Een tentoonstelling maken met enkel en alleen gravures is zeer moedig en een riskante gok, ook al is het de 16de eeuw rijk is aan revoluties op alle vlakken en dat 2019 het Bruegeljaar is.
We kunnen het soms over het hoofd zien, maar de eerste helft van de 16e eeuw heeft de wereld misschien nog wel meer veranderd dan de 20e eeuw: we moeten ons inbeelden wat de de impact was van de druktechniek, de ontdekkingen van de wereld,

 

 

Een tentoonstelling maken met enkel en alleen gravures is zeer moedig en een riskante gok, ook al is het de 16de eeuw rijk is aan revoluties op alle vlakken en dat 2019 het Bruegeljaar is.
We kunnen het soms over het hoofd zien, maar de eerste helft van de 16e eeuw heeft de wereld misschien nog wel meer veranderd dan de 20e eeuw: we moeten ons inbeelden wat de de impact was van de druktechniek, de ontdekkingen van de wereld, het in vraag stellen van de religie, de Renaissance, de eerste “grand tours” en de migraties naar de stad.
Ik had het geluk een rondleiding te hebben van een doctorandus van de Nationale Bibliotheek die uitermate boeiende verbanden kon leggen met het bezoek van Dürer, de Antwerpse drukkers, Jérôme Bosch, politieke en religieuze propaganda, enz. Maar als ik deze uitzonderlijke gids buiten beschouwing laat, en òòk al zijn er fantastische etsen, een zeer (te) indrukwekkende enscenering en uitstekende teksten in de zalen, toch vrees ik dat het geheel een beetje droogjes en moeilijk te verteren zal blijven voor een breed publiek, behalve voor de lezers die de historische context en de culturele invloeden van die tijd zeer goed kennen.
Te vermelden: er is een zeer interessante video-interpretatie van de ‘zeven hoofdzonden van Bruegel ‘ door Antoine Roegiers.
Eventueel te bezoeken als afsluiter  met het combiticket “Van Orley”, maar als je maar tijd hebt voor één bezoek, aarzel dan niet en ga naar Van Orley .

De mededeling van Bozar

De tentoonstelling Prenten in de eeuw van Bruegel, een samenwerking tussen BOZAR en de Koninklijke Bibliotheek van België, schetst een beeld van de prentproductie in de Zuidelijke Nederlanden in de eeuw van Bruegel. Zijn grafisch oeuvre is maar het topje van de ijsberg: in de schaduw van deze reus zijn nog vele andere pareltjes op papier te ontdekken. Het medium was veelzijdig en flexibel en werd ingezet voor verschillende vormen van visuele communicatie; van nieuwsprenten tot politieke propaganda. Lang niet alles wat van de pers rolde was als kunst bedoeld, al stonden getalenteerde schilders, beeldhouwers en architecten bijna altijd garant voor een goed ontwerp. De opkomst en bloei van de prentkunst in de eeuw van Bruegel is dus niet uitsluitend een artistiek succesverhaal. Briljant vakmanschap en gedurfd ondernemerschap speelden ook een grote rol.

 

Bozar : 14€ ; combitickets mogelijk met Van Orley

 

Faire une expo avec rien que des gravures est très courageux et un pari risqué, même s’il s’agit du XVIe siècle riche en révolutions dans tous les domaines et que c’est l’année Bruegel.
On peut l’oublier, mais la première moitié de XVIe siècle à peut-être plus transformé le monde que le XXe : il faut imaginer l’impact de l’imprimerie, des découvertes du monde,  des remises en question de la religion, de la renaissance ,des premiers ‘grands tours’ et des migrations vers la ville.

J’ai eu la chance d’une visite guidée par un expert de la Bibliothèque nationale ce qui a fait de cette visite un parcours passionnant, avec des commentaires sur la visite de Dürer à Bruxelles  (1520), les influences de Jérôme Bosch, les ateliers d’imprimerie à Anvers, la propagande politique et religieuse, les premiers fake newsetc. Mais si je fais abstraction de ce guide exceptionnel, et même s’il reste de très belles gravures, une mise en scène très (trop) poussée et d’excellents textes dans les salles, je crains que l’ensemble reste un peu aride et peu digeste pour un large public sauf pour les lecteurs avec de très bonne connaissance du contexte historique et des influences culturelles de l’époque. À noter qu’il y a une interprétation vidéo des sept péchés capitaux de Bruegel par Antoine Roegiers qui est très intéressante.

A voir avec le ticket combiné ‘Van Orley’, mais si vous n’avez le temps que pour une seule visite , n’hésitez pas et allez voir Van Orley .

Le communiqué de Bozar:

L’exposition ​L’estampe au temps de Bruegel, une collaboration entre BOZAR et la Bibliothèque royale de Belgique, brosse un tableau de la production de gravures aux Pays-Bas méridionaux à l’époque de Bruegel, dont l’œuvre picturale n’est qu’un minuscule échantillon mais qui, réputation du maître oblige, fait de l’ombre à de nombreuses autres images et illustrations sur papier qui sont autant de véritables joyaux à découvrir. La gravure, un support flexible et polyvalent, fut utilisée dans différentes formes de communication visuelle, des « journaux » de l’époque à la propagande politique. Bien sûr, toutes les gravures sortant des presses ne relevaient pas de l’art, même si celles des peintres, sculpteurs et architectes de talent étaient de qualité artistique. L’avènement et l’essor de l’« art de la gravure » au siècle de Bruegel n’est donc pas uniquement une success story artistique. Le savoir-faire totalement maîtrisé et l’audace entrepreneuriale ont également joué un rôle majeur.

Bozar, 14€; tickets combinés avec Van Orley disponibles