Ik hou over het algemeen van het werk van Stephan Balleux, die alle beeldconventies op zijn kop zet. Er is een prachtige reeks van hem tentoongesteld in het Maison Des Arts in Schaarbeek, op enkele minuten van de Botanique, maar hier had ik een soort blokkage. Het centrale idee is dat het de toeschouwer is die het schilderij afmaakt en er eventueel een betekenis aan geeft. « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux «  zei Duchamp.De werken van Stephan Balleux kunnen bij u een lawine van sensaties teweegbrengen, maar mijn neuronen hebben niets anders losgemaakt dan bewondering voor de indrukwekkende formele uitvoering van de schilderijen.

 De benedenverdieping wordt ingenomen door een enorm geluidsexperiment van Porz Am Park. Een interessante demonstratie van geluidskunst. Voor liefhebbers van het genre. In een andere zaal van de Botanique ontdekt u het werk van een rijzende ster in de videokunst: Eva L’Hoest. het is een onderzoek naar mentale beelden en hun mogelijke materialisatie door middel van digitale technieken. 

Botanique schrijft:

STEPHAN BALLEUX ET PORZ AN PARK – BOUNCE

NA DE PERFORMANCE VAN CÉDRIC DAMBRAIN IN HET KADER VAN DE MONOGRAFISCHE TENTOONSTELLING LA PEINTURE ET SON DOUBLE, IN HET MUSEUM VAN ELSENE IN 2014, DRUKTEN BEIDE KUNSTENAARS DE WENS UIT OM HUN SAMENWERKING VERDER TE ZETTEN EN EEN GEMEENSCHAPPELIJK EXPRESSIETERREIN TE VERKENNEN BINNEN HETZELFDE ARCHITECTURALE KADER: HET MUSEUM VAN DE BOTANIQUE. HET MUSEUM ZAL NIET LOUTER FUNGEREN ALS MEDIUM OM DE SAMENHANG TUSSEN BEIDE DISCIPLINES TE VERZEKEREN MAAR OOK ALS KADER DAT NIET LOS KAN WORDEN GEZIEN VAN HUN ARTISTIEKE CREATIES.

 DE TITEL VAN DE TENTOONSTELLING, BOUNCE, VERWIJST NAAR HET FENOMEEN VAN DE REBOUND, OF DATGENE WAT ZICH AFSPEELT BIJ HET PROCES VAN DE VERBINDING: EEN ACTIEVE PERCEPTIE WAARBIJ DE TOESCHOUWER ALS ONLOSMAKELIJK ONDERDEEL VAN HET KUNSTWERK WORDT GEÏNTEGREERD.

 DEZE VOLKOMEN UNIEKE TENTOONSTELLING, DIE WORDT OPGEVAT ALS EEN BELEVING, BENOEMT DE VERBINDING ALS EEN  VAN DE FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN HET HEDENDAAGSE KUNSTDEBAT.

 PORZ AN PARK A.K.A CÉDRIC DAMBRAIN STUURT EEN WIRWAR VAN GELUIDEN DE RUIMTE IN VIA GERICHTE LUIDSPREKERS EN REFLECTOREN. DEZE COMPLEXE STRUCTUUR VAN RECHTSTREEKSE EN TERUGGEKAATSTE GELUIDSIMPULSEN ZET DE BEZOEKER ERTOE AAN OM NIET ALLEEN DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR MAAR OOK ZIJN EIGEN PERCEPTIE TE ONDERZOEKEN. DE REFLECTOREN DIE IN DE RUIMTE OPHANGEN, ZIJN VOLLEDIG ZWART VAN KLEUR, WAT HET GELUIDSEFFECT NOG EEN VISUELE IMPULS GEEFT. ZE DOMPELEN DE BEZOEKER ONDER IN EEN CONTEMPLATIEVE VERWARRING WAARIN DE GRENS TUSSEN “ZICHZELF” EN “DE ANDER” BEGINT TE VERVAGEN.

 

STEPHAN BALLEUX STELT EEN AANTAL REEKSEN VAN SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN VOOR DIE MET ELKAAR INTERAGEREN ALS EEN FLIPPERKAST IN VOLLE ACTIE. DE DRAGERS ZIJN HEEL GEVARIEERD: PAPIER, KOPER, HOUT EN DOEK. WE KRIJGEN ENKELE GROTE FIGURATIEVE WERKEN TE ZIEN, WAARVAN DE ORGANISCHE ONDERWERPEN VERWIJZEN NAAR DE VERANDERLIJKHEID VAN HET LEVEN (EEN ONSTUIMIGE ZEE ZONDER HORIZON, EEN VROLIJKE PAPEGAAI, EEN JUNGLE ONDER DE VERZENGENDE ZON, EEN LEGE, DONKERE TUIN, EEN RAADSELACHTIG PORTRET, EEN BEELD VAQN EEN MARMEREN GOD, EEN NEST HOORNAARS, ENZ.). VOORTS STELT DE SCHILDER OOK EEN AANTAL SCHIJNBAAR ABSTRACTE SCHILDERIJEN VOOR DIE DE TOESCHOUWER ZELF MOET BESTUDEREN EN ONTCIJFEREN.

 

DE STABILITEIT VAN DE BEELDEN EN HUN INTERPRETATIE WORDEN IN VRAAG GESTELD: HOE VERSCHIJNEN ZE? HOE VERDWIJNEN ZE? HOE WORDEN ZE WAARGENOMEN EN VOORAL, HOE KOMT HET DAT ONS BREIN ER AUTOMATISCH EEN INTERPRETATIE AAN GEEFT? DE MEESTE SCHILDERIJEN ZIJN BEWUST ONVOLLEDIG, EN ZO BEDACHT EN GEREALISEERD DAT ZE WORDEN AFGEWERKT DOOR DE BLIK VAN DE TOESCHOUWER. NAAST DE SCHILDERIJEN ZIJN BEELDEN TE ZIEN UIT ALLERHANDE PUBLICATIES DIE, ONTDAAN VAN HUN CONTEXT EN VAN ALLE LEGENDES, AAN EENZELFDE SPEL VAN ASSOCIATIE EN INTERPRETATIE WORDEN ONDERWORPEN.

 

DE TENTOONGESTELDE WERKEN WERDEN VOOR, TIJDENS EN NA DE EERSTE LOCKDOWN GECREËERD. HET RESULTAAT IS EEN COMPLEXE VERZAMELING DIE EEN WEERSPIEGELING VORMT VAN DE ONZEKERHEDEN EN ONSTABILITEIT TEWEEGGEBRACHT DOOR DE PANDEMIE. DEZE VERSCHILLENDE WERKEN WORDEN OOK VOORGESTELD OP DE DRIE MAGMA TENTOONSTELLINGSRUIMTEN (TRIËNNALE VAN HEDENDAAGSE KUNST VAN OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE) SAMEN MET EEN ZESTIGTAL ANDERE WERKEN WAARONDER EEN DOEK VAN 60 METER LANG. ZE ZIJN OOK TE ZIEN IN HET MAISON DES ARTS VAN SCHAARBEEK VOOR DE TENTOONSTELLING “NUAGES” EN ZETTEN HET COMPLEXE, VLOEIENDE EN ORGANISCHE ASPECT VAN ZIJN OEUVRE IN DE KIJKER.

 

 

EVA L’HOEST – THE INMOST CELL

In het kader van MAGMA, de tiende editie van de triënnale van Ottignies-Louvain-la-Neuve, stelt Eva L’Hoest in de Galerij van de Botanique een grootschalig videoproject voor, “The Inmost Cell”.

Eva L’Hoest (Luik, 1991, België – woont en werkt in Brussel) bestudeert de manieren waarop allerhande mentale beelden – in het bijzonder de herinnering en reminiscentie, opnieuw worden verwerkelijkt in een technologische vorm. De kunstenares bestudeert op de eerste plaats het geheugen en zijn minieme en vreemde overblijvende realiteit. Gaandeweg maakt ze zich de technologieën van vandaag eigen. Ze belicht de eigenheid ervan als prothesen voor het begrijpen van de wereld alsook hun potentieel als artistiek medium.

The Inmost Cell is een videokunstwerk dat werd ontwikkeld ter gelegenheid van de tweede editie van de Biënnale van Riga. Het werk is geïnspireerd op de Letse mythes rond de Dvina, de rivier die door de stad Riga stroomt. De stuwdam die er werd gebouwd herleidde een aantal dorpen tot onderzeese ruïnes.

Aan de hand van een 3D vormgeving en computergraphics vertaalt Eva L’Hoest haar fotoreportage van de rand van Riga in vloeiende sculpturen. De rurale en maritieme beelden versmelten tot een vloeiende digitale architectuur wat resulteert in een aquatisch verhaal met een contemplatieve, onderzeese soundtrack van de hand van John Also Bennett. 

J’aime en général le travail de Stephan Balleux qui vous met les sens sens-dessus sens-desous. Il y a e.a. une belle série exposée à la Maison Des Arts de Schaerbeek à quelques minutes du Botanique, mais ici j’ai eu comme un blocage. L’idée centrale veut que ce soit le spectateur qui finalise le tableau est y donne éventuellement un sens. « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux «  disait déjà Duchamp. il se pourrait très bien que les œuvres de Stephan Balleux déclenchent une avalanche de sensations chez vous mais mes neurones non rien déclenché à part une admiration pour l’exécution formelle impressionnante des tableaux.

 Le rez-de-chaussée est occupé par une immense expérience sonore de Porz Am Park. Intéressante démonstration de l’art sonore. Pour les amateurs du genre. Dans une autre salle du Botanique on découvrira le travail d’une étoile montante de l’art vidéo : Eva L’Hoest. C’est une exploration sur les images mentales et leur matérialisation potentiele par les techniques numériques. 

Le Bota écrit:

STEPHAN BALLEUX ET PORZ AN PARK – BOUNCE

Suite à la performance donnée par Cédric Dambrain dans le cadre de l’exposition monographique de Stephan Balleux La peinture et son double, au Musée d’Ixelles en 2014, les deux artistes ont souhaité développer leur collaboration et explorer un champ d’expression commun au sein du même cadre architectural : l’espace du Museum du Botanique. Ce dernier agira non seulement en tant que médium de cohésion entre leurs deux disciplines mais aussi comme cadre indissociable de leurs propositions artistiques.

Le titre de l’exposition, Bounce, attire l’attention sur la question du rebond, sur ce qui se produit dans le phénomène de la mise en relation : une perception agissante, où le spectateur est inclus comme élément indissociable de la proposition artistique.

Cette exposition inédite, pensée comme une expérience, désigne la mise en relation comme l’un des enjeux fondamentaux de la question artistique actuelle.

Porz An Park a.k.a Cédric Dambrain propose un enchevêtrement de sons diffusés dans l’espace au moyen de haut-parleurs directionnels et de réflecteurs. Cette trame complexe de  stimulations sonores directes et réfléchies encourage le visiteur à explorer la structure spatiale du dispositif en même temps que sa propre perception. Les réflecteurs suspendus dans l’espace se présentent comme des monochromes noirs qui viennent soutenir visuellement l’effet produit par le son. Ils contribuent à plonger le visiteur dans une confusion contemplative dans laquelle la frontière qui sépare ‘Soi’ et ‘Autre’ s’efface un peu.

Stephan Balleux présente plusieurs ensembles de peintures et de dessins qui se répondent comme au pinacle d’une partie de flipper. Les supports sont multiples : papier, cuivre, bois et toile. On y verra de grands tableaux figuratifs dont les sujets organiques font référence à la fluidité vitale (une mer déchaînée sans horizon, un perroquet rieur, une jungle écrasée de soleil, un jardin de nuit vide, un portrait énigmatique, une sculpture d’un dieu en marbre, un nid de frelons, etc.). Ensuite, le peintre propose un ensemble de peintures faussement abstraites que le spectateur doit décoder par les yeux.

La stabilité  des images et leur interprétation sont mises à l’épreuve : Comment apparaissent-elles ? Comment disparaissent-elles ? Comment sont-elles perçues et surtout comment le cerveau ne peut-il pas s’empêcher de les interpréter ? Volontairement lacunaires, la plupart des peintures sont pensées et exécutées pour être finalisées lorsqu’elles sont regardées par le spectateur. Juxtaposées aux peintures, des images trouvées et collectées dans des publications diverses, sorties de leur contexte de diffusion et exemptes de toutes légendes, sont  soumises au même jeu d’association et d’interprétation.

Les œuvres exposées ont été créées avant, pendant et après le premier confinement lié à la pandémie. Il en résulte un ensemble complexe qui fait écho aux incertitudes et instabilités que la pandémie a engendrées. Présent également dans les trois lieux de MAGMA (Triennale d’art contemporain d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) avec une soixantaine de pièces dont une toile continue de 60 mètres de long, ainsi qu’à La Maison des Arts de Schaerbeek pour l’exposition « nuages », ces différents corpus mettent en lumière l’aspect complexe, fluide et organique en jeu dans son travail

Eva L’Hoest (Liège, 1991, Belgique – vit et travaille à Bruxelles) explore les façons dont toutes les natures d’images mentales, en particulier le souvenir et la réminiscence, tendent à se re-matérialiser dans une forme technologique. L’artiste poursuit avant tout l’exploration de la mémoire et de son infime et étrange réalité subsistante. Pièces après pièces, elle s’approprie les technologies de son contemporain pour révéler à la fois leur nature de prothèses d’appréhension du monde et leur potentiel en tant que médium artistique.

Conçue pour la deuxième édition de la Biennale de Riga, The Inmost Cell est une œuvre vidéo dont le récit s’inspire de mythes lettons autour de la Daugava, fleuve qui traverse la ville de Riga. A la suite de la construction du barrage, la rivière a enseveli des villages dont il ne reste que des ruines sous-marines.

Grâce à de la modélisation 3D et de l’image de synthèse, Eva L’Hoest transforme son reportage photographique de la périphérie de Riga en sculptures liquides. Les imageries rurales et maritimes fusionnent au travers d’une architecture numérique fluide et donne naissance à un conte aquatique dont la bande sonore pensée par John Also Bennett vient soutenir une atmosphère sous-marine et contemplative.