In Mu.ZEE (Oostende) valt er altijd wel iets te beleven; de ‘pièce de résistance‘ vandaag is Pascale Marthine Tayou (°  in Kameroen; hij woont nu in Gent), maar er is eveneens de prachtige tentoonstelling over James Ensor ( zie artikel) die verlengd wordt tot maart 2020 , een selectie van het personeel, een zaal gewijd aan  Raoul Servais en een greep uit de vaste collectie.

 

 

In Mu.ZEE (Oostende) valt er altijd wel iets te beleven; de ‘pièce de résistance‘ vandaag is Pascale Marthine Tayou (°  in Kameroen; hij woont nu in Gent), maar er is eveneens de prachtige tentoonstelling over James Ensor ( zie artikel) die verlengd wordt tot maart 2020 , een selectie van het personeel, een zaal gewijd aan  Raoul Servais en een greep uit de vaste collectie.

Tayou is een echte magiër. Zijn uitbundige visuele poëzie heeft mij altijd weten te bekoren . Tornado is -zoals de naam het zegt – een grote wervelwind waar alle actuele thema’s aan bod komen. Het mooie is dat het niet met het aanmanende/beschuldigende  vingertje gebeurt maar wel met een subtiele en correcte vraagstelling. Je moet wel in zijn wereld komen en ik heb wat tijd nodig gehad om mij zijn visueel taalgebruik eigen te maken, maar eenmaal de knop gedraaid wordt het werkelijk fantastisch.

Alles bij Tayou zit in de details: een visnet gemaakt van plastieken rietjes, een dorpsplein ergens nowhere in Kameroen met een leeuwenvlag, de voornamen van vrouwelijke voorvechters, gekleurde kettingen , en zo gaat het verder over een heel verdiep. Er is ook een foldertje aan de balie die één en ander uitlegt, maar je moet het wel vragen .

Voor poëten met een open geest…

Mu.ZEE schrijft:

Tornado is de solotentoonstelling van Pascale Marthine Tayou in Mu.ZEE. Het wordt het sluitstuk van een intense samenwerking die begin 2018 van start ging met een ‘proloog’ getiteld Ik ben Gentenaar. Hierbij wordt – in afwachting van de finale opstelling – op gezette tijden een kunstwerk in een van de collectie-opstellingen in Mu.ZEE toegevoegd. Tayou daagt het museum uit om niet op veilig te spelen maar vanaf dag één samen met hem aan de slag te gaan. Mu.ZEE functioneert in die zin als een laboratorium, waar een aantal ideeën ruimtelijk kunnen worden uitgetest en kort op de bal wordt gespeeld. Onder het mom beweging te brengen in wat verstard is, doelt de kunstenaar op het activeren van wat hij zelf de ‘gefrustreerde’ museumruimte noemt. Het begrip staat niet alleen voor de fysieke ruimte die dienstdoet als tentoonstellingsplek maar net zo goed voor de mentale ruimte die nodig is om een brug te slaan naar onze samenleving. ‘Het museum zou aan zelfobservatie moeten doen, uit zichzelf moeten treden. De samenleving heeft nood aan een plek […] die zichzelf steeds opnieuw in vraag stelt en haast in real time de maatschappelijke omwentelingen en menselijke bewegingen analyseert.[1]’ Het traditionele tentoonstellingstraject wordt opzijgeschoven en de nadruk komt te liggen op het onderweg zijn. Beweging is belangrijk en gaat in tegen vastgeroeste museale systemen.

De proloog Ik ben Gentenaar omvat een vijftal spreekwoordelijke ‘hoofdstukken’, die in de tentoonstelling Tornado herschreven en aangevuld worden met een explosie aan beelden, woorden, verhalen en emoties. Overdaad is hem niet vreemd. Pascale Marthine Tayou jaagt esthetische ontdekkingen na, waarbij vorm, kleur en licht dienstdoen als ruwe grondstoffen voor nieuwe sculpturen, foto’s, tekeningen, installaties en schilderijen. Tornadobrengt een beperkte selectie van bestaande kunstwerken uit het rijke oeuvre van de kunstenaar in dialoog met voornamelijk nieuwe creaties en in situ installaties. Pascale Marthine Tayou (°1966, Nkongsamba, Kameroen) is bijna dertig jaar actief en wat hem vandaag bezighoudt verschilt niet bijzonder veel van wat hem destijds triggerde om ‘maker’ te worden en de wereld rond te trekken. “Er woedt een tornado in mijn hoofd!” De tentoonstelling is als een wervelwind van oprechte emoties, verhalen van gisteren en vandaag, die ons inspireren om het morgen anders te doen. Tornado is een portret van de talloze zielen die ronddolen op zoek naar een veilig bestaan. Het staat voor het ‘onderweg zijn’ als manier van leven en weerspiegelt ook de angst om hier als samenleving mee om te gaan. “Het is het portret van de wind die blies toen ik laatst naar Oostende kwam. Net als de andere natuurelementen – zoals de regen of de zon – wordt de wind door de seizoenen gedreven en tempert het ons ego. Bescheidenheid siert, hoe groots we ons ook wanen, we zullen altijd ‘kleiner’ zijn dan de natuur.[2]

Tornado gaat geen enkel onderwerp uit de weg – migratie, gender(on)gelijkheid, identiteit en afkomst, evoluties binnen het nationalistisch denken, de koloniale wonden en hun plaats in de individuele en collectieve herinnering, vrede, angst en geweld, maar bovenal ook het belang van kennis, en het doorgeven van de oeroude kracht die daarin schuilt. Tayou schuwt deze thema’s niet maar politiseert ze evenmin. Hij observeert, stelt zich kritisch en vooral nieuwsgierig op in zijn queeste naar het universeel menselijke, naar datgene wat ons allemaal bindt. De kunstenaar verweeft vergeten histories en opgerakelde herinneringen met een hedendaagse verbeeldingskracht. Hij balanceert daarbij voortdurend op een grens tussen negatieve en positieve energie. Niets is wat het lijkt, laat staan eenduidig. Een kasseisteen staat symbool voor revolte – « sous les pavés, la plage » – maar dient evengoed om aan een nieuwe weg te timmeren. De dualiteit die in zijn beeldtaal schuilt, breekt het gesprek open. Op die manier daagt hij ons stereotype beeld van ‘de Ander’ uit. « Fixer le passé au présent sur la toile du futur. » Door het verleden bladeren is zinvol zolang we niet blijven vasthangen aan oude clichébeelden. Onder het mom van een zekere lichtheid in het nadenken over actuele maatschappelijke problemen, maakt Pascale Marthine Tayou geen politieke maar veeleer ‘menselijke’ statements. De kunstenaar creëert niet om de kunst te honoreren maar wel om het leven te celebreren. “En ja, mag het met wat humor?”

 


[1] Sorana Munsya, reflecties op Een proloog in vijf bewegingen, 2018

[2] Pascale Marthine Tayou, 2018

Romestraat 11
8400 Oostende

9€

Di-ZO 10-18

 

A Mu.ZEE (Ostende), il se passe toujours quelque chose ; la pièce de résistance aujourd’hui est Pascale Marthine Tayou (° Cameroun ; il vit actuellement à Gand), mais aussi la magnifique exposition sur James Ensor (voir article) qui est prolongée jusque mars 2020, un choix du personnel du musée, un espace dédié à Raoul Servais et une sélection puisée dans la collection permanente.

Tayou est un vrai magicien. Sa poésie visuelle exubérante m’a toujours touché. Tornado, comme le nom l’indique, est un grand tourbillon où tous les thèmes actuels sont abordés. Ce qui est intéressant c’est que cela ne se fait pas avec le traditionnel doigt moralisateur cq accusateur, mais en posant subtilement les bonnes questions. Il faut entrer dans son univers et j’ai eu besoin de temps pour enter dans son langage visuel, mais une fois qu’on à pénétré dans sa poésie, tout devient vraiment magique. Chez Tayou tout est dans les détails : un filet de pêche composé de pailles en plastique, une place de village quelque au Cameroun avec un drapeau flamand, les prénoms de femmes qui sont des protagonistes importantes , des chaines avec de la couleur, et ainsi de suite sur un tout un étage. Il y a également un dépliant à la réception qui donne quelques clés pour comprendre son œuvre, mais il faut le demander.

Pour les poètes à l’esprit ouvert…

MuZEE écrit:

Tornado est l’exposition monographique de Pascale Marthine Tayou au Mu.ZEE. Celle-ci signe la fin d’une collaboration intense ayant commencé début 2018 par un « prologue » intitulé Ik ben Gentenaar (Je suis Gantois). Pour cette exposition, une œuvre d’art est disposée à intervalles précis – en attendant l’installation finale – dans l’une des installations de la collection de Mu.ZEE. Tayou défie le musée de ne pas jouer la carte de la sécurité, mais de s’associer à son travail dès le premier jour. Mu.ZEE fonctionne en ce sens comme un laboratoire où un certain nombre d’idées peuvent être testées dans l’espace et auxquelles une réaction rapide peut être apportée. Sous le couvert d’introduire le mouvement dans ce qui est fixe, l’artiste vise l’activation de ce qu’il appelle lui-même l’espace « frustré » du musée. Le concept représente non seulement l’espace physique qui sert de lieu d’exposition, mais aussi l’espace mental nécessaire pour faire le lien avec notre société. « Le musée doit s’auto-observer, sortir de lui-même. La société a besoin d’un lieu […] qui s’interroge sans cesse et qui analyse, presque en temps réel, les bouleversements sociaux et les mouvements humains.(1) » Le parcours d’exposition traditionnel est mis de côté et l’accent est mis sur le trajet en lui-même. Le mouvement est important et va à l’encontre des systèmes rouillés des musées.

Le prologue Ik ben Gentenaar comprend cinq « mouvements » proverbiaux adaptés dans l’exposition Tornado et complétés par une explosion d’images, de mots, d’histoires et d’émotions. L’exagération ne lui est pas étrangère. Pascale Marthine Tayou poursuit des découvertes esthétiques où la forme, la couleur et la lumière servent de matières premières pour de nouvelles sculptures, photographies, dessins, installations et peintures. Tornado met en dialogue une sélection limitée d’œuvres d’art existantes de l’œuvre riche de l’artiste principalement avec de nouvelles créations et des installations in situ. Pascale Marthine Tayou (°1966, Nkongsamba, Cameroun) est actif depuis près de trente ans et ce qui l’occupe aujourd’hui n’est pas foncièrement différent de ce qui l’a poussé à l’époque à devenir « créateur » et à parcourir le monde. « Une tornade fait rage dans ma tête ! » L’exposition est comme un tourbillon d’émotions sincères, d’histoires d’hier et d’aujourd’hui, qui nous inspirent à faire les choses autrement demain. Tornado est un portrait des innombrables âmes qui errent à la recherche d’une existence sûre. Elle signifie « être sur la route » en tant que mode de vie et reflète également la peur d’y faire face en tant que société. « C’est le portrait du vent qui soufflait la dernière fois que je suis venu à Ostende. Tout comme les autres éléments de la nature – comme la pluie ou le soleil – le vent est poussé par les saisons et tempère notre ego. La modestie est une vertu, peu importe à quel point nous nous croyons grands, nous serons toujours « plus petits » que la nature. (2) »

Tornado n’évite aucun sujet – migration, (in)égalité des sexes, identité et origine, évolutions au sein de la pensée nationaliste, blessures coloniales et leur place dans la mémoire individuelle et collective, paix, peur et violence, mais surtout l’importance du savoir et la transmission du pouvoir ancien qui est en elle. Tayou n’esquive pas ces thèmes mais ne les politise pas non plus. Il observe, se montre critique et surtout curieux dans sa quête de l’humain universel, de ce qui nous unit tous. L’artiste entremêle histoires oubliées et souvenirs ravivés avec une imagination contemporaine. Il se tient constamment en équilibre sur une frontière entre énergie négative et énergie positive. Rien n’est ce qu’il paraît, et encore moins univoque. Un pavé symbolise la révolte – « sous les pavés, la plage » – mais sert aussi à construire une nouvelle route. La dualité qui réside dans son langage visuel ouvre la conversation. Il remet ainsi en cause notre image stéréotypée de « l’Autre ». « Fixer le passé au présent sur la toile du futur. » Parcourir le passé est utile tant que l’on ne s’en tient pas à de vieilles images clichées. Sous prétexte de vouloir conserver une certaine légèreté dans la réflexion sur les problèmes de société actuels, Tayou fait des déclarations non pas politiques mais plutôt « humaines ». Il ne crée pas pour honorer l’art, mais pour célébrer la vie. « Et après tout, pourquoi ne pas le faire avec un peu d’humour ? »

[1] Sorana Munsya, reflecties op Een proloog in vijf bewegingen, 2018

[2] Pascale Marthine Tayou, 2018

Romestraat 11
8400 Oostende

Ma-Di  10-18

9€

commentaire Virginie de Borchgrave

 

Pascale Marthine Tayou (1966, Nkongsamba, Cameroun. Vit et travaille à Gand) n’évite aucune des grandes questions qui taraudent le XXIe s. du colonialisme à la migration sous toutes ses formes. On avance selon son humeur, ses envies, ses affinités. Aucun plan de visite préétabli, directif. Comme un voyage sans contraintes. Que des découvertes, des rencontres, des émotions. Objets, photos, histoires, installations, etc. PMT nous livre le tout en vrac, sans prétention, en citoyen du monde qu’il se sent avant tout. Un chemin positif en empathie avec le monde, les autres, l’homme. C’est ce qu’on apprécie chez lui. Il conjugue avec une facilité déconcertante passé, présent et futur. Dans un esprit à la fois critique et positif. C’est suffisamment rare pour le souligner. L’artiste ne juge pas, il conte, se tait, écoute et ensuite crée. Hommage aussi aux femmes, celles de sa vie mais aussi toutes les autres qui ont fait celui qu’il est aujourd’hui. Sa démarche est aussi colorée que positive.

 

Une exposition qui fait un bien fou car elle n’ouvre que sur des perspectives d’espoir, de paix, de chaleur, d’amour.

Elle devrait être obligatoire !

 

Terminons sur ses mots à lui : « Tornado est une invitation à se promener. Nous explorons des questions territoriales et voyageons le long de multiples routes empruntées, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, en quête de l’inconnu, de nouveaux chemins. »

 

Jusqu’au 1er septembre 2019

www.muzee.be