Hoever kan je gaan in het vereenvoudigen van een beeld en toch de essentie behouden. De zoektocht naar deze grens stond centraal in het hele leven van de kunstenaar. De overzichtstentoonstelling in het SMAK is uniek en je raakt er niet op uitgekeken . Raoul De Keyzer (1930 – 2012) is een streekgenoot van zijn vriend Roger Raveel (1921-2013) maar strenger, discreter, radicaler, en zuiverder.

Hoever kan je gaan in het vereenvoudigen van een beeld en toch de essentie behouden. De zoektocht naar deze grens stond centraal in het hele leven van de kunstenaar. De overzichtstentoonstelling in het SMAK is uniek en je raakt er niet op uitgekeken . Raoul De Keyzer (1930 – 2012) is een streekgenoot van zijn vriend Roger Raveel (1921-2013) maar strenger, discreter, radicaler, en zuiverder. Al is ‘ streng ‘ relatief want in het werk van de keizer schuilt veel humor en poëzie. Beiden waren van de strekking ‘nieuwe visie’ tussen pop en minimalisme waar bij Roger Raveel het popaspect domineerde ging de balans bij De Keyzer naar het minimalisme (maar dan wel met een band met de realiteit). In feite gaat het over de essentie van het schilderen. Zijn (banale) thema’s komen uit zijn dagdagelijkse directe omgeving: ramen, tuinslangen, wolken en vooral voetbalvelden. Vanuit zijn huis had hij zicht op het veld van SK Deinze en hij is eveneens sportjournalist geweest. Vandaar de krijtlijnen , voetbalsokken enz.

Eigenlijk raad ik je aan het bezoek te beginnen met de zaal met de videoprojecties. Na enkele interviews gezien te hebben heb je de essentie beet. Opmerkelijk is ook de scenografie van de grote middenzaal door Robberecht en Daems.

Wat zegt het SMAK?

Raoul De Keyser (1930-2012, Deinze) wordt beschouwd als de discrete grootmeester onder de Belgische schilders van de voorbije vijftig jaar. Vanaf zijn debuut in 1964 ontwikkelt De Keyser eigenzinnig, tactiel werk, waarin de scheiding tussen figuratie en abstractie oplost in de poëtische band die het aangaat met het dagelijkse leven van de schilder. Zijn artistieke praktijk vertrekt vanuit de Nieuwe Visie, een lokale variant van de internationale popart die ook wordt beïnvloed door literatuur.

Na experiment met de fundamentele bouwstenen van de schilderkunst, typisch voor de jaren ’70 met onder meer kleur, verf en doek, breekt De Keysers beeldtaal open en wordt ze vloeiender. Het is het begin van een gestaag groeiend internationaal succes, met zijn deelname aan Documenta IX in 1992 als een van de hoogtepunten. Geregeld overschildert de kunstenaar eerder werk of herneemt hij het in andere formaten. Dit spel van terugblikken en vooruitkijken komt ook tot uiting in zijn laatste werken. De titel van deze tentoonstelling duidt aan dat elk van De Keysers werken in zekere zin het idee van een retrospectieve omvat.

Door De Keysers werk zowel chronologisch als thematisch te ontvouwen, biedt oeuvre inzicht in de methode van de kunstenaar en hoe hij de grenzen van de schilderkunst bleef aftasten. Naast meer dan honderd schilderijen wordt ook een belangrijk ensemble werken op papier getoond, dat deel uitmaakt van de schenking die de kunstenaar in 2008 deed aan het Gentse Museum voor Schone Kunsten.

De scenografie van de middenzaal op de bovenverdieping van S.M.A.K. is een ontwerp van architecten Robbrecht & Daem. Zij ontwikkelden al meerdere expositieruimtes (o.a. op Documenta IX in 1992) voor De Keysers werk.

Practisch:

S.M.A.K.

Jan Hoetplein 1, 9000 Gent

T +32 (0)9 240 76 01

E info@smak.be

Het museum is dagelijks open van 10:00 tot 18:00, sluitingsdag is op maandag.

8 euro pp: individueel bezoek

 

Jusqu’où peut-on aller dans la simplification d’une image tout en préservant son essence. La recherche de cette frontière a été au cœur de tout le travail de l’artiste. L’exposition rétrospective au SMAK est unique et passionnante. Raoul De Keyzer (1930 – 2012) est de la même région que son ami Roger Raveel (1921-2013) mais est plus strict, plus discret, plus radical et plus pur. Bien que “strict” soit relatif, parce qu’il y a beaucoup d’humour et de poésie dans l’œuvre de De Keyzer. Tous deux faisaient partie du mouvement ‘Nieuwe Visie’, entre pop et minimalisme. Chez Roger Raveel c’était l’aspect pop qui dominait, chez De Keyzer le minimalisme (mais avec un lien avec la réalité). En fait, il cherchait l’essence même de la peinture. Ses thèmes ( banals) proviennent de son environnement quotidien : les fenêtres, tuyaux d’arrosage, nuages et surtout les terrains de football. De sa maison il avait une vue sur le terrain de SK Deinze et il fut également journaliste sportif. D’où les lignes de craie, les chaussettes de footballeurs, les filets de buts etc.

En fait, je vous recommande de commencer votre visite par la salle avec les projections vidéo. Après avoir vu quelques interviews, vous avez compris l’essentiel. La scénographie de la grande salle centrale par Robberecht et Daems est également remarquable.

La communication du Musée

Raoul De Keyser (1930-2012, Deinze) est considéré comme le discret grand maître des peintres belges de ces cinquante dernières années. Depuis ses débuts en 1964, De Keyser développe une œuvre délibérée et tactile où la séparation entre le figuratif et l’abstrait se fond dans le lien poétique qu’elle entretient avec la vie quotidienne du peintre. Sa pratique artistique part de la Nieuwe Visie, une variante locale du pop art international qui est également influencée par la littérature.

Après avoir expérimenté les éléments fondamentaux de la peinture, typique des années 70, incluant, entre autres, la couleur, la peinture et la toile, le langage imagé de De Keyser s’ouvre et gagne en fluidité. Ceci marque le début d’un succès international croissant, qui a pour point culminant sa participation à Documenta IX en 1992. L’artiste repeint régulièrement des œuvres antérieures ou les reprend dans des formats différents. Ce jeu de regards en arrière et en avant s’exprime également dans ses dernières œuvres. Le titre de cette exposition montre que chacune des œuvres de De Keyser comporte d’une certaine façon l’idée d’une rétrospective.

En exposant l’œuvre de De Keyser tant de manière chronologique que thématique, oeuvre offre un regard sur la méthode de l’artiste, tout en montrant son exploration continue des limites de la peinture. Outre plus de cent peintures, un ensemble important d’œuvres sur papier est également exposé; ces œuvres sur papier font partie de la donation faite par l’artiste en 2008 au Musée des Beaux-Arts de Gand.

La scénographie de la salle centrale située à l’étage supérieur du S.M.A.K. est un projet des architectes Robbrecht & Daem. Ils conçurent déjà plusieurs espaces d’exposition (e.a. à Documenta IX en 1992) pour l’œuvre de De Keyser.

Informations pratiques:

Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00

€ 8: visite individuelle

Chaque dimanche matin entre 10h et 13h et pendant les Fêtes de Gand, le musée est accessible gratuitement pour les Gantois.

S.M.A.K. – Jan Hoetplein 1– 9000 Gand

T +32 (0)9 240 76 01

F +32 (0)9 221 71 09

E museum.smak@gent.be