Het SMAK in Gent vertroetelt opnieuw liefhebbers van hedendaagse kunst met twee top-tentoonstellingen (Geys – Dujourie) en evenveel side-events zoals o.a. een fantastische “mural” van Sol Lewitt (zoals het hoort volledig gerealiseerd op instructies van de kunstenaar), een kleine zaal met werk van Daniel Buren (met een degelijke uitleg) en een video van de ‘langste dag’, een projectie van zes uur van de opening in 1986 van ‘Chambres d’amis’.

Tentoonstelling_Jef_Geys__S.M.A.K.__2015__foto_Dirk_Pauwels_04_web

     Het SMAK in Gent vertroetelt opnieuw liefhebbers van hedendaagse kunst met twee top-tentoonstellingen (Geys – Dujourie) en evenveel side-events zoals o.a. een fantastische “mural” van Sol Lewitt (zoals het hoort volledig gerealiseerd op instructies van de kunstenaar), een kleine zaal met werk van Daniel Buren (met een degelijke uitleg) en een video van de ‘langste dag’, een projectie van zes uur van de opening in 1986 van ‘Chambres d’amis’.

20150616_8793Zoals gebruikelijk bij het Smak wordt de bezoeker bij de hand genomen met uitzonderlijk goed opgestelde bezoekersboekjes (op voorhand te lezen om niet verloren te lopen!) waarmee zelfs de minst geroutineerde kijker toegang krijgt tot het oeuvre .Suppoosten in het museum zijn niet van het ingedompelde/slaperige type waaraan men vooral geen vragen moet stellen , maar kenners van het werk die je graag te woord staan ( met de Gentse sappige tongval als toemaatje).

Jef Geys is een – samen met Broodthaers en Panamarenko – één van onze belangrijkste kunstenaars ( Documenta 2002, Venetië 2009).Leven en kunst zijn bij hem in elkaar verstrengeld en de sporen van zijn persoonlijk leven zijn bijgehouden in een immens archief van 200.000 documenten die Geys sinds 1957 bijhoudt. Ongeveer 800 van die mappen zijn op de muren aangebracht: een echte uitnodiging tot voyeurisme! Velen lopen snel doorheen die zalen, anderen kunnen uren spenderen in die unieke in-sight van wat zich allemaal in de kop van de kunstenaar afspeelt.

LilliDujourie_invitatieDe kunst van Lili Dujourie is in wezen veel toegankelijker; het is geen echte retrospectieve maar het werkt beslaat toch de jaren 60 tot vandaag. De tentoonstelling is ook zeer gevarieerd met een grote diversiteit aan materialen en technieken: video , collages fotografie, fluweel, papier-maché, staal, marmer. Alles heel persoonlijk, vrouwelijk, traag, sensueel, metaforisch en met veel verwijzingen naar renaissance en barok. Het is een dubbeltentoonstelling met een tweede deel in het MUZEE van Oostende. Er is ook een werk ‘in situ‘ in het Museum van Schone Kunsten aan de overkant van het Smak.

De mededeling van het SMAK

Jef Geys (°1934, Leopoldsburg) breekt radicaal met kunst als autonoom gegeven. Zijn werk manifesteert zich als kritische analyse of kennisoverdracht in de vorm van onder meer alledaagse voorwerpen of afbeeldingen die de kunstenaar in zijn vertrouwde omgeving (Balen) vindt en bv. via zijn ‘Kempense Informatiebladen’ verspreidt. Geys voert niet alleen kritisch onderzoek naar de waarde en originele status van kunst, het museum als instituut en het aura van de kunstenaar, hij snijdt ook bredere maatschappelijke thema’s aan. Hiërarchieën keert hij om of ondermijnt hij door middel van identiteitswisselingen, infiltraties van zijn werk in ongewone contexten of de introductie van de gewone dingen des levens in zijn kunst. Uit zijn archief van het alledaagse puurt de kunstenaar op gezette tijden nieuwe syntheses waarmee hij vastomlijnde denkpatronen over kunst of het leven in vraag stelt.

In S.M.A.K. plant Jef Geys onder meer recenter werk te tonen dat net als zijn ouder werk ontstaat uit institutioneel-kritische en politiek-maatschappelijke kwesties. Scherpe vragen en antwoorden zullen worden geformuleerd met betrekking tot o.a. de betekenis van kunst en musea. Als een adelaar zal Geys een gevleugelde blik werpen op wat voor hem was en niet was, wat is en niet is en wat had of zou kunnen zijn.

‘FOLDS IN TIME | Plooien in de tijd’ is uniek: het is één tentoonstelling in twee musea, met een interventie in het MSK Gent.

In haar werk vermengt Lili Dujourie (°1941, Roeselare) invloeden van Vlaamse Primitieven zoals Jan van Eyck met haar persoonlijke, artistieke benadering. Ze werkt in marmer, papier-maché, staal, lood, fluweel en keramiek, waarbij ze decoratie en ornament een centrale rol geeft en speelt met de sensualiteit en directheid van de materialen. Dujouries sculpturale ingrepen vechten een strijd uit tussen schilderij en sculptuur, tussen balans en zwaartekracht, tussen abstractie en figuratie en tussen hun fysieke aanwezigheid en hun omgeving. Daarnaast maakt Dujourie ook videowerk met een heel eigen inslag. Haar kernthema’s zijn de relatie tussen natuur en cultuur, het verstrijken en het gewicht van de tijd en haar zoektocht naar een emotioneel begrip van ruimte.

Deze tentoonstelling vindt parallel plaats in S.M.A.K. (Gent) en in Mu.ZEE (Oostende). De twee luiken, de ene in het binnenland en de andere bij de zee, bestrijken Dujouries werk vanaf haar debuut in de jaren ’60 tot vandaag. Als een extra interventie presenteert Dujourie haar eerste fluweelwerk, Maagdendale (1982), in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.

Practisch:

S.M.A.K.

N. De Liemaeckereplein 2, 9000 Gent

T +32 (0)9 240 76 01

E info@smak.be

Het museum is dagelijks open van 10:00 tot 18:00, sluitingsdag is op maandag.

8 euro pp: individueel bezoek

 

Le SMAK à Gand dorlote cette fois encore les amoureux d’art contemporain avec deux expositions et autant d’événements annexes comme e.a. un ‘mural’ fantastique de Sol Lewitt (comme il se doit réalisé sur les instructions minutieuses de l’artiste), une petite salle avec des œuvres de Daniel Buren (et avec une bonne explication), et une vidéo du «jour le plus long», c.à.d. une projection de six heures de l’ouverture de “Chambres d’amis“ en 1986. Comme toujours au SMAK, le visiteur est pris par la main avec des livrets exceptionnellement bien conçus (lisez-les avant pour ne pas vous perdre!). Même le spectateur le moins averti pourra trouver son chemin dans le travail de l’artiste . Les gardiens de salle ne sont pas du type endormi à qui il ne faut surtout pas poser de questions, mais des connaisseurs des œuvres montrées et qui aiment en parler.

Jef Geys est – avec Broodthaers et Panamarenko – un de nos artistes les plus importants (Documenta 2002, Venise 2009). Sa vie et l’art sont étroitement liés/entre-mêlés dont les traces sont gardées dans une immense archive de 200.000 documents qu’il met à jour quotidiennement depuis 1957. Environ 800 de ces feuilles d’archive sont disposées sur les murs: une véritable invitation au voyeurisme! Beaucoup passent rapidement à travers ces salles, d’autres peuvent passer des heures à jouir de cette vue imprenable dans ‘le cerveau en action’ de l’artiste.

 

m1280x1024L’art de Lili Dujourie est beaucoup plus accessible; Ce n’est pas une véritable rétrospective mais l’expo couvre néanmoins les années 60 jusqu’à aujourd’hui. L’exposition est également très variée avec une grande diversité de matériaux et de techniques: vidéo, photographie, collages, drapés de velours, papier mâché, acier, marbre. Tout cela est très personnel, féminin, lent, sensuel, métaphorique et comprend de nombreuses références à la Renaissance et au Baroque. C’est également une double exposition avec une seconde partie au Muzee d’Ostende. Il y a aussi un travail in situ au Musée des Beaux Arts en face du SMAK.

 L’annonce du SMAK

Jef Geys (°1934, Bourg-Léopold) rompt radicalement avec l’idée de l’art en tant que phénomène autonome. Son œuvre se manifeste comme une analyse critique ou un transfert de connaissances sous forme d’objets quotidiens ou de représentations que l’artiste trouve dans son environnement familier (Balen) et publie, par exemple, dans son magazine campinois ‘Kempens Informatieblad’. Geys ne mène pas seulement une recherche critique sur la valeur et le statut original de l’art, le musée en tant qu’institution et l’aura de l’artiste, il évoque aussi des thèmes sociétaux plus larges. Il renverse les hiérarchies ou les sape par des changements d’identité, des infiltrations de son œuvre dans des contextes inhabituels, ou par l’introduction des aspects quotidiens de la vie dans son art. À partir de ses archives du quotidien, l’artiste fait apparaître, à intervalles irréguliers, de nouvelles synthèses avec lesquelles il remet en question les modes de pensée définis sur l’art ou la vie.
Au S.M.A.K., Jef Geys prévoit de montrer, entre autres, des œuvres plus récentes qui trouvent leur origine, à l’instar de ses œuvres plus anciennes, dans des questions critiques par rapport aux institutions, à la politique et à la société. De vives questions et réponses sont formulées, qui ont trait, entre autres, à la signification de l’art et des musées. Comme un aigle, Geys jettera un regard ailé sur ce qui, pour lui, a été et n’a pas été, sur ce qui est et ce qui n’est pas et sur ce qui aurait pu être ou pourra être.

Lili Dujourie (°1941, Roeselare) mélange dans son oeuvre des influences de Primitifs flamands tels que Jan van Eyck avec son approche artistique personnelle. Elle travaille avec du marbre, du papier-mâché, de l’acier, du plomb, du velours et de la céramique, en accordant à la décoration et à l’ornement un rôle central, et en jouant avec la sensualité et l’instantanéité des matériaux. Les interventions sculpturales de Dujourie mènent une lutte entre la peinture et la sculpture, entre l’équilibre et la gravité, entre l’abstraction et la figuration et entre leur présence physique et leur environnement. En outre, Dujourie développe également des vidéos très personnelles. Ses thèmes centraux sont la relation entre la nature et la culture, l’écoulement et le poids du temps et sa recherche d’une compréhension émotionnelle de l’espace.

Cette exposition a lieu parallèlement au S.M.A.K. (Gand) et au Mu.ZEE (Ostende). Les deux volets, le premier à l’intérieur du pays et le deuxième au bord de la mer, couvrent l’œuvre de Dujourie, de ses débuts dans les années ’60 à aujourd’hui.

L’exposition se voit conférer une dimension supplémentaire: Lili Dujourie a choisi le MSK (Musée des Beaux-Arts) de Gand comme lieu d’exposition de sa toute première œuvre en velours, ‘Maagdendale’ en 1982.

Informations pratiques:

Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00

€ 8: visite individuelle

Chaque dimanche matin entre 10h et 13h et pendant les Fêtes de Gand, le musée est accessible gratuitement pour les Gantois.

S.M.A.K. – Citadelpark – 9000 Gand

T +32 (0)9 240 76 01

F +32 (0)9 221 71 09

E museum.smak@gent.be