Radicaliteit is ver weg , het is eerder  ‘what you see is what you get’ van de pop art. Om eerlijk te zijn, ik heb meer genoten van het ontdekken van (voor mij) onbekende schilderijen van de Sadeleer, Permeke, Van den Abeele enz., of het herontdekken van het vroege werk van Raveel die einde jaren 40’ vijftien jaar voor Warhol de pop art aankondigde.

 

De biënnale van de schilderkunst loopt tot eind september in drie musea van de Leiestreek (Raveel, Dhondt Dhaenens, Deurle) en het thema ‘landschappen’ sluit hierbij perfect aan. In een tijd waarin zich haast apocalyptische veranderingen aandienen had ik mij verwacht aan polariserende, gedurfde, geëngageerde en radicale werken van de jonge kunstenaars. Niet dus : veel saaie, brave, dikwijls esthetiserende en weinigzeggende kunst. Radicaliteit is ver weg , het is eerder  ‘what you see is what you get’ van de pop art. Om eerlijk te zijn, ik heb meer genoten van het ontdekken van (voor mij) onbekende schilderijen van de Sadeleer, Permeke, Van den Abeele enz., of het herontdekken van het vroege werk van Raveel die einde jaren 40’ vijftien jaar voor Warhol de pop art aankondigde.

Uiteraard waren er wel interessante ontdekkingen zoals bv. Saar de Buysere, Francis Alys, Carole Van der Linde, Marie Cloquet,Titus Vermeersch, Stijn Cole, De Lepeleire …wat het bezoek (met de  fiets of met de wagen) wel de moeite waard maakt. Op het domein van Dhondt Dhaenens is er eveneens de installatie van Op de Beeck rond de bibliotheek van Jan Hoet: niet te missen!

Ik ben opgegroeid met het paradigma dat een goed werk ‘open moet zijn voor persoonlijke interpretatie’ en je aan het denken moet brengen over het milieu, de politiek, je innerlijke ‘zelf’ of de codes van het beeld an sich(= de hele periode van het modernisme).

Het toeval wou dat ik het blad ‘De Witte Raaf’ vond (gratis in alle betere kunstcentra) en het hoofdartikel van Christophe van Gerrewey aandachtig begon te lezen. Ook hij ziet die verschuiving : hij begint met het citaat van Paul Valéry : ‘ Oeuvre = transformer quelque chose en vue de transformer quelqu’un ‘ en citeert later Diedrich Diederichsen over de Documenta 14 en de Biënnale van Venetië: ‘gone are the days when art was free to be reckless, unfriendly, antisocial, aloof, aggressive, critical, intellectual, overblown – in a word , interesting.’ Het waarom van deze evolutie ?  Er is uiteraard een conservatieve verrechtsing van de maatschappij met een afkeer voor kunst die als links-intellectueel wordt beschouwd. Een herkenbaar discours in de trant van ‘iedereen moet het recht hebben kunst (gesubsidieerd door de belastingbetaler) te begrijpen’. Ook wanneer vandaag kunst met een kritische inslag gemaakt wordt, dan zijn het eerder mokerslagen in your facedan werken met veel subtiliteit of metaforen. Voeg daarbij een flinke scheut hegeliaans actie-reactie met een hedendaagse kunst die sedert de jaren ‘90 globaal/mondiaal is geworden en waar musea en galerijen de kijker overspoelen met kunstenaars uit alle hoeken van de planeet. Op het eerste zicht uiteraard een verrijking, maar het probleem begint wanneer die kunstenaars met hun etnische achtergrond, specifieke sociale problematiek, eigen mythologieën en beeldtaal in onze musea terechtkomen. Het is natuurlijk hun volste recht maar virtueel niemand is in staat om zich al die codes van de Papuas tot de Inuits eigen te maken. Een extra laag aan de al zo moeilijke toegankelijkheid van hedendaagse kunst.

 

Pop art was de laatste periode ‘democratische kunst‘: ‘ What You See is What You get‘ en geen intellectuele franjes. Misschien staan wij wel voor een soortgelijk intermezzo , want lang duurde het niet en de hegeliaanse reactie was navenant : conceptuele kunst , minimalisme, deconstructie, enz.

‘L’art ne s’adresse qu’à un nombre excessivement restreint d’individus’ zei Paul Cézanne: te overwegen…

 

de officiële mededeling

De Biënnale van de Schilderkunst is in 2018 aan haar zesde editie toe. De drie regionale musea van de Leiestreek werken opnieuw samen om schilderkunst uit de laatste 150 jaar samen te brengen. Deze editie spitst zich toe op het landschap, een genre dat reeds een lange historiek kent, maar ook vandaag een pregnant onderwerp vormt voor heel wat hedendaagse kunstenaars in relatie tot onder meer ecologie, politiek en globalisatie.

 

Kunst, moderniteit en de Leiestreek zijn meer dan anderhalve eeuw met elkaar verbonden – van de landschapsschilders uit de negentiende eeuw, de Vlaamse expressionisten en de Nieuwe Visie tot hedendaagse creaties. In MDD dienen landschappen van Constant Permeke en Valerius De Saedeleer, twee kunstenaars uit de eigen collectie, als vertrekpunt om een brug te slaan naar vandaag. Naast schilderkunst, zal ook het landschap in bewegend beeld aan bod komen aan de hand van een aantal hedendaagse films geselecteerd door curator Cis Bierinckx. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling en het 50-jarig bestaan van het MDD zal de immense raam-sculptuur Fenster van Isa Genzken de tuin en de omgeving van het museum activeren.

practisch

De tentoonstelling is open van dinsdag t.e.m. zondag (gesloten op maandag)
– Museum Dhondt-Dhaenens: 10u – 17u
– Roger Raveelmuseum: 11u – 17u
– Museum van Deinze en de Leiestreek: 11u – 17u

€ 12,00 – individueel

 

La biennale de peinture se déroule jusqu’à fin septembre dans trois musées de la région de la Lys (Raveel, Dhondt Dhaenens, Deurle) et le thème ‘paysages’ s’inscrit parfaitement dans ce cadre. A une époque de changements presque apocalyptiques au niveau de notre environnement, je m’attendais à ce que les jeunes artistes produisent des œuvres polarisantes, critiques, audacieuses et radicales. Ce n’était donc pas le cas : beaucoup d’œuvres ennuyeuses, gentilles, souvent esthétisantes et insignifiantes. Pour être honnête, j’ai été plus attiré par la découverte de peintures inconnues de Sadeleer, Permeke, Van den Abeele etc. ou par la redécouverte des premières œuvres de Raveel qui annonçait le Pop’art à la fin des années 1940.

Bien sûr, il y a eu des découvertes intéressantes comme Saar de Buysere, Carole Van der Linde, Marie Cloquet, Titus Vermeersch, Stijn Cole …ou des incontournables comme Francis Alys, ce qui rend la visite (à vélo ou en voiture) intéressante. Sur le domaine de Dhondt Dhaenens il y également l’installation de Op de Beeck pour la bibliothèque de Jan Hoet: à ne pas manquer, ne fut ce que pour la vue inoubliable sur la Lys.

J’ai grandi avec le paradigme selon lequel une bonne œuvre aujourd’hui ” doit être ouverte à l’interprétation personnelle ” et doit vous faire avancer dans vos réflexions sur des thèmes comme l’environnement, la politique, votre ” moi intérieur ” ou les codes de l’image an sich(= toute la période du modernisme).

Par coïncidence je suis tombé sur l’excellent petit journal ‘De Witte Raaf ‘corbeau blanc’ (gratuit dans tous les centres d’art au nord du pays) et me suis mis à lire attentivement l’éditorial de Christophe van Gerrewey. Lui aussi voit ce changement : il commence par la citation de Paul Valéry : ” Œuvre = transformer quelque chose en vue de transformer quelqu’un ” et cite ensuite Diedrich Diederichsen sur la Documenta 14 et la dernière biennale de Venise : ‘gone are the days when art was free to be reckless, unfriendly, antisocial, aloof, aggressive, critical, intellectual, overblown – in a word , interesting.’Fini le temps où l’art était libre d’être audacieux, inamical, antisocial, agressif, critique, intellectuel, exagéré – en un mot, intéressant ”

Pourquoi cette évolution ?  Il y a, bien sûr, un glissement vers une société plus conservatrice avec une aversion pour l’art contemporain considéré ‘intellectuel de gauche’. Un discours du style “tout le monde devrait avoir le droit de comprendre l’art contemporain (qui de plus est subventionné par moi=contribuable)”.  Même lorsque l’art aujourd’hui prend un point de vue critique, c’est plus dans un style ‘ coup de poing dans la figure ‘ qu’un travail avec beaucoup de subtilité ou de métaphores. Ajoutez à cela un zeste d’action-réaction hégélienne avec un art contemporain devenu mondial depuis les années 1990 et où les musées et les galeries inondent les salles avec des artistes de tous les coins de la planète. A première vue, c’est bien sûr un enrichissement, mais le problème commence lorsque les visiteurs se trouvent confrontés à ces artistes avec leurs origines ethniques propres, leurs problèmes sociaux spécifiques, leurs propres mythologies et leur propre culture visuelle…et ne comprennent rien car pratiquement personne n’est capable de maîtriser tous les codes de la Papouasie aux Inuits. Une couche supplémentaire à l’accessibilité déjà si difficile de l’art contemporain.

Le Pop’art était la dernière période d’un ‘art démocratique’: What You See is What You get :il n’y a rien à chercher de plus que ce que vous avez en face de vos yeux et surtout pas de fioritures intellectuelles. Nous sommes peut-être face à un intermezzo similaire. ‘Intermezzo’ parce que cela n’a pas pris longtemps avant que la réaction hégélienne se mette en route avec une ré-intellectualisation du discours artistique : art conceptuel, minimalisme, postmodernisme, etc.

 

Paul Cézanne a dit : ‘L’art ne s’adresse qu’à un nombre excessivement restreint d’individus’: à ruminer…

La communication officiële

2018 marquera la sixième édition de la Biennale de la Peinture. Les trois musées régionaux du Pays de la Lys, une région touristique à cheval sur les provinces de Flandre orientale et occidentale, scellent une nouvelle collaboration pour réunir, une fois de plus, des tableaux des 150 dernières années. Cette édition sera axée sur le paysage, un genre certes empreint d’une longue histoire, mais qui constitue, aujourd’hui encore, un sujet poignant pour de nombreux artistes contemporains, notamment dans les domaines de l’écologie, de la politique ou de la mondialisation.

 

Des peintres paysagistes du XIXe aux créations contemporaines, en passant par les expressionnistes flamands et la Nieuwe Visie (nouvelle vision) : l’art, la modernité et le Pays de la Lys sont des concepts indissociables depuis plus d’un siècle et demi. Les paysages de Constant Permeke et Valerius De Saedeleer, deux artistes de la collection privée du MDD, servent de point de départ pour jeter un pont avec le présent. En plus de la peinture, le paysage filmé sera présent à travers d’un certain nombre de films contemporains sélectionnés par le conservateur Cis Bierinckx.

A l’occasion de cette exposition et du 50ème anniversaire du MDD, l’immense sculpture fenêtre Fenster d’Isa Genzken ornera le jardin du musée.

Pratiquement:

Ouvert du mardi au dimanche (fermé le lundi)
– Musée Dhondt-Dhaenens: 10 h – 17 h
– Musée Roger Raveel: 11 h – 17 h
– Musée de Deinze et du Pays de la Lys: 11 h – 17 h

 

12 € , y compris un excellent catalogue

 

 

MDD
Etel Adnan
Anna-Eva Bergman
Huma Bhabha
Marie Cloquet
Jules De Balincourt
Valerius De Saedeleer
Adelheid De Witte
Karel Dierickx
Nicolas Party
Constant Permeke
Marina Rheingantz
Glen Rubsamen& films gecureerd door
Cis Bierinckx van
Doug Aitken
James Benning
Sebastián Díaz Morales
Lukas Marxt
Enrique Ramírez
Meggy Rustamova
Beatriz Santiago Muñoz
Roger Raveelmuseum
Aboriginal schilderkunst
Maria Thereza Alves
Hippolyte Boulenger
Jean Brusselmans
Jean-Marie Bytebier
Chinese schilderkunst
Cathérine Claeyé
Stijn Cole
Jana Cordenier
Franz Courtens
Felix De Boeck
Raoul De Keyser
Damien De Lepeleire
Ronny Delrue
Valerius De Saedeleer
Arthur Douhaert
James Ensor
Andreas Eriksson
Wannes Goetschalckx
Jóhannes Kjarval
Georges Lemmen
Constant Permeke
Emanuelle Quertain
Roger Raveel
Júlíana Sveinsdóttir
Lukas Vandenabeele
Carole Vanderlinden
Tinus Vermeersch
Sophie Whettnall
Mudel
Francis Alÿs
Emile Claus
Saar De Buysere
Xavier De Cock
Wim Delvoye
Stief DeSmet
Alain Huck
Yun-Fei Ji
Nayra Martin Reyes
Raquel Maulwurf
Stefan Peters
Greet Van Autgaerden
Lucien Van Den Driessche
Bruno Van Dijck
Edmond Van Dooren