De tentoonstelling in Oostende rond Anna Boch is duidelijk een publiekslieveling in deze Belgische zomer. Een goed uitgekiemde communicatie, enkele additionele bekende namen (hier en daar een werk van Van Gogh, Signac, Van Rysselberghe of Gauguin), het impressionisme dat altijd populair en toegankelijk is en overgoten met een sausje ‘feministische’ marketing. Wat dit laatste betreft, Anna Boch is zeker geen voorbeeld van een miskend talent dat haar leven in een krotwoning slijtte omdat het mannelijk bastion van de kunst voor haar niet weggelegd was. Integendeel ze was de dochter van de stichter van Boch in La Louvière, steenrijk, erkend in de kunstwereld, lid van les XX met o.a. Ensor en Montigny en kind aan huis bij kunstenaars met haar fijne neus om aanstormend talent te ontdekken en aan haar indrukwekkende collectie toe te voegen. Haar werk wordt best omschreven als Luminisme, een Belgische getemperde variant van het Franse impressionisme met Claus en Leon de Smet als boegbeelden. Onder invloed van Theo van Rysselberge en Seurat ontwikkelde ze een eigen vorm van het pointillisme.

 Al bij al een zeer aangename tentoonstelling van een zeer goede kunstenares van het begin van de 20e eeuw, maar dan toch geen Ensor of Magritte… Indien u de vaste collectie van MuZee nog niet kent is dit meer dan de moeite waard. Het is een unicum in België want het museum verzamelt enkel Belgische kunstenaars na 1880. Het tweede verdiep toont een reeks pareltjes van het modernisme die iedereen wel zal kunnen aanspreken. Het eerste verdiep is gewijd aan hedendaagse kunst en dus iets minder toegankelijk voor niet ingewijden maar meer dan de moeite waard. 

Zoals vermeld is het een publiekstrekker dus zeker uw ticket op voorhand boeken!

MuZee schrijft:Mu.ZEE brengt een eerbetoon aan Anna Boch (1848-1936), kunstschilderes en mecenas. Dit 175 jaar na haar geboorte. De tentoonstelling richt zich op Anna Boch als kunstenares en als vrouw aan het einde van de 19e eeuw in België. Ze stond bekend als zeer vooruitstrevend: ze bezat een auto, reisde veel en vaak alleen – niet evident als vrouw in die tijd. Net zoals haar impressionistische tijdsgenoten Berthe Morisot (1841- 1885) in Frankrijk of Mary Cassat (1844-1926) in de Verenigde Staten, wordt ook Anna Boch geboren in een erg welgesteld milieu. Anna’s broer Eugène (1855-1941) zal ook schilder worden in Parijs en hij raakt er bevriend met Vincent van Gogh. Haar neef, advocaat en schrijver Octave Maus (1856-1919), is de grondlegger van de impressionistische kunstenaarsgroepen Les XX en La Libre Esthétique, in Brussel. Haar familie was eigenaar van de Manufacture Boch Frères Keramis in La Louvière. Deze impressionistische kunstenares genoot internationale waardering. Ze was een groot muziekliefhebber en kunstverzamelaar: ze verzamelde werk van Paul Gauguin, Vincent van Gogh en Paul Signac – en had een neus voor jong talent. Net zoals bij haar Franse collega-kunstenaars nemen zeelandschappen, de natuur en reizen een belangrijke plaats in in haar oeuvre. Ook de Noordzee als onderwerp verschijnt in haar oeuvre: de Belgische kust en vooral Oostende, de stad van James Ensor, waren haar niet vreemd: James Ensor, van wie ze onder meer een sleutelwerk La Musique russe verwierf, lag haar nauw aan het hart. Voor deze tentoonstelling werden uitzonderlijke bruiklenen toegestaan zoals Paul Signac, La Calanque (KMSKB), Paul Gauguin, Conversation dans les prés Pont-Aven (KMSKB), Vincent van Gogh, Portret van Eugène Boch (Musée d’Orsay, Paris). Na Oostende reist de tentoonstelling door naar het museum van Pont-Aven.

Romestraat 11

15€

tickets

di-zo : 10-17:30

L’exposition à Ostende autour d’Anna Boch est clairement un beau succès de foule en cet été belge. Une communication bien pensée, quelques autres artistes de l’époque (Van Gogh, Signac, Van Rysselberghe, Gauguin…), l’impressionnisme toujours populaire et un peu de marketing «féministe». Détrompez-vous, Anna Boch n’est certainement pas un exemple de talent méconnu qui a passé sa vie dans un taudis parce que le bastion masculin de l’art restait fermè pour elle. Au contraire, elle était la fille du fondateur de Boch à La Louvière, richissime, reconnue dans le monde de l’art, membre des XX avec entre autres. Ensor et Jenny Montigny et en relation avec toute la nomenclatura artistique de l’époque avec son nez fin pour découvrir des talents émergents et ajouter leurs oeuvres à son impressionnante collection. Son travail est dans la ligne du luminisme, une variante tempérée belge de l’impressionnisme français avec Claus et Léon de Smet comme figures de proue. Sous l’influence de Theo van Rysselberge et de Seurat, elle développera plus tard sa propre version du  pointillisme.

  Dans l’ensemble, c’est une exposition très agréable d’une excellente artiste du début du 20ème siècle. Ajoutons quand même que ce n’est pas du niveau Ensor ou Magritte.

Si vous ne connaissez pas encore la collection permanente de MuZee, c’est le moment d’une visite. Elle est unique en Belgique dans le sens que le musée ne collectionne que des artistes belges d’après 1880. Le second étage est dédié principalement au modernisme avec de véritables petits joyaux. Le premier étage est dédié à l’art contemporain et donc un peu moins accessible aux non-initiés.

Comme mentionné, il y a foule : réservez votre billet à l’avance

MuZee écrit: Mu.ZEE rend hommage à Anna Boch (1848-1936), peintre et mécène, et ce, 175 ans après sa naissance. L’exposition se concentre sur sa vie d’artiste et de femme à la fin du 19e siècle en Belgique. Connue pour être très progressiste, elle possédait sa propre voiture, voyageait beaucoup et souvent seule, ce qui n’était pas évident pour une femme à l’époque. À l’instar de ses contemporaines impressionnistes Berthe Morisot (1841- 1885) en France ou Mary Cassat (1844-1926) aux États-Unis, Anna Boch est née dans un milieu très aisé. Le frère d’Anna, Eugène (1855-1941), deviendra également peintre à Paris, où il se liera d’amitié avec Vincent van Gogh. Son cousin, l’avocat et écrivain Octave Maus (1856-1919), est le fondateur des collectifs d’artistes impressionnistes Les XX et La Libre Esthétique à Bruxelles. Sa famille était propriétaire de la Manufacture Boch Frères Keramis à La Louvière. Cette artiste impressionniste jouissait d’une réputation internationale : grande mélomane et collectionneuse d’art, elle collectionnait des œuvres de Paul Gauguin, Vincent van Gogh et Paul Signac et avait du flair pour dénicher de jeunes talents. Comme chez ses artistes contemporains français, les paysages marins, la nature et les voyages occupent une place prépondérante dans son œuvre. On y retrouve également la mer du Nord: la côte belge et surtout Ostende, la ville de James Ensor, dont elle acquit notamment l’œuvre majeure La Musique russe, lui tiennent particulièrement à cœur. Pour cette exposition, Mu.ZEE a bénéficié de prêts exceptionnels d’œuvres telles que Paul Signac, La Calanque (KMSKB), Paul Gauguin, Conversation dans les prés Pont-Aven (KMSKB), Vincent van Gogh, Portrait d’Eugène Boch (Musée d’Orsay, Paris). Après Ostende, l’exposition se rendra au musée de Pont-Aven. 

Romestraat 11

15€

tickets

Ma-Di 10 – 17:30