des années 70, justement à Anvers, invité par Anny De Decker et Bernd Lohaus (dont 2 œuvres sont visibles dans la collection permanente du musée) de la Wide White Space Gallery et à participer ensuite à cinq éditions de la Documentaà Kassel, jusqu’à sa mort en 1997.

A travers une centaine d’œuvres de disciplines et genres différents – de la peinture à la sculpture en passant par des installations et des vidéos -, on découvre un artiste étonnamment méconnu chez nous alors qu’il était l’ami de Marcel Broodthaers et Joseph Beuys et souvent présent en Belgique ! Avec de grandes pièces de tissus colorés et soyeux, de tout petits objets comme une aiguille en or, d’une simplicité extrême comme ce grand galet noir, d’un raffinement graphique comme ses cartes postales couvertes de sa jolie écriture et d’étoiles, on découvre pas à pas une œuvre délicate, subtile et élégante à l’image de l’homme au grand chapeau noir qu’il était, entre un dandy plein de charme et un magicien distingué.

L’amusant titre de l’expo est tiré d’une de ses performances, réalisée à travers le monde (dont Bruxelles et Anvers) mais la plus impressionnante de celles-ci reste définitivement celle qui eut lieu à Bruxelles dans la galerie de Marie-Puck Broodthaers où il mit en scène sa propre mort dans un décor recouvert de feuilles d’or. J’imagine l’oeuvre que l’on trouve au rez-de-chaussée de la collection Vanhaerents à Bruxelles ? www.vanhaerentsartcollection.com

JLB ? Un artiste étonnant, avant-garde, unique qui a apporté sa touche d’émerveillement à un monde de l’art qui en manque parfois, souvent …

 

BOSCO SODI. Sedimentos ***

RYUJI TANAKA ****

Texte & Photo montage Virginie de Borchgrave

L’occasion de découvrir un endroit exceptionnel, si vous n’avez pas encore eu été jusque-là. Axel Vervoordt a terminé depuis près d’un an son grand projet ‘Kanaal’ dans un ancien site industriel, le long du canal dans les environs d’Anvers, à Wijnegem.

Telle une oasis de beauté et de raffinement dans la ville où art et nature se marient pour le meilleur dans une harmonie sans égale, le lieu exceptionnel force l’admiration et le respect pour cet homme de goût, réputé mondialement aujourd’hui.

En plus, d’installations permanentes visibles sur rendez-vous (aux mêmes heures que le reste)comme les espaces dévolus à Anish Kapoor ou James Turell, il organise des expositions temporaires.

Cet automne, ce sont le Mexicain Bosco Sodi et le Japonais Ryuji Tanaka qui sont mis à l’honneur avec deux très belles expositions dont les démarches artistiques, bien qu’éloignées dans l’espace et le temps ont des points communs e.a. dans les couleurs, le mouvement, la matière, le dynamisme. Un dialogue impressionnant dans tous les sens du terme. A ne pas rater.

 www.kanaal.be

www.axelvervoordtgallery.com